Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αγροτύπος Forum

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

 
ΑγροΠροϊόντα

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας του παραγωγού.


Προϊόντα κατά σύστημα παραγωγής:

Άλλες επιλογές:

 
Επιχειρήσεις

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας της επιχείρησης.


Επιχειρήσεις κατά κατηγορία:

Άλλες επιλογές:

Αλλαγές στις συνδεδεμένες, σε νέους και ενεργούς αγρότες, συζητούν οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ


Με τις αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, στο καθεστώς νέων γεωργών, καθώς και στη διάταξη για τους ενεργούς γεωργούς (που περιλαμβάνονται στην πρόταση «Omnibus») θα ασχοληθεί το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε., το οποίο συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017, στο Λουξεμβούργο. Οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην πρόσφατη απάτη στο κρέας στη Βραζιλία και στη συνέχεια θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί υλοποίησης του προγράμματος για τις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης. Στην παρέμβασή του ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στις θετικές ρυθμίσεις για τη χώρα μας που προβλέπει ο νέος ορισμός για τα βοσκοτόπια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Κανονισμό Omnibus, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2016, αναφέρει τις αλλαγές στην ΚΑΠ, στα πλαίσια του πακέτου αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ε.Ε.
Ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν:
- Την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου εργαλείου σταθεροποίησης του εισοδήματος στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη
- Απλούστερους κανόνες για την πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα
- Μεγαλύτερη ευχέρεια για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του ορισμού του «ενεργού γεωργού»
- Απλούστερες και πιο ευέλικτους κανόνες για τους νέους αγρότες
- Αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών
- Απλουστευμένη διαδικασία δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Τα κυριότερα εκκρεμή ζητήματα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις
Πολλά βασικά εκκρεμή ζητήματα αφορούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (άμεσες ενισχύσεις). Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το ζήτημα της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης (άρθρα 52 και 53). Όλες οι αντιπροσωπίες μπορούν να δεχθούν το συμβιβαστικό κείμενο που πρότεινε η Προεδρία για το άρθρο 52. Οι περισσότερες αντιπροσωπίες μπορούν να δεχθούν τη συμβιβαστική διατύπωση για το άρθρο 53, το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να επανεξετάζουν τις εθνικές τους αποφάσεις κάθε έτος. Εντούτοις, ορισμένες αντιπροσωπίες και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν την τροποποίηση υπερβολικά μεγάλο βήμα, που δεν θα συνιστούσε απλούστευση.

Επιπλέον, αρκετές αντιπροσωπίες υποστηρίζουν πρόσθετες τροποποιήσεις στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη όσον αφορά: (i) τα προϊόντα για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί συνδεδεμένη στήριξη, (ii) την πρόσθετη στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, και (iii) τη μεθοδολογία αντιμετώπισης τυχόν υπερβάσεων των ποσοτικών ορίων που έχουν οριστεί για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Ωστόσο, αρκετές άλλες αντιπροσωπίες και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αντιτίθενται στην προσθήκη οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης στη συμβιβαστική δέσμη, επικαλούμενοι ιδίως συνέπειες σε επίπεδο ΠΟΕ.

Το καθεστώς των νέων γεωργών
 Ένα άλλο εκκρεμές ζήτημα αφορά το καθεστώς των νέων γεωργών. Οι περισσότερες αντιπροσωπίες υποστηρίζουν ή μπορούν να δεχθούν την πρόταση της Προεδρίας να απορριφθούν οι τροποποιήσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διατηρηθεί η ισχύουσα κατάσταση. Ωστόσο, ορισμένες αντιπροσωπίες εκφράζουν δυσαρέσκεια, θεωρώντας ότι η πρόταση της Επιτροπής θα επέφερε χρήσιμη απλούστευση και θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί ως επιλογή. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αντιτίθεται στον προαιρετικό χαρακτήρα των προτεινόμενων αλλαγών, καθώς έτσι θα επεκτεινόταν περαιτέρω και χωρίς να είναι απαραίτητο ο μακρύς κατάλογος των επιλογών εφαρμογής.
 
