Είσοδος μελών

Χρήστης:
Κωδικός:
Να με θυμάσαι 

Απόκτηση πρόσβασης
Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας.
 

 
e-shop

Tags

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΜΠΕΛΙ & ΔΕΝΔΡΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 
Περιοδικό

 
Για συνδρομητές

Αγροτύπος Forum

Αποφάσεις ΥπΑΑΤ για μεταποιητικές ντομάτας, γαλακτοκομικά Αιγαίου και στήριξη μικρών νησιών


Τρεις αποφάσεις που ανοίγουν δρόμο για πληρωμές των συγκεκριμένων καθεστώτων ενίσχυσης τις επόμενες ημέρες, όπως έχουμε προαναγγείλει, υπέγραψε το ΥπΑΑΤ.

Η πρώτη προβλέπει την έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2019.

Η δεύτερη αποτελεί τροποποίηση της υπ’ αριθμ 328609/28.09.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους− Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα σε αυτήν αναφέρεται ότι «η υπ’ αριθμ. 328609/28.09.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2117/2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Στο άρθρο 5 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2018 (Οικονομικό Έτος 2019) το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων (3.439.000) ευρώ».

Η τρίτη αφορά στην «τροποποίηση της υπ’αριθμ. 6266/146471 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (EE L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής».

Συγκεκριμένα σε αυτήν αναφέρεται ότι:

«Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. 6266/146471/30.12.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 21/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 6 στην παράγραφο 2, προστίθεται σημείο δ) ως ακολούθως: «δ) Για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2018 (Οικονομικό Έτος 2019) το συνολικό διατιθέμενο ποσό της Ενωσιακής ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες (9.105.000) ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής Εθνικής χρηματοδότησης σε πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (547.000) ευρώ».

Η απόφαση για τη ντομάτα

Η απόφαση για το γάλα

Η απόφαση για τα μικρά νησιά

 
 

Επιστροφή

1990-2019 © www.agrotypos.gr. All rights reserved. XE: 0,625 sec | Top
English version | Facebook | Twitter | Youtube | Olive clima | Credits | Xρήση Cookies / Πολιτική Απορρήτου | Τρόποι Πληρωμής | Bug report Αναφορά σφάλματος | Mobile version