Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αγροτύπος Forum

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

 
ΑγροΠροϊόντα

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας του παραγωγού.


Προϊόντα κατά σύστημα παραγωγής:

Άλλες επιλογές:

 
Επιχειρήσεις

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας της επιχείρησης.


Επιχειρήσεις κατά κατηγορία:

Άλλες επιλογές:

Διευκρινήσεις ΠΟΓΕΔΥ για επιλογή Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης


Ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) αναφέρει τα εξής:

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με Αποφάσεις του (2811/2017, 2812/2017, 2813/2017, 2816/2017, 2817/2017 & 2818/2017), που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, ακυρώνει τα ΠΔ Οργανισμών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α΄ 232/2010), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α΄128/2010), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Α΄229/2010), της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Α΄224/2010), της Περιφέρειας Κρήτης (Α΄242/2010) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Α΄225/2010), κατά το μέρος που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες, υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και  ΤΕ αδιακρίτως, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη και να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με το θεσπιζόμενο από το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που βάσει του αντικειμένου της οργανικής μονάδας, μπορεί να προβλεφθεί η τοποθέτηση ως προϊσταμένου υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των Αποφάσεων: «…κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοίκησης (ΣτΕ16, 15/2015 Ολομέλεια) καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νπδδ και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεων του ν. 3852/2010 το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες. ………, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ…….».

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, οι εν λόγω αποφάσεις και το περιεχόμενό τους θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθούν υπόψη από τη Διοίκηση (όπως άλλωστε ρητά επιτάσσει και το Σύνταγμα), κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων σε θέσης ευθύνης καθώς και κατά τη σύνταξη των Π.Δ. που αφορούν στους Οργανισμούς των Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Τέλος επισημαίνεται ότι προς την παραπάνω κατεύθυνση της υποχρεωτικής συμμόρφωσης της Διοίκησης συνηγορούν, εκτός του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπάλληλων ΝΠΔΔ:
1. Η υψηλή ποιότητα, των Προγραμμάτων Σπουδών, των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των αποφοίτων τους.
2. Το πλαίσιο για τα ΑΕΙ, (ν. 4009/2011, Α΄195, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. Ν.4327/2015, Α΄50) στο οποίο σαφώς τονίζεται (άρθρο 1), η διακριτή φυσιογνωμία, σκοπός και αποστολή των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, ως παράλληλων τομέων, της ανώτατης εκπαίδευσης.
3. Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως ενοποιήθηκε το 2013, άρθρο 11, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 38/2010 Α΄78.
4. Η σχετική νομολογία από το ΣτΕ (2004, 2000) και από το Διοικητικό Εφετείο (2016).
5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΠΕ Γεωτεχνικών όπως έχουν καθοριστεί στο π.δ. 344/2000, Α΄297.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία επί του θέματος, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την έννοια της χρηστής διοίκησης.

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,28125 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version