Οι ενεργοί γεωργοί
Το τρίτο εκκρεμές ζήτημα αφορά τη διάταξη για τους ενεργούς γεωργούς. Όλες οι αντιπροσωπίες υποστηρίζουν την ευελιξία που θα επιφέρει το νέο άρθρο 9 παράγραφος 7. Οι περισσότερες αντιπροσωπίες μπορούν επίσης να υποστηρίξουν το νέο άρθρο 9 παράγραφος 8, βάσει του οποίου η διάταξη για τους ενεργούς γεωργούς καθίσταται προαιρετική από το 2018. Εντούτοις, ορισμένες αντιπροσωπίες δεν υποστηρίζουν την τελευταία διάταξη, προτιμώντας να διατηρηθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για όλα τα κράτη μέλη.
 
Ανώτατο πλαφόν στις άμεσες ενισχύσεις

Το τελευταίο εκκρεμές ζήτημα όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις είναι το αίτημα ορισμένων αντιπροσωπιών για μια προσθήκη στο άρθρο 11, ώστε να είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αλλάξουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την επιβολή ανώτατου ορίου σε ορισμένες άμεσες ενισχύσεις. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επισήμανε ήδη ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εκδώσει δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει ήδη.

Αγροτική Ανάπτυξη
 Όσον αφορά τον κανονισμό 1305/2013 (αγροτική ανάπτυξη), ορισμένες αντιπροσωπίες εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τις διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν στις περιπτώσεις που η στήριξη παρέχεται υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής εμμένει στην άποψη ότι η προώθηση της χρήσης αυτών των μέσων έχει ζωτική σημασία για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Όσον αφορά το νέο εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, ορισμένες αντιπροσωπίες εξέφρασαν αμφιβολίες για το προτεινόμενο όριο του 20%, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στον προσανατολισμό της αγοράς της ΚΓΠ και μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο ΠΟΕ. Άλλες αντιπροσωπίες επιθυμούν την επέκταση αυτού του ορίου σε άλλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ

Πράσινες ενισχύσεις και  Περιοχές Οικολογικής Εστίασης
Στο Συμβούλιο αναμένεται ακόμη να συζητηθούν και τα σχετικά με την εφαρμογή της Περιοχής Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ) στο πλαίσιο του καθεστώτος πράσινων αμέσων ενισχύσεων, βασισμένο σε Έκθεση της Επιτροπής η αξιολογεί τη πρόοδο της εφαρμογής των ΠΟΕ. Σύμφωνα με την Έκθεση η Επιτροπή δεν προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 με αύξηση του ποσοστού των ΠΟΕ.

Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τις λεγόμενες «πράσινες ενισχύσεις», για τους αγρότες με καλλιεργήσιμη γη που υπερβαίνει τα 15 εκτάρια, οι οποίοι από το 2015 οι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 5% της γης τους είναι μια περιοχή οικολογικής εστίασης. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες πρέπει να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον με χαρακτηριστικά όπως η αγρανάπαυση, οι παρυφές των αγρών, φράκτες, δέντρα ή ζώνες ανάσχεσης, κ.λ.π.

Η έκθεση δείχνει ότι η υποχρέωση των γεωργών για τη δημιουργία Περιοχών Οικολογικής Εστίασης αφορά περίπου το 70% της καλλιεργήσιμης γης της ΕΕ και ότι οι πιο κοινές μορφές που επιλέγονται από τους αγρότες είναι εκείνες που θεωρούνται «παραγωγικές», ακολουθούμενες από την αγρανάπαυση.

Διαβάστε εδώ την σχετική έκθεση

Σκάνδαλο με κρέας στη Βραζιλία
Παραγωγοί κρέατος της Βραζιλίας, φέρονται να εφοδιάζαν επί χρόνια την εγχώρια αγορά, αλλά και την αγορά σε Ευρώπη και Ασία, με σάπια κρέατα,  υπό τη συγκάλυψη των υγειονομικών αρχών οι οποίες κατηγορούνται για χρηματισμό και διαφθορά. Το «τεραστίων διαστάσεων» διατροφικό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε ύστερα από εφόδους σε ύποπτες μονάδες  παραγωγής κρέατος κατά τις οποίες συνελήφθησαν 30 και πλέον άτομα. Κίνα και Νότια Κορέα ήδη ανέστειλαν τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία.

