Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όλα τα νέα δεδομένα για την εκκαθάριση εισφορών ΕΦΚΑ και εργόσημου, παραδείγματα

17/03/2020 10:17 πμ
Προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η οποία επεξηγεί με παραδείγματα τα νέα δεδομένα, βάσει και του νέου ασφαλιστικού.

Προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, η οποία επεξηγεί με παραδείγματα τα νέα δεδομένα, βάσει και του νέου ασφαλιστικού.

Μεταξύ άλλων από την εγκύκλιο του Εργασίας προκύπτει ότι για εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν αγροτική δραστηριότητα, προβλέπεται ανά περίπτωση και η επιστροφή εισφορών.

Ειδικότερα με την εγκύκλιο Δ.15 / Δ΄ / οικ.12565 / 311 του Εργασίας γίνεται γνωστό ότι με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4670/2020 (Α' 43) αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν.4387/2016, που αφορούσε στη θέσπιση ειδικού παραβόλου ασφαλιστικής κάλυψης εργατών γης, και ισχύουν, τροποποιούμενες, οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3863/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο.

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2017, ώστε να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την ισχύ του άρθρου 40 του ν.4387/2016 και την κατάργηση από την ανωτέρω ημερομηνία των ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονταν από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2458/1997. Ειδικά οι διατάξεις της παρ. 6, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών, έχουν εφαρμογή μόνο για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (παρ. 8 της κοινοποιούμενης ρύθμισης).

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Υπαγόμενα πρόσωπα (παρ. 1)

Στις κοινοποιούμενες διατάξεις υπάγονται τα πρόσωπα του άρθρου 20 παρ. 1 περίπτωση Γ του ν.3863/2010, δηλαδή οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν.2639/1998 (εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο).
Τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους ανά έτος.

2. Ύψος παρακρατούμενης εισφοράς (παρ. 2)

Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου εξακολουθεί να παρακρατείται ποσό ίσο με το 10% επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών, για την κάλυψη των εισφορών για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

1. Καθορισμός χρόνου ασφάλισης (παρ. 3, 4 και 5)

Ο προσδιορισμός των ημερών ασφάλισης εξακολουθεί να γίνεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Συγκεκριμένα, για τα έτη 2017 και 2018 ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού των αμοιβών που έχει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια τους έτους προς το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, ηλικίας άνω των 25 ετών, της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Από 1/1/2019 και μετά, η ως άνω διαίρεση γίνεται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη, όπως αυτό προβλέπεται στην αριθ. οικ.4241/127/30-1-2019 Υπουργική Απόφαση (Β' 173).
Οι ημέρες εργασίας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί κατά τον μήνα εξόφλησης των εργοσήμων. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που από την ως άνω διαίρεση προκύπτουν ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, οι επιπλέον ημέρες εργασίας δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος. Εάν από την ανωτέρω διαίρεση προκύπτει χρόνος ασφάλισης άνω των 150 ημερών ασφάλισης, Ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι έχει πλήρες έτος ασφάλισης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται σε μήνες, και ο αριθμός τους προκύπτει από τη διαίρεση των ημερών ασφάλισης με το 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, θεωρείται ως μήνας.

2. Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών (παρ. 6)

Ι. Εργάτες γης που αμείβονται μόνο με εργόσημο

α. Χρόνος ασφάλισης άνω των 150 ημερών

Όπως προαναφέρθηκε, ο ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης άνω των 150 ημερών θεωρείται ότι έχει ασφάλιση για το σύνολο του έτους. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου πρέπει να καλύπτουν την προβλεπόμενη ετήσια ελάχιστη εισφορά, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), όπως αυτή διαμορφώνεται ανά έτος για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Εάν δεν καλύπτεται, η σχετική διαφορά αναζητείται σε ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. Εάν υπερκαλύπτεται, το επιπλέον ποσό εισφοράς δεν επιστρέφεται, και αξιοποιείται κατά τη λήψη της συνταξιοδοτικής παροχής.

Παράδειγμα 1

Εργάτης γης για το 2017 εισέπραξε μέσω του εργοσήμου €4.400,00 και κατέβαλε για το ίδιο έτος ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, συνολικού ύψους €440,00 (€4.400,00 x 10% = €440,00). Ο εν λόγω εργάτης γης έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 ημέρες ασφάλισης (€4.400,00 / €26,18 = 168,06 ημέρες ασφάλισης), και συνεπώς έχει πλήρες έτος ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχει καταβάλει συνολικά ο ασφαλισμένος (€440,00) δεν καλύπτουν την ετήσια ελάχιστη εισφορά για το έτος 2017 ύψους €1.043,76 [(14% για κύρια σύνταξη + 6,95% για υγειονομική περίθαλψη + 0,25% για ΛΑΕ) x €410,26 ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα x 12 μήνες = €1.043,76]. Η σχετική διαφορά ύψους €603,76 (€1.043,76 - €440,00 = €603,76) καταβάλλεται σε δόσεις από τον ασφαλισμένο.

Παράδειγμα 2

Εργάτης γης για το 2017 εισέπραξε μέσω του εργοσήμου €11.000,00 και κατέβαλε για το ίδιο έτος ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, συνολικού ύψους €1.100,00 (€11.000,00 x 10% = €1.100,00). Ο εν λόγω εργάτης γης έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 ημέρες ασφάλισης (€11.000,00 / €26,18 = 420,17 ημέρες ασφάλισης), και συνεπώς έχει πλήρες έτος ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχει καταβάλει συνολικά ο ασφαλισμένος (€1.100,00) καλύπτουν την ελάχιστη ετήσια εισφορά για το έτος 2017 ύψους €1.043,76. Συνεπώς, δεν προκύπτει διαφορά που πρέπει να αναζητηθεί. Η επιπλέον καταβληθείσα ασφαλιστική εισφορά ύψους €56,24 (€1.100,00 - €1.043,76) θα αξιοποιηθεί για τη λήψη παροχών.

β. Χρόνος ασφάλισης κάτω των 150 ημερών

Για τον ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης κάτω των 150 ημερών ασφάλισης, ελέγχεται εάν οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω του εργοσήμου καλύπτουν την προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει.

Εάν δεν καλύπτεται η προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά για το σύνολο των μηνών ασφάλισης, περιορίζεται αντίστοιχα ο χρόνος ασφάλισης, και τυχόν επιπλέον ποσό εισφοράς επιμερίζεται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης προκύπτουν μετά τον περιορισμό. Εναλλακτικά, ο ασφαλισμένος, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών εργοσήμου, μπορεί να καταβάλλει τη σχετική διαφορά σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. Στην περίπτωση αυτή δεν περιορίζεται ο χρόνος ασφάλισης.
Εάν το ποσό που έχει καταβληθεί μέσω εργοσήμου καλύπτει την προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει βάσει της διαδικασίας καθορισμού του χρόνου ασφάλισης, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται και αξιοποιείται κατά τη λήψη της συνταξιοδοτικής παροχής.

Παράδειγμα 3

Εργάτης γης για το 2017 εισέπραξε μέσω του εργοσήμου €3.200,00 και κατέβαλε για το ίδιο έτος ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, συνολικού ύψους €320,00 (€3.200,00 x 10% = €320,00). Ο εν λόγω εργάτης γης έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 150 ημέρες ασφάλισης (€3.200,00 / €26,18 = 122,23 ημέρες ασφάλισης).

