Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Μέτρο 16 Συνεργασία: ποιοι και πως παίρνουν τα 5.000 ευρώ για την σύσταση επιχειρησιακής ομάδας που τρέχει μέχρι 3 Σεπτεμβρίου

Μέτρο 16 Συνεργασία: ποιοι και πως παίρνουν τα 5.000 ευρώ για την σύσταση επιχειρησιακής ομάδας που τρέχει μέχρι 3 Σεπτεμβρίου


Έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για την 1η Δράση του Μέτρου 16 «Συνεργασία», η οποία ενισχύει την σύσταση επιχειρησιακής ομάδας (αγροτών - φορέων) με 5.000 ευρώ. Οι επιχειρησιακές ομάδες, πρέπει να αποτελούνται από δύο τουλάχιστον μέλη, το ένα εκ των οποίων να είναι γεωργός, κτηνοτρόφος ή μορφές συλλογικής οργάνωσης αγροτών (π.χ. ομάδες παραγωγών). Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι, ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στη συνέχεια και σε ένα περίπου μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία αυτής της προκήρυξης θα ξεκινήσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και για τη 2η Δράση που ενισχύει με 145.000 έως και 445.000 ευρώ την εφαρμογή των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.

Τα υπομέτρα της «Συνεργασίας»
Το μέτρο της «Συνεργασίας» έχει δύο υπομέτρα το 16.1-16.2: για την «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και το υπομέτρο 16.1-16.5: για την «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή».

Το υπομέτρο 16.1-16.2 περιλαμβάνει:
Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και
βιωσιμότητα της γεωργίας» και
Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για
την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Το υπομέτρο 16.1-16.5 περιλαμβάνει:
Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση
δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή».
Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση
δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Υπομέτρων ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ.

Με την 1η Δράση συστήνεται η επιχειρησιακή ομάδα
Η περίοδος υποβολής προτάσεων για τη 1η Δράση των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 θα είναι ανοικτή έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2018. Στην δράση αυτή ενισχύεται η σύσταση επιχειρησιακής ομάδας. Για παράδειγμα ένας κτηνοτρόφος ή γεωργός γνωρίζει πως έχει ένα πρόβλημα και μία επιχείρηση ή ένας ερευνητικός φορέας έχει μια καινοτόμο λύση για αυτό το πρόβλημα. Τότε μπορούν να συστήσουν μια επιχειρησιακή ομάδα καταρτίζοντας σχέδιο δράσης στο οποίο αναφέρονται, το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου καθώς και οι καινοτόμες λύσεις που θα προκύψουν. Οι επιχειρησιακές ομάδες, πρέπει να αποτελούνται από δύο τουλάχιστον μέλη, το ένα εκ των οποίων να είναι γεωργός, κτηνοτρόφος ή μορφές συλλογικής οργάνωσης αγροτών (π.χ. ομάδες παραγωγών). Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι, ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου με τη 2η Δράση
Η 2η δράση των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 που αφορά μόνο όσους ήταν δικαιούχοι της 1ης Δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο μετά την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Δράσης και σε βάθος 1-2 μήνες θα προκηρυχθεί και η 2η Δράση, η οποία ενισχύει την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου. Εφόσον έχουν συσταθεί οι επιχειρησιακές ομάδες, καταρτίζεται σχέδιο, με μέγιστη διάρκεια έως 3 έτη από την ημερομηνία ένταξης, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες για την προώθηση, την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων ιδεών, τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων, με σκοπό την υιοθέτησή τους από τους παραγωγούς, για την αύξηση της παραγωγικότητας ή της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους ή τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση
Κατά τη διάρκεια του έργου οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στην επιχειρησιακή ομάδα δεσμεύονται να:

  • Διατηρούν την ομάδα και να μην αποχωρήσουν από αυτήν ή να μεταβάλλουν το συμφωνητικό της χωρίς ενημέρωση των αρμοδίων ΔΑΟΚ.
  • Να τηρούν λογιστικά στοιχεία.
  • Έχουν λογαριασμό τραπέζης και να τηρούν δικαιολογητικά δαπανών του έργου μέχρι και 5 έτη από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης.
  • Διευκολύνουν τους ελέγχους και να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου.