Τέλος, με πρωτοβουλία της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της σουηδικής αντιπροσωπίας, το Συμβούλιο των Υπουργών θα ενημερωθεί σχετικά και θα συζητήσει την απλούστευση της ΚΑΠ με έμφαση στην περίοδο μετά το 2020.

Παρέμβαση Αποστόλου για βοσκοτόπια
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την παρέμβαση του στη σημερινή συνεδρίαση για την πρόταση omnibus, με την οποία αναθεωρείται σε μερικά σημεία η σημερινή ΚΑΠ και η εφαρμογή της, στάθηκε ιδιαίτερα στις θετικές ρυθμίσεις για τη χώρα μας που προβλέπει ο νέος ορισμός για το βοσκότοπο, στον οποίο θα περιλαμβάνονται πλέον πέραν της ποώδους βλάστησης και η θαμνώδης ξυλώδης βλάστηση. Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρη η παρέμβαση του κ. Αποστόλου:

«Πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μεταξύ άλλων αναφέρομαι
-στη διατήρηση  του κανόνα 50/50 (πενήντα- πενήντα),
-στη δυνατότητα της ετήσιας  αναθεώρησης των εθνικών  αποφάσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις,
-στον πολύ σημαντικό για τη Χώρα μου ορισμό για το βοσκότοπο. Με το νέο ορισμό  θα περιλαμβάνονται, πέραν της αγρωστώδους ή της ποώδους βλάστησης, και άλλα είδη που χαρακτηρίζουν το μεσογειακό τοπίο όπως θαμνώδη ξυλώδη φυτά τα οποία αποτελούν φυσική πηγή διατροφής των αιγοπροβάτων στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μου.

Ωστόσο θεωρούμε ότι υπάρχουν σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω.
Θα μπορούσε να επιδιωχθεί περισσότερη ευελιξία για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις με τη διεύρυνση των επιλέξιμων τομέων στη βάση της εθνικής στρατηγικής κάθε Κράτους Μέλους. Επιπλέον η δημιουργία μηχανισμού αντιμετώπισης τυχόν υπερβάσεων των ποσοτικών ορίων, θα βελτίωνε τη νομική ασφάλεια και την αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων.
Για τους Νέους Γεωργούς θεωρούμε ότι η πρόταση της Επιτροπής για κατάργηση του ορίου έκτασης βάση του οποίου χορηγείται το πριμ του 25%, θα βελτίωνε την απορροφητικότητα των πόρων που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

Γνωρίζουμε ότι πολλά Κράτη Μέλη είναι θετικά προς την εθελοντική εφαρμογή της έννοιας του ενεργού γεωργού. Εντούτοις λόγω της κριτικής που έχει δεχθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ θα περιμέναμε στην παρούσα φάση τουλάχιστον, μια τάση αυστηροποίησης και όχι χαλάρωσης των κριτηρίων.

Με δεδομένο ότι την παρούσα χρονική περίοδο τροποποιείται και ο δημοσιονομικός κανονισμός, θα μπορούσε να εξεταστεί η απλούστευση της διαχείρισης του αποθεματικού κρίσης ώστε όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται να μεταφέρεται  την επόμενη χρονιά.

Η πρόταση της Κύπρου για τις περιφερειακές κρίσεις μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί. Η αναθεώρηση της εργαλειοθήκης έναντι έκτακτων κινδύνων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των κρατών μελών και κυρίως αυτών που λειτουργούν στην περιφέρεια, με κύριο κριτήριο τη μείωση του εισοδήματος.

Είναι και δική μας επιδίωξη η βελτίωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Από πλευράς μου, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλουμε με συμβιβαστικό πνεύμα στην καλύτερη δυνατή έκβαση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας».

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,5625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version