Συγκεκριμένα, ο χρόνος ασφάλισης διαμορφώνεται σε 5 μήνες (€3.200,00 / €26,18 = 122,23 ημέρες ασφάλισης, 122,23 ημέρες ασφάλισης / 25 ημέρες = 4,89 μήνες, δηλαδή 4 μήνες και 22 ημέρες ασφάλισης, και, δεδομένου ότι υπόλοιπο ημερών εργασίας είναι άνω των 12 ανά έτος λογίζεται ως μήνας, εν τέλει προκύπτει χρόνος ασφάλισης 5 μηνών). Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά διαμορφώνεται σε €86,98 [(14% για κύρια σύνταξη + 6,95% για υγειονομική περίθαλψη + 0,25% για ΛΑΕ) x €410,26 ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα = €86,98]. Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχει καταβάλει συνολικά ο ασφαλισμένος (€320,00) καλύπτουν 3 μήνες ασφάλισης (3 μήνες x €86,98 = €260,94 και προκύπτει υπόλοιπο ύψους €59,06). Συνεπώς, ο ασφαλισμένος έχει 3 μήνες ασφάλισης, και η εισφορά που έχει καταβληθεί για κάθε μήνα ανέρχεται €106,67 (€86,98 + €59,06/3). Εναλλακτικά, ο ασφαλισμένος μπορεί να καταβάλει τη σχετική διαφορά, ώστε να έχει 5 μήνες ασφάλισης. Συγκεκριμένα, η ελάχιστη εισφορά για 5 μήνες ασφάλισης ανέρχεται σε €434,90 (5 μήνες x €86,98) και μέσω εργοσήμου έχει καταβληθεί το ποσό των €320,00. Η διαφορά ύψους €114,90 (€434,90 - €320,00) θα καταβληθεί σε ισόποσες δόσεις από τον ασφαλισμένο.

ΙΙ. Εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος, για τα έτη 2017, 2018 και 2019, έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ): α) για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, καθώς και για κάθε άλλη δραστηριότητα για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του προηγούμενου φορολογικού έτους. Σε κάθε περίπτωση η προκύπτουσα εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται της προβλεπόμενης ανά έτος ελάχιστης εισφοράς, και β) 10% επί των αμοιβών μέσω εργοσήμου. Προκειμένου να ελεγχθεί εάν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ετήσια ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά, για όσους έχουν πλήρες έτος ασφάλισης είτε από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα είτε μέσω εργοσήμου, ή η προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά για τους μήνες ασφάλισης που προκύπτουν στις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται πλήρες έτος ασφάλισης είτε από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα είτε μέσω εργοσήμου, αθροίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί λόγω της αγροτικής δραστηριότητας και του εργοσήμου.

Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται η κατά περίπτωση ελάχιστη εισφορά, η σχετική διαφορά αναζητείται σε δόσεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για όσους ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω εργοσήμου. Σε περίπτωση που υπερκαλύπτεται η ετήσια ελάχιστη εισφορά, το επιπλέον καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται, και αξιοποιείται για τη λήψη παροχών από τον e- ΕΦΚΑ. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των εισφορών από εργόσημο έχει καταβληθεί για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα η προβλεπόμενη ελάχιστη εισφορά, και μετά από τον συνυπολογισμό των εισφορών που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν οφείλει να καταβάλει την ελάχιστη εισφορά αλλά εισφορά βάσει του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος, τυχόν μη οφειλόμενα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Παράδειγμα 4

α. Ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ, βάσει του εισοδήματος, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, ύψους €300,00 μηνιαίως, έπρεπε να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο του έτους ύψους €763,20 [(14% για κύρια σύνταξη + 6,95% για υγειονομική περίθαλψη + 0,25% για ΛΑΕ) x €300,00 x 12 μήνες = €763,20]. Δεδομένου όμως ότι η ανωτέρω εισφορά υπολειπόταν της προβλεπόμενης ελάχιστης εισφοράς, κατέβαλε συνολικά για το έτος 2017 την ελάχιστη ετήσια εισφορά συνολικού ύψους €1.043,76. β. Συγχρόνως ο ανωτέρω ασφαλισμένος εισέπραξε μέσω του εργοσήμου €5.000,00 και κατέβαλε για το ίδιο έτος ασφαλιστικές εισφορές στον Ε-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, συνολικού ύψους €500,00 (€5.000,00 x 10% = €500,00), και συμπληρώνει χρόνο ασφάλισης άνω των 150 ημερών ασφάλισης (€5.000,00 / €26,18 = 190,99 ημέρες ασφάλισης). γ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει ασφάλιση για πλήρες έτος, και συνεπώς πρέπει να ελεγχθεί εάν το άθροισμα των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καλύπτει την προβλεπόμενη ετήσια ελάχιστη εισφορά. Για τις δύο δραστηριότητες ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει υποχρέωση, βάσει εισοδήματος για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, να καταβάλει συνολικά €1.263,20 (€763,20 βάσει του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος + €500,00 από το εργόσημο). Η ανωτέρω εισφορά ύψους €1.263,20 υπερκαλύπτει την προβλεπόμενη ελάχιστη ετήσια εισφορά ύψους €1.043,76, και δεν προκύπτει διαφορά που πρέπει να αναζητηθεί. Η εισφορά που έχει καταβληθεί πέραν της ελάχιστης θα αξιοποιηθεί για τη λήψη παροχών. δ. Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης έχει καταβάλει την προβλεπόμενη ελάχιστη ετήσια εισφορά (€1.043,76), τότε συνολικά έχει πραγματικά καταβάλει εισφορά ύψους €1.543,76 (€1.043,76 + €500,00). Η οφειλόμενη εισφορά είναι €1.263,20 (€763,20 βάσει του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος + €500,00 από το εργόσημο). Συνεπώς, η επιπλέον εισφορά που έχει καταβληθεί πέραν της οφειλόμενης, ύψους €280,56 (€1.543,76 - 1.263,20), επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Παράδειγμα 5

α. Ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ, βάσει του εισοδήματος, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, ύψους €300,00 μηνιαίως, έπρεπε να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο του έτους ύψους €763,20 [(14% για κύρια σύνταξη + 6,95% για υγειονομική περίθαλψη + 0,25% για ΛΑΕ) x €300,00 x 12 μήνες = €763,20]. Δεδομένου όμως ότι η ανωτέρω εισφορά υπολειπόταν της προβλεπόμενης ελάχιστης εισφοράς, κατέβαλε συνολικά για το έτος 2017 την ελάχιστη ετήσια εισφορά συνολικού ύψους €1.043,76. β. Συγχρόνως ο ανωτέρω εισέπραξε μέσω του εργοσήμου €1.000,00 και κατέβαλε για το ίδιο έτος ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ συνολικού ύψους €100,00 (€1.000,00 x 10% = €100,00). Ο εν λόγω εργάτης γης έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 150 ημέρες ασφάλισης. γ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει ασφάλιση για πλήρες έτος μέσω της ασκούμενης αγροτικής δραστηριότητας, και συνεπώς πρέπει να ελεγχθεί εάν το άθροισμα των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καλύπτει την προβλεπόμενη ετήσια ελάχιστη εισφορά. Για τις δύο δραστηριότητες ο εν λόγω ασφαλισμένος, βάσει εισοδήματος από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και του εργοσήμου, έχει την υποχρέωση να καταβάλει συνολικά ασφαλιστικές εισφορές ύψους €863,20 (€763,20 βάσει εισοδήματος + €100,00 που έχουν μέσω εργοσήμου). Η ως άνω εισφορά δεν επαρκεί για να καλυφθεί η προβλεπόμενη ετήσια ελάχιστη εισφορά. Συνεπώς, η σχετική διαφορά ύψους €180,56 (€1.043,76 - €863,20) πρέπει να αναζητηθεί. δ. Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης έχει καταβάλει για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα την προβλεπόμενη ελάχιστη ετήσια εισφορά (€1.043,76), τότε συνολικά έχει πραγματικά καταβάλει εισφορά ύψους €1.143,76 (€1.043,76 + €100,00 από το εργόσημο). Δεδομένου όμως ότι η πραγματικά οφειλόμενη εισφορά είναι €1.043,76, το επιπλέον ποσό ύψους €100,00 (€1.143,76 - €1.043,76) επιστρέφεται στον ασφαλισμένο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Παράδειγμα 6

α. Ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ βάσει του εισοδήματος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, ύψους €300,00 μηνιαίως έπρεπε να καταβάλει για 3 μήνες του 2017 ασφαλιστικές εισφορές ύψους €190,80 [(14% για κύρια σύνταξη + 6,95% για υγειονομική περίθαλψη + 0,25% για ΛΑΕ) x €300,00 x 3 μήνες = €190,80]. Δεδομένου όμως ότι η ανωτέρω εισφορά υπολειπόταν της προβλεπόμενης ελάχιστης εισφοράς για τους 3 μήνες, κατέβαλε την ελάχιστη εισφορά συνολικού ύψους €260,94 (€86,98 ελάχιστη μηνιαία εισφορά x 3 μήνες). β. Συγχρόνως ο ανωτέρω ασφαλισμένος εισέπραξε μέσω του εργοσήμου €5.000,00 και κατέβαλε για το ίδιο έτος ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ συνολικού ύψους €500,00 (€5.000,00 x 10% = €500,00), και συμπληρώνει χρόνο ασφάλισης άνω των 150 ημερών ασφάλισης (€5.000,00 / €26,18 = 190,99 ημέρες ασφάλισης). γ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει ασφάλιση για πλήρες έτος μέσω του εργοσήμου, και συνεπώς πρέπει να ελεγχθεί εάν το άθροισμα των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καλύπτει την προβλεπόμενη ετήσια ελάχιστη εισφορά. Για τις δύο δραστηριότητες ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει υποχρέωση, βάσει εισοδήματος για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα, να καταβάλει συνολικά €690,80 (€190,80 βάσει του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος + €500,00 από το εργόσημο). Δεδομένου ότι υπολείπεται της προβλεπόμενης ελάχιστης ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς (€1.043,76), προκύπτει διαφορά εισφοράς που πρέπει να αναζητηθεί. Ο ασφαλισμένος έχει πραγματικά καταβάλει εισφορές ύψους €760,94 (€260,94 βάσει της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς για 3 μήνες + €500,00 μέσω εργοσήμου). Συνεπώς, ο ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλει τη διαφορά ύψους €282,82 (€1.043,76 - €760,94) σε ισόποσες δόσεις.

Παράδειγμα 7

α. Ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ, βάσει του εισοδήματος κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα ύψους €300,00 μηνιαίως, έπρεπε να καταβάλει για 3 μήνες του 2017 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) ασφαλιστικές εισφορές ύψους €190,80 [(14% για κύρια σύνταξη + 6,95% για υγειονομική περίθαλψη + 0,25% για ΛΑΕ) x €300,00 = €63,60 x 3 μήνες = €190,80]. Δεδομένου όμως ότι η ανωτέρω εισφορά υπολειπόταν της προβλεπόμενης ελάχιστης εισφοράς για τους 3 μήνες, κατέβαλε την ελάχιστη εισφορά συνολικού ύψους €260,94 (€86,98 ελάχιστη μηνιαία εισφορά x 3 μήνες). β. Συγχρόνως ο ανωτέρω ασφαλισμένος εισέπραξε μέσω του εργοσήμου €2.000,00 και κατέβαλε για το ίδιο έτος ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ συνολικού ύψους €200,00 (€2.000,00 x 10% = €500,00), και συμπληρώνει χρόνο ασφάλισης κάτω των 150 ημερών ασφάλισης (€2.000,00 / €26,18 = 76,39 ημέρες ασφάλισης).
Με βάση τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές προκύπτει χρόνος ασφάλισης 2 μηνών (€200,00 καταβληθείσες εισφορές / €86,98 ελάχιστη μηνιαία εισφορά), και συνεπώς για κάθε μήνα ασφάλισης η καταβληθείσα μηνιαία εισφορά ανέρχεται σε €100,00. γ. Εάν οι δύο μήνες ασφάλισης μέσω του εργοσήμου αφορούν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους, τότε ο ασφαλισμένος έχει συνολικά 3 μήνες ασφάλισης, βάσει του εισοδήματος και του εργοσήμου, και συγκεκριμένα του μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να καταβάλλει για κάθε μήνα εισφορά ύψους €163,60 (€63,60 βάσει του εισοδήματος από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα + €100,00 μέσω εργοσήμου). Η ανωτέρω εισφορά υπερκαλύπτει την ελάχιστη μηνιαία εισφορά, και συνεπώς δεν προκύπτει διαφορά που πρέπει να αναζητηθεί. Πραγματικά ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει για κάθε μήνα το ποσό των €186,98 (€86,98 ελάχιστη μηνιαία εισφορά + €100,00 μέσω εργοσήμου), και ως εκ τούτου η επιπλέον εισφορά ύψους €23,38 (€186,98 - €163,60) επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
Για τον μήνα Μάρτιο, ο ασφαλισμένος δεδομένου ότι η εισφορά που προκύπτει βάσει του εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς, ο ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει την ελάχιστη μηνιαία εισφορά. δ. Εάν οι δύο μήνες ασφάλισης μέσω του εργοσήμου αφορούν τον Απρίλιο και τον Μάιο του έτους, τότε ο ασφαλισμένος έχει συνολικά 5 μήνες ασφάλισης (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο από την αγροτική δραστηριότητα, Απρίλιο και Μάιο μέσω εργοσήμου). Για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, δεδομένου ότι η εισφορά που προκύπτει βάσει του εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς (€63,60), ο ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει την ελάχιστη μηνιαία εισφορά.
Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, που προκύπτει ασφάλιση μέσω εργοσήμου, έχει καταβληθεί εισφορά ύψους €100,00, και συνεπώς έχει καλυφθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά, και το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί, θα αξιοποιηθεί για τη λήψη παροχών.

ΙΙΙ. Εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν άλλη, πλην αγροτικής, δραστηριότητα (μισθωτή ή μη μισθωτή)

Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος υπάγεται ως εργάτης γης στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, ενώ για την παράλληλα ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, υπάγεται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ). Η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016, όπως αυτό ίσχυε μέχρι 31/12/2019, δηλαδή εφαρμόζονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα για τις περιπτώσεις παράλληλης μισθωτής και μη μισθωτής απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το άθροισμα των καταβληθεισών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά, από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα και των εισφορών μέσω εργοσήμου, πρέπει να υπερκαλύπτει την προβλεπόμενη για τον ΟΓΑ ελάχιστη εισφορά, και στην περίπτωση που για την παράλληλα ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ ή στο ΕΤΑΑ, την προβλεπόμενη για αυτούς τους πρώην φορείς ελάχιστη εισφορά. Σημειώνουμε ότι ως προς τις εισφορές για την ανεργία, σύμφωνα με την αριθ. Δ.15/Δ'/οικ.61080/1692/5-12-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ), στις περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης μισθωτού και μη μισθωτού, καταβάλλεται μία εισφορά, και συγκεκριμένα η προβλεπόμενη ποσοστιαία εισφορά μισθωτού.

