Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Εισπράττουν το ΚΕΑ και οι αγρότες που πήραν ενισχύσεις 6 μήνες πριν την αίτηση αλλά δεν δηλώθηκαν σωστά

Εισπράττουν το ΚΕΑ και οι αγρότες που πήραν ενισχύσεις 6 μήνες πριν την αίτηση αλλά δεν δηλώθηκαν σωστά


Σήμερα Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, γίνεται η καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), ενώ θα μπορούν να λάβουν τα χρήματα τους, την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου. Πάντως δεν χάνουν το βοήθημα, όσοι δικαιούχοι αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις, κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ, αλλά εκ παραδρομής δήλωσαν τις επιδοτήσεις αυτές σε λανθασμένο πεδίο (π.χ. Εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα), στην σχετική φόρμουλα αίτησης.

Το ποσό των 63.796.674,70 ευρώ θα καταβληθεί σε 273.913 δικαιούχους. Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

1) Αναστολή αιτήσεων
Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν παρατυπίες που αφορούν σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν δηλώθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις ή συντάξεις εξωτερικού, που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ.

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

Α. Επανενεργοποίηση αιτήσεων και αναδρομική καταβολή:
Σε περίπτωση που οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν τεκμηριωμένα δηλωθεί, αλλά σε λανθασμένο πεδίο (π.χ. Εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα), η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης με δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]).

Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα]), αφαιρώντας τα ποσά από το λανθασμένο πεδίο και δηλώνοντάς τα στην ενότητα της αίτησης «Οικονομικά Στοιχεία- Εισοδήματα τελευταίων 6 μηνών», στο πεδίο «Άλλα εισοδήματα».

Σε περίπτωση που τα ποσά έχουν τεκμηριωμένα εισπραχθεί σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ, οι αιτήσεις, επίσης, επανενεργοποιούνται.

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα επανενεργοποιηθούν θα ισχύσει αναδρομικότητα ως προς την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Προσοχή! Στις περιπτώσεις μαζικών αναστολών (όπως π.χ. συνέβη με τις αγροτικές επιδοτήσεις) δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναδρομικής καταβολής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικών ποσών γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

Β. Ανάκληση αιτήσεων και αχρεωστήτως καταβληθέντα:
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αίτηση παραμένει σε αναστολή, μέχρι να καταστεί διαθέσιμη τεχνικά η δυνατότητα ενεργοποίησης των οριζόμενων στο Άρθρο 9 της ΚΥΑ του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο «…το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα», οπότε και θα ανακληθούν αυτομάτως.

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα ανακληθούν θα ισχύσουν οι διατάξεις της ΚΥΑ περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Προσοχή! Στις περιπτώσεις μαζικών ανακλήσεων δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών θα γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

2) Ειδοποιήσεις για μη δήλωση επιδομάτων
Στις 18/9/2017, εστάλησαν αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ 26.708 γραπτά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα που έχουν δηλωθεί σε αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων, στις οποίες διαπιστώθηκε αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού.

Οι συγκεκριμένες αιτήσεις πρέπει να τροποποιηθούν (διαδικασία η οποία μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα]) μέχρι τις 30/9/2017, ώστε να δηλωθούν τα εισπραχθέντα ποσά. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αιτήσεις αυτές θα ανασταλούν. Για όσες αιτήσεις ανασταλούν ισχύουν όσα περιγράφονται ανωτέρω.

 
 

Επιστροφή

1990-2018 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,640625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version