Περιεχόμενα:


Πρόλογος 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓAPYΦAΛΛIAΣ
1. Σκωρίαση 23
2. Aδρομυκώσεις 28
(α) Αδροφουζαρίωση 28
(β) Αδρομύκωση Phialophora 34
3. Aλτερναρίωση 37
4. Κλαδοσπορίωση 41
5. Περονόσπορος 45
6. Ωίδιο 48
7. Σεπτορίωση 48
8. Προσβολή λαιμού και ριζών 49
Φουζάρια 49
Ριζοκτόνια 51
Ωομύκητες 53
9. Βοτρύτης 56
10. Διάφορες μυκητολογικές προσβολές 59
Σήψη οφθαλμού από Φουζάριο 59
Σήψη του κάλυκα από Στεμφύλιο 60
Ασκοχύτωση 62
Λιπαρό εξάνθημα 62
Προσβολή ριζών-στελέχους από Macrophomina 64
Σκληρωτινίαση 64
Σκληρωτίαση 64
11. Αδροβακτηριώσεις 65
Βακτηριακός νανισμός 65
Βακτηριακό έλκος 66
12. Διάφορες βακτηριώσεις 68
Βακτηριακή κηλίδωση 68
Καρκίνος 68
Δεσμίωση 68
13. Ιώσεις 69
(α) Δακτυλιωτή κηλίδωση της γαρυφαλλιάς 69
(β) Ποικιλοχλώρωση των νεύρων της γαρυφαλλιάς 69
(γ) Ποικιλοχλωρωτικό μωσαϊκό της γαρυφαλλιάς 71
Διάφοροι ιοί (CERV, CLV, CNFV, CIRV κ. ά.) 71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
1. Μελανή κηλίδωση 73
2. Έλκη στελέχους και σημείων εμβολιασμού 76
3. Σκωρίαση 83
4. Βοτρύτης 87
5. Περονόσπορος 94
6. Ωΐδιο 97
7. Αδρομύκωση 103
8. Διάφορες μυκητολογικές ασθένειες 106
(α) Σηψιρριζίες 106
(β) Προσβολή λαιμού 107
(γ) Ανθράκωση 107
(δ) Μαύρη μούχλα 108
(ε) Διάφορες κηλιδώσεις 108
9. Καρκίνος 109
10. Διάφορες βακτηριώσεις 114
Ριζομανία 114
Βακτηριακή κηλίδωση και νέκρωση 114
11. Ιώσεις 114
12. Μη μεταδοτικές παθήσεις 119

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΖΑΛΕΑΣ
1. Βοτρύτης 121
2. Νέκρωση των πετάλων 122
3. Ξήρανση οφθαλμών και κλαδίσκων 123
4. Ανθράκωση 125
5. Ξήρανση και σηψιρριζία από Κυλινδροκλάδιο 125
6. Προσβολή ριζών και λαιμού 128
7. Ωίδιο 130
8. Έλκος από Βοτρυοσφαίρια 131
9. Διάφορες κηλιδώσεις 132
Septoria azaleae 132
Pseudocercospora handelii 132
Pestalotiopsis sydowiana 132
10. Όγκοι φύλλων 133
11. Καρκίνος 134
12. Δακτυλιωτή νεκρωτική κηλίδωση 134
13. Διάφορες μη μεταδοτικές παθήσεις 135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ AΝΕΜΩΝΗΣ
1. Περονόσποροι 137
2. Βοτρύτης 138
3. Προσβολή λαιμού και ριζών 138
4. Ωίδιο 138
5. Σκωρίαση 138
6. Διάφοροι μύκητες 140
7. Ιώσεις 140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ
1. Ανθράκωση 145
2. Προσβολή ριζών και λαιμού 146
3. Βακτηριακή νέκρωση 147
4. Διάφορες βακτηριώσεις 150
Βακτηριακή σήψη 150
Pseudomonas cichorii 150
Ralstonia solanacearum 150
Acidovorax anthurii 150
5. Ιώσεις 151
INSV 151
TSWV 151
DsMV 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΒΕΓΟΝΙΑΣ
1. Βοτρύτης 153
2. Ωίδιο 155
3. Προσβολή λαιμού και ριζών 157
4. Αδρομύκωση 158
5. Κηλίδωση των φύλλων 158
6. Βακτηριακή κηλίδωση 158
7. Ιώσεις 161

