Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Μέχρι 25/6/2019 για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER Θεσσαλονίκης

25/6/2019


Πραγματοποιήθηκε, στις 26/3/2019, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ), συνέντευξη τύπου για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δύο Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER που υλοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΘ κ. Θωμάς Βράνος ανέφερε στην εισαγωγική παρέμβασή του ότι η ΑΝΕΘ έχει επιλεγεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση 2 πολυταμειακών Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης.

Τα δύο Τοπικά Προγράμματα έχουν τις παρακάτω περιοχές εφαρμογής και έχει αρχικά εγκριθεί η παρακάτω Δημόσια Δαπάνη.

α) Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER  για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκου, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα (CLLD1).
H αρχική εγκριθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 10.450.000 € από πόρους που προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) (8.100.000€) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑλΘ 2014-2020) (2.350.000 €)

β) Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER  για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα (CLLD2).
Η αρχική εγκριθείσα Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 7.250.000 € από πόρους που προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) (5.750.000€) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑλΘ 2014-2020) (1.500.000€)

Επιπλέον έχουν εγκριθεί για τις 2 ανωτέρω περιοχές και πόροι ύψους 1 εκ. Ευρώ περίπου για δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, μετά από σχετική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κου Απόστολου Τζιτζικώστα.

Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΘ ανέφερε στη συνέχεια ότι οι παρούσες  είναι οι πρώτες Προσκλήσεις για την υλοποίηση ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020  και η συνολική προκηρυσσόμενη Δημόσια Δαπάνη για τα 2 Προγράμματα ανέρχεται σε 6.477.500 €. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 11 εκ. ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής. Στη συνέχεια ο κ. Βασίλης Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΕΘ και Συντονιστής  του πρώτου από τα ανωτέρω Προγράμματα και ο κ. Γιώργος Πετρίδης, στέλεχος της ΑΝΕΘ και Συντονιστής του δεύτερου από τα ανωτέρω Προγράμματα αναφέρθηκαν αναλυτικότερα στο περιεχόμενο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων.

Ειδικότερα ανέφεραν τα εξής:
Παρουσίαση των ενισχυόμενων επενδύσεων, των δικαιούχων και του ποσοστού ενίσχυσης:

Ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες δράσεων που αναλύονται σε αντίστοιχες υποδράσεις:

α) Δράση: Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης

  • στο γεωργικό και δασικό τομέα
  • σε ΜΜΕ των περιοχών παρέμβασης

Μέγιστος προϋπολογισμός: 20.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

 β) Δράση: Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους.

Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς:
Μεταποίηση, εμπορία με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν
Τουρισμό
Βιοτεχνία, χειροτεχία, παραγωγή μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα
Δικαιούχοι: γυναίκες, νέοι≤35 ετών, ΚΟΙΝΣΕΠ/Συνεταιρισμοί
Ποσοστό/ποσό ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού για τη μεταποίηση, εμπορία γεωργικών προϊόντων και σε 65% στους λοιπούς τομείς. Η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 200.000 €. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνιστά πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση.

γ) Υποδράση: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων. (όχι στο CLLD2)
Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου, διαχειριστές δασικής γης
Ποσοστό ενίσχυσης: 65%
Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 200.000 €

δ) Δράση:  Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων
Υποδράσεις: Ενίσχυση επενδύσεων στους παρακάτω τομείς
Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν
Τουρισμό
Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπόριο
Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού
Δικαιούχοι, μέγιστος προϋπολογισμός, ποσοστά ενίσχυσης:
ΜΜΕ στο πλαίσιο της υποδράσης που αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 50%
Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους λοιπούς τομείς με μέγιστο προϋπολογισμό 600.000 € και ποσοστό ενίσχυσης 55%
ή ποσοστό ενίσχυσης 65% για μη εισηγμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών

ε) Δράση: Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
 Υποδράσεις:   
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό (η υποδράση αυτή περιλαμβάνεται μόνο στο πρώτο Τοπικό Πρόγραμμα)
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών
Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.
Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που περιλαμβάνουν κατά περίπτωση γεωργούς, ερευνητές/ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ή ΜΚΟ με νομική υπόσταση ή με βάση συμφωνητικό σύμπραξης/συνεργασίας
Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 27/3/2019, ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 25/6/2019, ώρα 15:00.

Αρχική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη ανά Πρόγραμμα στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης:

  • Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα: 3.732.500 €
  • Τοπικό Πρόγραμμα για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα: 2.745.000€

Ανάρτηση Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ (www.aneth.gr)

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,53125 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version