Παράδειγμα 9

α. Ασφαλισμένος του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με πλήρη ασφάλιση και μηνιαίες αποδοχές €1.500,00 για το έτος 2017, κατέβαλλε ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη ύψους €5.691,00 [€1.500,00 x 14 μήνες x (20% για την κύρια σύνταξη + 7,10% για υγειονομική περίθαλψη)].
β. Συγχρόνως ο ανωτέρω ασφαλισμένος εισέπραξε μέσω του εργοσήμου €5.000,00 και κατέβαλε για το ίδιο έτος ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ συνολικού ύψους €500,00 (€5.000,00 x 10% = €500,00), και συμπληρώνει χρόνο ασφάλισης άνω των 150 ημερών ασφάλισης (€5.000,00 / €26,18 = 190,99 ημέρες ασφάλισης). γ. Για τις δύο δραστηριότητες ο εν λόγω ασφαλισμένος, για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, έχει καταβάλει συνολικά εισφορές ύψους €6.191,00 (€5.691,00 από τη μισθωτή εργασία + €500,00 μέσω εργοσήμου). Η ελάχιστη ετήσια εισφορά για τον πρώην ΟΓΑ ανέρχεται σε €1.031,39 (δεν συνυπολογίζεται η ελάχιστη εισφορά για τον ΛΑΕ, καθώς έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ για τη μισθωτή απασχόληση). Συνεπώς, ο ασφαλισμένος έχει καλύψει την προβλεπόμενη ετήσια ελάχιστη εισφορά του πρώην ΟΓΑ, και δεν προκύπτει διαφορά που πρέπει να αναζητηθεί. Το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί θα αξιοποιηθεί για τη λήψη παροχών.

5. Έκδοση Υ.Α. για την εφαρμογή των ρυθμίσεων (παρ. 7)

Επαναλαμβάνεται η προγενέστερη πρόβλεψη για τη δυνατότητα έκδοσης Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των κοινοποιούμενων ρυθμίσεων. Συγχρόνως προβλέπεται ότι παραμένουν σε ισχύ και οι ήδη εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις αριθ. 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (Β' 1586) με θέμα «Προδιαγραφές Εργοσήμου» και Φ.10034/4148/133/5.3.2013 (Β' 540) με θέμα «Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης και έναρξη εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ».

Σχετικά άρθρα
27/09/2022 10:14 πμ

Ταυτόχρονα μελετάται αύξηση από τα 6.000 στα 12.000 ευρώ του ορίου οφειλών ασφαλισμένου για να βγει σε σύνταξη.

Το πάγωμα των εισφορών ΕΦΚΑ για αγρότες και λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες από 1/1/2023 εξετάζει σοβαρά η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, καθώς ενδεχόμενη αύξησή τους, σε τέτοια εποχή ακρίβειας, θα φέρει περαιτέρω βάρη στα αγροτικά νοικοκυριά, που ήδη πλήττονται διπλά και τριπλά από το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος Βρούτση (4670/2020), το χέρι στην τσέπη ακόμα περισσότερο και μάλιστα σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης για τον αγροτικό τομέα της χώρας που μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, καλούνται να βάλουν οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, ως μη μισθωτοί, από 1/1/2023. Οι αυξήσεις -αν τελικώς υιοθετηθούν- έρχονται ως αποτέλεσμα του άκρατου πληθωρισμού, με το ύψος του οποίου συνδέονται μισθοί, συντάξεις, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. Έτσι, αν όντως ο πληθωρισμός εντός του 2022 κυμανθεί στα επίπεδα του 8 με 10%, τότε υπάρχει αντίστοιχη αύξηση και στις εισφορές ΕΦΚΑ 1,2 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι... αγρότες. Η αύξηση δε, θα αφορά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, αλλά και σε εκείνον της Σύνταξης και της Υγείας.

Σημειώνεται πως στους αγρότες παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ 6 ασφαλιστικών κατηγοριών που είναι σήμερα οι εξής:

 • 1η - 125 ευρώ
 • 2η - 150 ευρώ
 • 3η - 180 ευρώ
 • 4η - 217 ευρώ
 • 5η - 260 ευρώ
 • 6η - 339 ευρώ.

Αύξηση ορίου οφειλών για έκδοση σύνταξης

Παράλληλα με το ενδεχόμενο παγώματος των εισφορών, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας φαίνεται πως εξετάζει την αύξηση του ορίου οφειλών για τους αγρότες-ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, από τα 6.000 ευρώ, ακόμα και στα 12.000 ευρώ, προκειμένου να εκδοθεί η σύνταξή τους.

Τελευταία νέα
23/09/2022 03:40 μμ

O ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022, καταβάλλεται το χρηματικό βοήθημα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Το χρηματικό ποσό πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που οι δικαιούχοι έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. 

Είναι δε ύψους 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες μητέρες.

Για το έτος 2022, η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το πρόγραμμα είναι: 2.800.000 ευρώ για 4.000 τρίτεκνες και 1.000.000 ευρώ για 1.000 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες.

20/09/2022 09:08 πμ

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2022, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Τράπεζες, Εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ - ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.

Την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Τράπεζες, Εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ - ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

13/09/2022 02:07 μμ

Με εφάπαξ έκτακτο επίδομα ύψους 250 ευρώ πρόκειται να ενισχυθούν τα Χριστούγεννα 2.300.000 ευάλωτοι πολίτες χαμηλοσυνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια άνεργοι.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 250 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020. Στην περίπτωση δε, που σε ένα νοικοκυριό είναι και οι δύο συνταξιούχοι (με σύνταξη έως 600 ευρώ τον μήνα) και δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η προσαύξηση για τα εξαρτώμενα μέλη μοιράζεται ισόποσα. Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με τυχόν χρέη του συνταξιούχου. Μεταξύ των χαμηλοσυνταξιούχων που θα λάβουν το επίδομα, θα είναι, όπως όλα δείχνουν και οι συνταξιούχοι αγρότες του πρώην ΟΓΑ, που δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη.

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος των 250 ευρώ είναι οι εξής:

 • Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 έως 7.200 ευρώ
 • Ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (άθροισμα φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) έως 14.400 ευρώ
 • Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού (πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2021) έως 200.000 ευρώ.
13/09/2022 12:53 μμ

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος Βρούτση (4670/2020), αλλά και παλαιότερη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, με την οποία επήλθε προσωρινή μείωση των εισφορών Επικουρικής Ασφάλισης.

Το χέρι στην τσέπη ακόμα περισσότερο και μάλιστα σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης για τον αγροτικό τομέα της χώρας που μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, καλούνται να βάλουν οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, ως μη μισθωτοί, από 1/1/2023, εκτός κι αν αλλάξει κάτι όσο πλησιάζουμε προς την καινούργια χρονιά και η κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει το πάγωμα των εισφορών, όπως έκανε για εργοδότες και εργαζόμενους.

Οι αυξήσεις έρχονται ως αποτέλεσμα του άκρατου πληθωρισμού, με το ύψος του οποίου συνδέονται μισθοί, συντάξεις, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. Έτσι, αν όντως ο πληθωρισμός εντός του 2022 κυμανθεί στα επίπεδα του 8 με 10%, τότε υπάρχει αντίστοιχη αύξηση και στις εισφορές ΕΦΚΑ 1,2 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι... αγρότες. Η αύξηση δε, θα αφορά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, αλλά και σε εκείνον της Σύνταξης και της Υγείας.

Υπενθυμίζεται πως στους αγρότες παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ 6 ασφαλιστικών κατηγοριών που είναι σήμερα οι εξής:

1η - 125 ευρώ

2η - 150 ευρώ

3η - 180 ευρώ

4η - 217 ευρώ

5η - 260 ευρώ

6η - 339 ευρώ.