Επιλέξιμες δαπάνες για τη 2η Δράση
 Στα πλαίσια της 2ης Δράσης επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για:

  • Το κόστος μίσθωσης - χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων
  • Το προσωπικό και αμοιβές ορκωτού λογιστή / ελεγκτή
  • Την προώθηση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου
  • Αναλώσιμα
  • Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες
  • Επενδυτικές δαπάνες, αγοράς κτηρίου, εξοπλισμού και λογισμικού διαχείρισης για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 (Σχέδια βελτίωσης και Μεταποίηση)


Με κριτήρια επιλογής η ένταξη στις δράσεις της «Συνεργασίας»
Στο 1ο υπομέτρο για να ενταχθεί μία ενδιαφερόμενη ομάδα στην 1η Δράση θα πρέπει να ικανοποιεί κάποια κριτήρια επιλογής. Οι επιχειρησιακές ομάδες αξιολογούνται, ως προς τα μέλη τους αλλά και την σαφήνεια και τις επιπτώσεις της πρότασής τους. Ενώ ευνοούνται οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει επιστημονικός φορέας, σε σχέση με τη συμμετοχή επιχείρησης εμπορίας. Επιπλέον πλεονεκτούν όσες επιχειρησιακές ομάδες έχουν στα μέλη τους συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών. Όσον αφορά στη ένταξη ενός ενδιαφερόμενου στη 2η Δράση, σημαντικό είναι η προτεινόμενη καινοτομία να διαφοροποιείται σε σχέση με τα υφιστάμενα προϊόντα, ή να τεκμηριώνεται η ωφέλεια καθώς και το μέγεθός των αγροτών που αφορά.

Αντίστοιχα για το 2ο υπομέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων εξετάζεται η σημαντικότητα του προβλήματος, καθώς και η περιοχή στην οποί εστιάζεται το έργο.
Η ελάχιστη βαθμολογία με την οποία μπορεί μια επιχειρησιακή ομάδα να ενταχθεί στη 1η Δράση είναι τα 45 μόρια, ενώ για τη 2η Δράση τα 40 μόρια. Το κάθε κριτήριο επιλογής έχει μια βαρύτητα με την οποία συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία ενώ ανάλογα με την περίπτωση, π.χ. όσον αφορά το κριτήριο «Συμπληρωματικότητα των ρόλων και των γνώσεων των μελών της επιχειρησιακής ομάδας» το οποίο έχει βαρύτητα 10%, η συνεργασία αγρότη με ερευνητικό φορέα λαμβάνει ή μεταποιητή-έμπορο λαμβάνει 40 και 20 μόρια αντίστοιχα. Τα οποία εάν πολλαπλασιαστούν με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου (10%) μας δίνουν 4 και 2 μόρια αντίστοιχα

Ποσά στήριξης για τις δράσεις της Συνεργασίας
Η οικονομική στήριξη και για τη 1η Δράση χορηγείται κατ’ αποκοπή για την οργάνωση και σύσταση της συνεργασίας, και είναι τα 5.000 ευρώ.
Ενώ για τη Δράση 2 το ανώτερο όριο στήριξης είναι τα 145.000, 295.000 και 445.000 ευρώ όταν η συνεργασία γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας, χώρας, και ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη αντίστοιχα. Στα πλαίσιο της υλοποίησης του Μέτρου 16 είναι δυνατόν να χορηγηθεί προκαταβολή του 50% των δαπανών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1305/2013.
Τόσο για τη 1η όσο και για τη 2η Δράση η χρηματοδότηση της επιχειρησιακής ομάδας είναι σε ποσοστό 100%, εκτός από τις δαπάνες που αφορούν παραγωγική επένδυση που αφορά τα σχέδια βελτίωσης ή το πρόγραμμα μεταποίησης. Σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά ενίσχυσης είναι προσαυξημένα κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και εφόσον το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης δεν ξεπερνά το 90%

Διαβάστε τα κριτήρια επιλογής στη πρόσκληση

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,546875 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version