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ
1. Αδρομυκώσεις 163
2. Περονόσπορος 163
3. Διάφοροι μύκητες 165
4. Αδροβακτηρίωση 166
5. Ιώσεις 167

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ
1. Βοτρύτης 171
2. Προσβολή φύλλων και στελεχών 171
3. Προσβολή λαιμού και ριζών 175
4. Έλκος του στελέχους 176
5. Διάφορες ασθένειες 177

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΙΑΣΕΜΙΟΥ
1. Βοτρύτης 181
2. Σκληρωτίαση 181
3. Αλτερναρίωση 182
4. Σηψιρριζία 184
5. Βακτηριώσεις 184
Καρκίνωση του γιασεμιού 184
Προσβολή ανθέων και κλαδίσκων 186
6. Ιώσεις 187

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΛΑΔΙΟΛΟΥ
1. Βοτρύτης 189
2. Ξηρή σήψη βολβών 193
3. Μαύρη σήψη λαιμού 195
4. Φουζαρίωση 196
5. Προσβολή Curvularia 200
6. Στεμφύλιο 202
7. Διάφορες μυκητολογικές προσβολές 203
8. Βακτηρίωση 204
9. Ιώσεις 206

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΖΕΡΜΠΕΡΑΣ
1. Βοτρύτης 209
2. Ωίδιο 209
3. Προσβολή λαιμού και ριζών 210
4. Αδρομύκωση 213
5. Κηλιδώσεις φύλλων 213
6. Βακτηριώσεις 214
Βακτηριακή κηλίδωση και νέκρωση 214
Αδροβακτηρίωση 214
7. Ιώσεις 216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΙΡΙΔΑΣ
1. Βοτρύτης 221
2. Μελάνωση 222
3. Κηλίδωση φύλλων 223
4. Σήψεις από Πενικίλλια 224
5. Φουζαρίωση 225
6. Σκληρωτινίαση 226
7. Σκληρωτιάσεις 226
8. Βακτηριώσεις 227
9. Ιώσεις 228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΛΣΕΟΛΑΡΙΑΣ
1. Βοτρύτης 231
2. Προσβολή λαιμού και ριζών 231
3. Σκληρωτινίαση 232
4. Αδρομύκωση 232
5. Ιώσεις 233

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ
1. Νέκρωση του άνθους 235
2. Ανθράκωση 238
3. Σηψιρριζία από Φυτόφθορα 239
4. Σηψιρριζία από Rosellinia 241
5. Μαύρη σήψη από Κυλινδροκλάδιο 241
6. Κηλιδώσεις φύλλων 242
7. Κίτρινη ποικιλοχλώρωση 243

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΥ
1. Βοτρύτης 247
2. Προσβολή ριζωμάτων από ωομύκητες 250
3. Προσβολή ριζών 251
4. Σήψη εκπτυσσόμενων φύλλων 253
5. Αδροφουζαρίωση 254
6. Κηλιδώσεις φύλλων 256
7. Υγρή βακτηριακή σήψη ριζωμάτων και φύλλων 258
Διάφορες βακτηριώσεις 261
8. Ιώσεις 261

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
1. Σήψη της βάσης 265
2. Βοτρύτες 267
3. Λευκή μούχλα 269
4. Περίκαυμα φύλλων 270
5. Σκληρωτινιάσεις 272
6. Βακτηριώσεις 272
7. Ιώσεις 272