12/09/2022 01:32 μμ

Επτά προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ) για ενίσχυση της απασχόλησης, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 516 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κανένα από αυτά δεν αφορά εργάτες γης αλλά ούτε και εργάτες στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό γίνεται σε μια εποχή που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις συγκομιδές από έλλειψη εργατών στα χωράφια αλλά και είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν εργάτες για τις κτηνοτροφικές εκτροφές. Φαίνεται η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή οικονομία. 

Τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ θα χρηματοδοτηθούν από δύο πηγές: Η πρώτη είναι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης -μέσω του οποίου θα διατεθούν 534 εκατ. ευρώ μόνο για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (άλλο 1 δισ. ευρώ θα διοχετευθεί σε προγράμματα κατάρτισης που αποτελούν ένα ξεχωριστό και εξίσου σημαντικό κεφάλαιο). Και η δεύτερη είναι το ΕΣΠΑ, από το οποίο διατίθενται 1,35 δισ. ευρώ συνολικά για την αγορά εργασίας, μέρος των οποίων θα διοχετευθούν σε προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Από τις πέντε δράσεις που βρίσκονται στη γραμμή της αφετηρίας, οι δύο αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ένα για νέους 18-29 ετών -που ανοίγει σήμερα όπως προαναφέρθηκε- και ένα για νέους επιχειρηματίες 30-45 ετών σε συγκεκριμένες Περιφέρειες της χώρας. Οι υπόλοιπες τρεις δράσεις αφορούν σε μεγάλης κλίμακας προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων. Το καθένα αφορά σε 10.000 ανέργους και έχει διαφορετικές προδιαγραφές.

Τα 5 προγράμματα που ξεκινούν άμεσα:
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.000 νέων 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων επαγγελματιών 30-45 ετών στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία
3. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών
4. Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για μακροχρόνια ανέργους (επιχειρήσεις πράσινης και ψηφιακής οικονομίας).

Προγράμματα που θα ξεκινήσουν έως το τέλος του έτους:
1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών
2. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών).

06/09/2022 01:16 μμ

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21 - Επίδομα Παιδιού.

Μετά από αυτό θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής της 4ης δόσης. Η καταβολή του επιδόματος θα λάβει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού (εδώ)

02/09/2022 10:38 πμ

Τα πιο σημαντικά σημεία του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος» που πρόκειται να τεθεί το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας.

Βασική πρόβλεψη του νομοσχεδίου που αφορά και χιλιάδες αγρότες με οφειλές, είναι εκείνη που προβλέπει την παραγραφή χρεών εφόσον όμως δεν έχουν αναζητηθεί και βεβαιωθεί από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ). Όπως εξάλλου έγραψε πρώτος ο ΑγροΤύπος από τις 3 Αυγούστου (δείτε εδώ), ενδεχόμενη παραγραφή οφειλών για έναν ασφαλισμένο, μπορεί να σημάνει πιο γρήγορη συνταξιοδότηση και με λιγότερα έξοδα, πλην όμως αυτό σημαίνει και μείωση του ασφαλιστικού χρόνου για το διάστημα της παραγραφής, άρα μείωση του τελικού ποσού σύνταξης που θα βγάλει ο αγρότης, που είναι ήδη ελάχιστη...

Πιο συγκεκριμένα, τώρα, το νομοσχέδιο που έρχεται περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις, σχετικά με την παραγραφή οφειλών στον e-ΕΦΚΑ η οποία μειώνεται από τα είκοσι (20) στα δέκα (10) έτη όπως και την αύξηση του αριθμού των δόσεων στις είκοσι τέσσερις (24) στη ρύθμιση οφειλών προς τον φορέα.

Οι βασικές παρεμβάσεις:

 • Δεκαετής παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ
 • Αύξηση αριθμού δόσεων πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών στον e-ΕΦΚΑ
 • Κατάργηση της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων του τέως Τ.Π.Δ.Υ.
 • «Μάχιμη πενταετία» ένστολων
 • Παύση υφ’ όρον της ποινικής δίωξης οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών για όσο εξυπηρετείται η ρύθμιση
 • Πλαφόν στις προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις
 • Ενιαιοποίηση κανόνων συντάξεων αναπηρίας
 • Διαχείριση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον ΟΠΕΚΑ.

Βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων:

 • Να μπει τάξη σε αποσπασματικές παρεμβάσεις του ασφαλιστικού συστήματος
 • Να προωθηθούν προστατευτικές διατάξεις για ειδικές ή ευάλωτες ομάδες
 • Να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών
 • Να εναρμονιστούν οι κανόνες φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης.

Δεκαετής παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ:

 • Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 που είναι σήμερα) ο χρόνος που έχει ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις (συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ)
 • Οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διάστημα που παραγράφηκε
 • Ειδική μέριμνα για όσους οφειλέτες ρύθμισαν χρέη πέραν της δεκαετίας, ώστε να μην αδικηθούν παρότι συνεπείς
 • Η παραγραφή αφορά μόνο σε ΜΗ βεβαιωμένες από τον ΕΦΚΑ οφειλές
 • Από 1/1/2027 ο χρόνος παραγραφής μειώνεται σε 5 έτη
 • Αν δεν αναζητηθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι οφειλές παραγράφονται.

Αύξηση αριθμού δόσεων πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών στον e-ΕΦΚΑ

 • Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
 • Εναρμονίζονται οι σχετικοί κανόνες φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης
 • Διευκολύνονται οι οφειλέτες στην τήρηση της ρύθμισης.

Πώς θα γίνεται εφεξής η παραγραφή των χρεών προς τον ΕΦΚΑ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση μειώνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές σε 10 χρόνια, από 20 χρόνια που είναι σήμερα. Εάν η απαίτηση δεν βεβαιωθεί (αναζητηθεί) μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, παραγράφεται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι η ενιαία 20ετία για την παραγραφή των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, που είχε θεσπιστεί με το «νόμο Κατρούγκαλου», είναι υπερβολικός χρόνος και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, με το ανώτατο δικαστήριο να θέτει την δεκαετία ως εύλογο χρόνο παραγραφής.

Το νομοθετικό πλαίσιο δηλαδή προσαρμόζεται κατ’ αρχάς στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια, από 1ης Ιανουαρίου 2027, η παραγραφή γίνεται πενταετής, ώστε να είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τη φορολογική διοίκηση, συνεπώς και ο ΕΦΚΑ θα οφείλει να βεβαιώνει εντός πενταετίας. Η διάταξη αφορά σε όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες). Αφορά και στον ΕΦΚΑ, στο βαθμό που θα πρέπει να βεβαιώνει τις απαιτήσεις πιο κοντά στην ημερομηνία γένεσης των οφειλών, κάτι που ενισχύει τα ασφαλιστικά έσοδα και αποθαρρύνει κακές πρακτικές υπερβολικών καθυστερήσεων. Διευκρινίζεται πως οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται. Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διάστημα που παραγράφηκε.

Τέλος, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για όσους οφειλέτες ρύθμισαν χρέη πέραν της δεκαετίας, ώστε να μην αδικηθούν παρότι ήταν συνεπείς. Στις περιπτώσεις αυτές και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, το παραγεγραμμένο ποσό αφαιρείται από τη ρύθμιση και τα ποσά που έχουν καταβληθεί καλύπτουν την υπόλοιπη οφειλή.

01/09/2022 10:36 πμ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Άνοιξε την 1η Σεπτεμβρίου και είναι στη διάθεση των δικαιούχων η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες, τουλάχιστον 2 ατόμων, που διαμένουν συνεχώς σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει στη διάθεση των δικαιούχων μέχρι 30-10-2022 για την υποβολή των  αιτήσεων, έτους 2022. Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2021 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2022 προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής  ενίσχυσης.

