Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αγροτύπος Forum

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

 
ΑγροΠροϊόντα

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας του παραγωγού.


Προϊόντα κατά σύστημα παραγωγής:

Άλλες επιλογές:

 
Επιχειρήσεις

Quick Search Tip: Γράψτε τα αρχικά ή τμήμα της επωνυμίας της επιχείρησης.


Επιχειρήσεις κατά κατηγορία:

Άλλες επιλογές:

LEADER: Εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τις αναπτυξιακές, στα 20 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του Μέτρου

31/8/2017


Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία). Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους τόσο στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του τοπικού εταιρικού σχήματος και της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), όσο και στο πλαίσιο επιλογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ, από τα οποία 17.900.000 ευρώ είναι η κοινοτική χρηματοδότηση και 2.100.000 ευρώ η εθνική συμμετοχή.

Στη νέα προγραμματική περίοδο, σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Yποβολή προτάσεων
Μέχρι τις 31/8/2017 έχουν δυνατότητα οι ΟΤΔ προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (Φάκελο Α). Ο Φάκελος Α αποτελεί την προετοιμασία του κάθε τοπικού προγράμματος και αφορά στα κάτωθι:

1. Περιγραφή υποψήφιου φορέα.
Εταιρική σχέση.
Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.
Στελεχιακή δομή / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός.
Προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου φορέα.
Λοιπά στοιχεία υποψήφιου φορέα.

2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής.
Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής.
Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της προτεινόμενης περιοχής (φυσικό περιβάλλον, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, οικονομικά στοιχεία, τεχνική και κοινωνική υποδομή, πολιτιστικά στοιχεία).
Τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής.

3. Περιγραφή ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης
Ενέργειες διαβούλευσης.
Ενέργειες ενημέρωσης.
Ενέργειες επιμόρφωσης.
Λοιπές σχετικές ενέργειες

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του σύμφωνα και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι ΟΤΔ, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α, υποχρεούνται για την υποβολή του Φάκελο Β, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31/10/2017.

Ο Φάκελος Β αποτελεί την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της περιοχής παρέμβασης, την ανάλυση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, την παρουσίαση των δράσεων / ενεργειών για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που συμβάλουν ή επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην επίτευξη αυτών και αφορά στα κάτωθι:

  • Διαβουλεύσεις με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της «εκ των κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας.
  • Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση).
  • Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος.
  • Διαμόρφωση δράσεων και υποδράσεων τοπικού προγράμματος και τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας / συνέργειας δράσεων του τοπικού προγράμματος, καθώς και συμπληρωματικότητας / συνέργειας τοπικού προγράμματος με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις.

Πληροφορίες
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την παρούσα πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων: - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, (Λ. Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα), τηλ.: 2105275100 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Διαβάστε το ΦΕΚ

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,546875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version