Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Αιτήσεις για συστήματα πρόληψης ζημιών (αντιχαλαζικά δίχτυα κ.α.) του Υπομέτρου 5.1, πριμοδοτούνται Νέοι Αγρότες και ορεινές-μειονεκτικές περιοχές

Αιτήσεις για συστήματα πρόληψης ζημιών (αντιχαλαζικά δίχτυα κ.α.) του Υπομέτρου 5.1, πριμοδοτούνται Νέοι Αγρότες και ορεινές-μειονεκτικές περιοχές

25/6/2018


Από 23/04/2018 μέχρι 25/06/2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Υπομέτρο 5.1, που ενισχύει την εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης ζημιών (αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα). Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών. Η επιδότηση φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους παραγωγούς και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα. Πριμοδοτούνται αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και οι Νέοι Αγρότες. Επίσης στη μοριοδότηση περιλαμβάνεται η συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων της κάθε περιοχής.

Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

Το Υπομέτρο εφαρμόζεται για τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:
α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,
β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.
γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.
δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα
α) Δικαιούχος του καθεστώτος δύνανται να κριθεί κάθε φυσικό πρόσωπο που, την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
1) είναι ενεργός γεωργός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει συμπληρώσει το 61ο,
2) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2017
3) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο και
4) είναι ασφαλιστικά ενήμερο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛΓΑ

Δικαιούχοι Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (ΣΣΓ)
Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε ΣΣΓ που την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
- έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο,
- έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος,
- είναι εγγεγραμμένο και ενήμερο στο οικείο μητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την νομοθεσία,
- είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
- δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
- αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης επενδυτικής πρότασης στο καθεστώς της παρούσας κατονομάζοντας τα ωφελούμενα μέλη από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης,
- η αιτούμενη επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων και
- έχει εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ως υπεύθυνο υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης.
Τα ΣΣΓ είναι επιλέξιμα μόνο για επενδύσεις προμήθειας καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό.

Ποσά και ποσοστά στήριξης
α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου έως τις 100.000 €.
β) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών έως το 1.000.000 €.
γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Κριτήρια
Στη μοριοδότηση περιλαμβάνεται η συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος.
Επίσης η αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής (ανώτερη 100 μόρια για αξία 1.501 €/στρέμμα και άνω και κατώτερη 40 μόρια για αξία 500 €/ στρέμμα και κάτω).
Μοριοδοτούνται οι αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (βαρύτητα 15%) και καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ή προϊόν Πιστοποιημένης Βιολογικής παραγωγής (βαρύτητα 3%).

Αιτήσεις
Ο ηλεκτρονικός φάκελος της αίτησης στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο (http://www.ependyseis.gr).
Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου της αίτησης στήριξης είναι δυνατή η οριστικοποίησή του στο σύστημα. Με την οριστικοποίησή του χορηγείται αυτόματα ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματός τους, λαμβάνεται μοναδικός κωδικός και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ.

Διαβάστε την προκήρυξη

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,5625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version