Ο πολίτης μπορεί ηλεκτρονικά και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός του, με τους κωδικούς του TAXIS. Στη συνέχεια, μέσω της διαλειτουργικότητας και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ στο τέλος της διαδικασίας με email (μέιλ) ή με sms θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση.

Η ηλεκτρονική διαδικασία λαμβάνει υπόψη της και όσους από τους πολίτες για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτοί θα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αντ’ αυτών το σύνολο της διαδικασίας μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής εφαρμογής, οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το 2021 εγκρίθηκε, θα κληθούν - μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με email και sms – να προβούν, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής, είτε μέσω ΚΕΠ, να συμπληρώσουν και να  επικαιροποιήσουν, στην εκκρεμή αίτηση έτους 2022, τα επιπλέον αναγκαία στοιχεία για τις αυτόματες διασταυρώσεις (ΤΚ, κλπ) και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσουν ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι. Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων από την ΑΑΔΕ, ενδέχεται - εφόσον απαιτηθεί - να κληθούν να συμπληρώσουν  επιπλέον στοιχεία στην αίτηση, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων. Στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση,  θα πρέπει να  προβούν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το έτος 2022.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3000,01 έως 4.700 ευρώ.

Η διεύθυνση της ψηφιακής πλατφόρμας αναζητείται εδώ

30/08/2022 01:45 μμ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.

Την  ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου  (που ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Αυγούστου) και την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για το μήνα Αύγουστο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ  για την εβδομάδα  29 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 2022. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 1,7  δισ. ευρώ σε 3,8 εκατ. περίπου δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 29 Αυγούστου- 2 Σεπτεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

 • Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 762,8 εκατ. ευρώ σε 1.499.113 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του  ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
 • Την Τρίτη 30 Αυγούστου θα καταβληθούν 763,5 εκατ. ευρώ σε 1.501.377 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του  ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
 • Την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν επίσης 14 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και 350.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τη ΔΥΠΑ  θα γίνουν οι εξής καταβολές:

 • 11 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
 • 9 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
 • 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
 • 800.000 ευρώ σε 900 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ την Τετάρτη 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

 • 71,2 εκατ. ευρώ σε 173.506 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)
 • 48,3 εκατ. ευρώ σε 227.652  δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 • 33,7 εκατ. ευρώ σε 280.740 δικαιούχους για επίδομα στέγασης
 • 11,4 εκατ. ευρώ σε 11.383 δικαιούχους για επίδομα γέννησης
 • 11,5 εκατ. ευρώ σε 35.046 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων
 • 251.204 ευρώ σε 1.289 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ" (λόγω COVID-19)
 • 250.779 ευρώ σε 788 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής
 • 213.900  ευρώ σε 6.071 δικαιούχους για επίδομα ομογενών
 • 185.995 ευρώ σε2.771 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας)
 • 52.067  ευρώ σε 66 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων.
26/08/2022 12:13 μμ

Μια σειρά από παρεμβάσεις για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ θα περιλαμβάνει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασφαλισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να τύχουν παραγραφής των παλαιών οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ, χάνοντας όμως αντίστοιχα ασφαλιστικό χρόνο.

Στη νομοθετική ρύθμιση δρομολογείται η παραγραφή ασφαλιστικών οφειλών πέραν της 10ετίας, σε εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ. Αυτό θα σημαίνει ότι σύνταξη, παρά τα χρέη τους στον ΕΦΚΑ, θα μπορούν να πάρουν αγρότες με τη νέα διάταξη νόμου που παραγράφει τις οφειλές μετά τη 10ετία αντί της 20ετίας που ισχύει σήμερα.

Όπως όμως διευκρίνισε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, «μιλάμε για παραγραφή οφειλών οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί μέσα σε μια 10ετία από τον ΕΦΚΑ. Οσες έχουν αναζητηθεί, δεν παραγράφονται. Εάν παραγράφονταν και οφειλές που έχουν αναζητηθεί, υπάρχει ο ηθικός κίνδυνος να μην πληρώνει κανένας και θα κατέρρεε το ασφαλιστικό σύστημα».

Σύμφωνα με το υπουργείο, ωφελημένοι από τη μείωση του χρόνου παραγραφής εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες με μη βεβαιωμένα χρέη. Με την παραγραφή ενός μέρους των οφειλών, και εφόσον το εναπομείναν χρέος δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και τις 6.000 ευρώ για τους αγρότες, η πόρτα της συνταξιοδότησης θα ανοίξει.

Με άλλη διάταξη στο σχετικό νομοσχέδιο, οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 θα γίνουν 24, προκειμένου ο ΕΦΚΑ να εναρμονιστεί με την Εφορία. Θα υπάρξει δικαίωμα μετατροπής στο νέο καθεστώς για όσους βρίσκονται ήδη σε καθεστώς καταβολής δόσεων, έτσι ώστε να περιοριστεί η μηνιαία επιβάρυνσή τους.

Στο μεταξύ σύμφωνα με τα στοιχεία Ιουλίου του ΕΦΚΑ, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις περιορίστηκαν στις 56.000. Ωστόσο ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούν και που μπορούν να εκδοθούν είναι πολύ μικρότερος και υπολογίζεται στις 36.000. Και αυτό γιατί υπάρχουν περίπου 20.000 συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που κρίνονται ως εν δυνάμει ανελαστικές ή αναμένεται να εκδοθούν για αυτές απορριπτικές αποφάσεις.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν περι τις 11.000 αιτήσεις όπου δεν θεμελιώνεται εκ του νόμου συνταξιοδοτικό δικαίωμα, 2.000 αιτήσεις με οφειλές άνω των ορίων που δεν έχουν διευθετηθεί, 1.000 περιπτώσεις με ανοικτές δικαστικές εκκρεμότητες με τον ΕΦΚΑ και 6.000 αιτήσεις που στερούνται ιατρικής γνωμάτευσης.

23/08/2022 09:31 πμ

Την έναρξη της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο έως 26 Αυγούστου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Την Πέμπτη, 25 Αυγούστου, θα καταβληθούν 39 εκατ. ευρώ σε 189.000 δικαιούχους για επικουρικές συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή, 26 Αυγούστου, θα καταβληθούν 555 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 975.000 συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν επίσης 13,5 εκατ. ευρώ σε 46.715 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

Τέλος, 17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 730 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για απονομή εφάπαξ.

11/08/2022 09:41 πμ

Πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2022 ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Στις 26 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Στις 29 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.

Στις 30 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8. 

10/08/2022 09:29 πμ

Διευκόλυνση για τους αγρότες που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Σε λειτουργία τέθηκε από τον e-ΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ν. 4387/2016» για μη μισθωτούς (Ελεύθερους Επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες), που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού, έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή /και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης. 

Στους εν λόγω ασφαλισμένους που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση παρέχεται η δυνατότητα να καλύψουν τον πρόσθετο χρόνο ασφάλισης που χρειάζονται κάνοντας χρήση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης.

Μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι ήταν υποχρεωμένοι να επισκέπτονται τις κατά τόπους οργανικές μονάδες και να ταλαιπωρούνται χάνοντας εργατοώρες προκειμένου να υποβάλουν σχετικό αίτημα. 
 
Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες-> Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών (εδώ). 

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, το αίτημα δρομολογείται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ και μέσω  αυτοματοποιημένων ελέγχων ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία και ενημερώνεται ο ασφαλισμένος.