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΝΤΑΛΙΑΣ
1. Αδρομύκωση 275
2. Βοτρύτης 275
3. Ωΐδιο 276
4. Διάφοροι μύκητες 277
5. Βακτηριώσεις 277
6. Ιώσεις 280

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΝΤΙΕΦΦΕΝΜΠΑΧΙΑΣ
1. Ανθράκωση 285
2. Σήψη στελεχών από Φουζάριο 287
3. Προσβολή ριζών και λαιμού 288
4. Καστανή κηλίδωση φύλλων 290
5. Κηλίδωση από Μυροθήκιο 292
6. Βακτηριακή σήψη 292
7. Βακτηριακή κηλίδωση 295
8. Μωσαϊκό 296

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ
1. Βοτρύτης 299
2. Μυκητολογικές κηλιδώσεις 300
3. Ωίδιο 301
4. Προσβολή λαιμού και ριζών 301
5. Βακτηριώσεις 301
6. Χλωρανθία 302
7. Ιώσεις 302
8. Διάφορες μη μεταδοτικές παθήσεις 306

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΕΛΑΡΓΟΝΙΟΥ
1. Βοτρύτης 310
2. Προσβολή λαιμού, ριζών, στελέχους 312
3. Κηλιδώσεις φύλλων 314
4. Σκωρίαση 316
5. Αδρομύκωση 318
6. Βακτηριακή κηλίδωση και μάρανση 319
7. Ιώσεις 324

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΪΝΣΕΤΤΙΑΣ
1. Βοτρύτης 329
2. Προσβολή λαιμού και ριζών 332
(α) Ωομύκητες 332
(β) Ριζοκτόνια 333
(γ) Μαύρη σηψιρριζία 333
3. Αλτερναρίωση 334
4. Ωίδιο 335
5. Βακτηριώσεις 336
6. Ιώσεις 337
7. Διάφορες μη μεταδοτικές παθήσεις 338

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΑΙΝΤΠΩΛΙΑΣ
1. Βοτρύτης 341
2. Ωίδιο 342
3. Προσβολή ριζών και λαιμού 343
4. Κηλιδώσεις φύλλων 348
5. Βακτηριακή σήψη 348
6. Ιώσεις 348
7. Δακτυλιωτή κηλίδωση ή Ζημία από κρύο νερό 349

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΛΙΠΑΣ
1. Βοτρύτης 353
2. Φουζαρίωση 357
3. Προσβολή από Ωομύκητες 358
4. Ριζοκτονίαση της τουλίπας 360
5. Σήψη βολβών από Penicillium 361
6. Διάφοροι μύκητες 362
7. Βακτηριώσεις 363
8. Ιώσεις 364

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΥΑΚΙΝΘΟΥ
1. Βοτρύτης 369
2. Σκληρωτινίαση 369
3. Διάφοροι μύκητες 370
4. Βακτηριώσεις 373
5. Ιώσεις 376

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟΥ
1. Ασκοχύτωση 379
2. Βοτρύτης 380
3. Στιγμάτωση των πετάλων 381
4. Ωίδιο 382
5. Προσβολή ριζών και λαιμού 382
Pythium- Phytophthora 382
Rhizoctonia solani 383
Sclerotinia sclerotiorum 383
Athelia rolfsii 383
Macrophomina phaseolina 384
Phoma chrysanthemicola 385
6. Αδρομυκώσεις 385
Αδροφουζαρίωση 388
Βερτισιλλίωση 389
Αδρομύκωση Cephalosporium 390
7. Σκωριάσεις 391
Καστανή Σκωρίαση 391
Λευκή Σκωρίαση 392
8. Σεπτορίωση 395
9. Βακτηριακή νέκρωση 396
10. Βακτηριακή κηλίδωση 398
11. Όγκος του λαιμού 398
12. Βακτηρίωση της εντεριώνης 399
13. Ίκτερος 400
14. Ιώσεις 401

26. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΩΝ 409
27. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 415
28. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 421
29. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 431