03/08/2022 12:10 μμ

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, την αύξηση από 12 σε 24, των δόσεων της πάγιας ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την παραγραφή χρεών προς τον ασφαλιστικό φορέα στη 10ετία αντί για 20ετία που ισχύει έως και σήμερα προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε, επίσης, ότι εξετάζεται από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών η κατάργηση της παρακράτησης 1% που επιβάλλεται σήμερα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιληφθούν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη βουλή το φθινόπωρο ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης και φαίνεται πως θα αφορούν και τους αγρότες με σχετικές οφειλές, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι.

Σύμφωνα βέβαια με κύκλους που γνωρίζουν πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά, τυχόν παραγραφές οφειλών μπορεί να διευκολύνουν τους ασφαλισμένους για να βγουν πιο γρήγορα σε σύνταξη, ωστόσο μπορεί να σημάνουν και απεμπόληση δικαιωμάτων υπό την έννοια των ετών ασφάλισης, άρα μείωση του τελικού ποσού της σύνταξης.

29/07/2022 11:56 πμ

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι από την Παρασκευή (29 Ιουλίου 2022) άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να ξεκινήσει η επεξεργασία τους.
 
Οι δικαιούχοι του Επιδόματος μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (εδώ) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΠΕΚΑ (εδώ), με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. 

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Συμβουλές από ΟΠΕΚΑ
Ο ΟΠΕΚΑ θέλοντας να διευκολύνει τους πολίτες στη διαδικασία συμπλήρωσης σωστά της αίτησή τους, θεώρησε χρήσιμο να αναδείξει πέντε βασικές ερωταπαντήσεις.

1) Στην προσυμπληρωμένη αίτηση Α21 το παιδί μου εμφανίζεται χωρίς όνομα (θήλυ ή άρρεν) και η πλατφόρμα δεν μου επιτρέπει να προσθέσω το όνομα. Τι πρέπει να κάνω;
Σε περίπτωση που το όνομα του παιδιού έχει καταχωρηθεί ήδη στον ΑΜΚΑ πρέπει να ακυρώσετε την αίτηση Α21 και να υποβάλετε οριστικά νέα. Αν το παιδί εξακολουθεί να εμφανίζεται χωρίς όνομα και μετά την ακύρωση της αίτησης πρέπει να πάτε στο ΚΕΠ και να δηλώσετε το όνομα του παιδιού σας στον ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια να ακυρώσετε πάλι την αίτηση Α21 και να υποβάλετε οριστικά νέα.

2) Δεν αναγνωρίζονται προστατευόμενα μέλη, επειδή δεν ταυτοποιούνται τα επώνυμα των τέκνων με τον ΑΜΚΑ τους. Τι πρέπει να κάνω;
Σας εφιστούμε την προσοχή πως όταν γίνεται προσθήκη τέκνου καταχωρείται μόνο το επώνυμο του παιδιού (όχι το όνομά του) και ο ΑΜΚΑ του. Αν το πρόβλημα ταυτοποίησης παραμένει, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν τα πλήρη στοιχεία του εξαρτώμενου τέκνου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΜΚΑ www.amka.gr ή/και να απευθυνθούν σε κάποιο ΚΕΠ, ώστε να διορθώσουν τυχόν αστοχίες στο ηλεκτρονικό μητρώο ΑΜΚΑ. Πιθανότατα έχει γραφτεί στην πλατφόρμα με διαφορετικό τρόπο το επώνυμο δίπλα στον ΑΜΚΑ, σε σχέση με το πώς έχει  καταχωρhθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, πρέπει να ακυρωθεί η αίτηση Α21 και να υποβληθεί οριστικά νέα αίτηση, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.

3) Από την εφαρμογή ζητείται ΑΦΜ παιδιού, ενώ δεν με αφήνει να το εισάγω και με παραπέμπει στα ΚΕΠ. Τι πρέπει να κάνω;
Για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2004 και μετά δεν ζητείται ο ΑΦΜ. Εντούτοις, για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2003 και πριν, ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικός. Αν αυτός ο ΑΦΜ δεν έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ, τότε οι πολίτες παραπέμπονται σε ΚΕΠ για να ενημερώσουν το μητρώο ΑΜΚΑ με τον αντίστοιχο ΑΦΜ, καθώς δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση του μητρώου ΑΜΚΑ μέσω της αίτησης Α21. 
Στη συνέχεια, η αποθηκευμένη αίτηση Α21 πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί οριστικά νέα, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι ο ΑΦΜ του παιδιού έχει ήδη καταχωρηθεί στον ΑΜΚΑ, απλά ακυρώστε την αίτηση Α21 και υποβάλετε οριστικά νέα.

4) Ενώ ο ΑΦΜ του παιδιού μου έχει καταχωρηθεί από σήμερα στο μητρώο του ΑΜΚΑ, η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί ακόμη και αναφέρεται στο σύστημα ως επισήμανση. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο;
Η ενημέρωση του ΑΜΚΑ με τον ΑΦΜ είναι άμεση. Ακυρώστε την αίτηση και υποβάλετε οριστικά μια νέα, ώστε να αντληθεί εκ νέου ο ΑΦΜ από τον ΑΜΚΑ του παιδιού σας.
 

25/07/2022 09:42 πμ

Πληρωμές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες από ΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΑ.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την περίοδο 25-29 Ιουλίου, οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:
Την Τρίτη, 26 Ιουλίου, θα καταβληθούν  544 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου σε 959.696  συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ
Την Τετάρτη, 27 Ιουλίου, θα καταβληθούν 765,3 εκατ. ευρώ σε 1.494.388 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του  ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.
Την Πέμπτη, 28 Ιουλίου, θα καταβληθούν 766,8 εκατ. ευρώ σε 1.496.442 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του  ΟΤΕ των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
Την Πέμπτη, 28 Ιουλίου, θα καταβληθούν επίσης 9,95 εκατ. ευρώ σε 26.500 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Αυγούστου, στη βάση του ν. 4778/2021.
Tην επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν 14,7 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή, 29 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:
174,6 εκατ. ευρώ σε 734.025 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα παιδιών
73,2 εκατ. ευρώ σε 174.050 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)
46,6 εκατ. ευρώ σε 224.042 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
34,6 εκατ. ευρώ σε 288.004 δικαιούχους για επίδομα στέγασης
11,9 εκατ. ευρώ σε 35.066 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων
11 εκατ. ευρώ σε 10.940  δικαιούχους για επίδομα γέννησης
370.000 ευρώ σε 2.250 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19)
247.150 ευρώ σε 780 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής
214.896 ευρώ σε 6.100 δικαιούχους για επίδομα ομογενών
155.600 ευρώ σε 2.250 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας)
128.864  ευρώ σε 162 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων

22/07/2022 12:32 μμ

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιουνίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

H καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής είναι η Παρασκευή (29/7/2022).

Στο μεταξύ, στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ,  ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

15/07/2022 09:10 πμ

Tίθεται σε λειτουργία από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ το λογισμικό υπολογισμού των συντάξεων με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης. 

Η αρχή γίνεται με τις μεγαλύτερες κατηγορίες συνταξιούχων που αφορούν παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. 

Σταδιακά και ανά εβδομάδα θα εντάσσονται στην διαδικασία εκκαθάρισης και τα υπόλοιπα τ. Ταμεία. 

Με το νέο αυτό λογισμικό ξεκινά σε πρώτη φάση να υπολογίζονται οι νέες συντάξεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης που εκδίδονται απο τώρα και μετά. Σε δεύτερη φάση, εντός Ιουλίου, θα ξεκινήσει η εκκαθάριση των συντάξεων με παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης και που έχουν εκδοθεί με τον ν. 4387/2016 και η απόδοση στη συνέχεια των αντίστοιχων αυξήσεων και αναδρομικών στους δικαιούχους. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός 5μήνου. 

Το ακριβές πλήθος των συνταξιούχων που θα δουν προσαυξήσεις και αναδρομικά στις συντάξεις τους δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη καθώς θα πρέπει να προηγηθεί ο υπολογισμός του μέσα από το εν λόγω λογισμικό.

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής δήλωσε: «Με την λειτουργία του λογισμικού και την εκκαθάριση που ακολουθεί κλείνει μια ακόμη εκκρεμότητα του ΕΦΚΑ και παράλληλα αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες συνταξιούχους. Οι συντάξεις με διαδοχικό και παράλληλο χρόνο ασφάλισης θα εκδίδονται πλέον χωρίς αποκλίσεις και παράλληλα χιλιάδες συνταξιούχοι που περιμένουν για χρόνια την απαιτούμενη προσαύξηση θα την δουν στους λογαριασμούς τους με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης εντός 5μήνου».  

06/07/2022 03:09 μμ

Στην Ελλάδα μπορείς να πληρώνεις τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ΕΦΚΑ αλλά η σχετική πλατφόρμα να βγάζει ότι είναι απλήρωτες.

Κάποιοι αγρότες δεν μπορούν κάθε μήνα να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ γιατί έχουν εισόδημα μια φορά τον χρόνο όταν πουλήσουν την παραγωγή τους.

Όπως δηλώνουν στον ΑγροΤύπο, τέλος του 2021 πήγαν και εξόφλησαν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους μαζί με τις προσαυξήσεις. 

Στη συνέχεια κατέθεσαν αίτηση για τα προγράμματα τουρισμού και το βοήθημα για τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες της Αγροτικής Εστίας - ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ αποτελεί να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι στις 31/12/2021.

Δεν πήραν ούτε το βοήθημα μητέρας ούτε εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αγροτικού τουρισμού. Επικοινώνησαν με τη διοίκηση του Οργανισμού και τους ανέφεραν ότι λόγω της καθυστέρησης πληρωμής ΕΦΚΑ η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών πάει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). Επειδή όμως το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ έχει ενημερωθεί για τις πληρωμές μόνον μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2021 δεν φαίνονται οι πληρωμές που έγιναν μετά το μήνα αυτό. Έτσι αποκλείστηκαν από τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.

Στο μεταξύ ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού κλείνει προσωρινά, στις 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 18.00, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της τρίτης δόσης του επιδόματος.

Ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποίηση αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα.

Σε περίπτωση που το εισόδημα του φορολογικού έτους 2021 είναι μικρότερο από εκείνο του 2020, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να αυξηθεί εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Αν όμως το εισόδημα του 2021 είναι υψηλότερο εκείνου του 2020, τότε εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να μειωθεί και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί έως την εξόφληση της διαφοράς.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

30/06/2022 01:37 μμ

Tην Παρασκευή (24 Ιουνίου 2022) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ, στην Αθήνα, παρουσία της Διοικητού κ. Ξένιας Π. Παπασταύρου και των αρμοδίων υπαλλήλων η κλήρωση των δικαιούχων στα προγράμματα ΛΑΕ - Αγροτικής Εστίας. 

Όπως υποστηρίζει ο ΟΠΕΚΑ, η κατανομή των δικαιούχων έγινε αναλογικά σε όλους τους νομούς, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Τα ονόματα των κληρωθέντων δικαιούχων και οι κατάλογοι των συμβεβλημένων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιχειρήσεων - παρόχων για τα προγράμματα της Αγροτικής Eστίας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ στο πεδίο Αγροτική Εστία - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (εδώ
Δικαιούχοι ΛΑΕ 2022 είναι στο παρακάτω link (εδώ)

Από την Τρίτη, 5 Ιουλίου, οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα για να παραλάβουν τα δελτία τους:
1. Να προβούν εγκαίρως σε κράτηση δωματίου στο κατάλυμα της επιλογής τους, από το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν την επιβεβαίωση κράτησης (voucher).
2. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr) καταχωρούν οι ίδιοι ή μέσω των ΚΕΠ τα στοιχεία της κράτησης δωματίου (κατάλυμα και ημερομηνίες διαμονής), σύμφωνα με την επιβεβαίωση κράτησης (Voucher).
3. Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπορούν να προσέρχονται (από 5/7/2022) σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, αφού όμως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κράτησης για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Για την παραλαβή του δελτίου, απαιτείται φυσική παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:
α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ) του,
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

23/06/2022 09:11 πμ

Αποκλείονται τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες από το ειδικό βοήθημα του ΟΠΕΚΑ λόγω μη επικαιροποίησης του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες και 4.000 τρίτεκνες. Οι μητέρες πρέπει επίσης να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Το βοήθημα αφορά πολύτεκνες μητέρες και είναι ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €), ενώ στις τρίτεκνες μητέρες είναι ύψους επτακοσίων ευρώ (700 €).

Το παραπάνω πρόβλημα έφερε στη Βουλή η Θεανώ Φωτίου, με άλλους 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Από τις 23/5/2022 έως τις 15/06/2022 ήταν ανοικτή για αιτήσεις η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το χρηματικό βοήθημα του 2022 σε 4.000 τρίτεκνες και 1.000 πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον κλάδο αγροτικής ασφάλισης του e-EΦKA.

Το βοήθημα αυτό, που παλαιότερα απευθυνόταν μόνο σε πολύτεκνες αγρότισσες, επεκτάθηκε και στις τρίτεκνες επί ΣΥΡΙΖΑ, με αντίστοιχη αύξηση της δαπάνης.

Φέτος τέθηκε ως προϋπόθεση να είναι οι μητέρες ασφαλιστικά ενήμερες στις 31/12/2021. Όμως, το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ έχει ενημερωθεί για τις πληρωμές μόνον μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2021. 

Έτσι, όσες αγρότισσες είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές τους τον Δεκέμβριο του 2021, αποκλείονταν από την πρόσβαση στην πλατφόρμα και δεν μπορούσαν να υποβάλουν καν αίτηση, ενώ εγγράφως διέθεταν την ασφαλιστική τους ενημερότητα για να την καταθέσουν στα ΚΕΠ, όπου υποβάλλονταν οι αιτήσεις.

Η προθεσμία έληξε αφήνοντας εκτός πολλές μητέρες, παρόλο που το πρόβλημα είχε επισημανθεί στον e-ΕΦΚΑ από τα ΚΕΠ, ιδίως μεγάλων αγροτικών περιοχών, όπως της Κρήτης.

Οι 44 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ερωτούν τον κ. Χατζηδάκη, που εποπτεύει και τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ:

α) αν θα δώσει νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα της πολύτεκνης και τρίτεκνης αγρότισσας μητέρας ώστε και όσες δικαιούχοι απορρίφθηκαν αδίκως να υποβάλουν αίτηση και

β) αν θα φροντίσει να ενημερωθεί άμεσα το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για τις πληρωμές που έγιναν στο διάστημα του Δεκεμβρίου 2021 ώστε να εμφανίζει ως ασφαλιστικά ενήμερες όσες μητέρες είχαν τακτοποιήσει τότε τις οφειλές τους.

20/06/2022 02:54 μμ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε, στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2022, το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων:

Στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές  συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ,  ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Στις 28 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΟΤΕ και  Δημόσιο που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.

Στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΟΤΕ και Δημόσιο που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.