Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παράβολο 150 ευρώ, προξενικό τέλος 180 ευρώ και δικαιολογητικά για εργάτες τρίτων χωρών

28/03/2024 01:33 μμ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σε εργάτες γης πολιτών τρίτων χωρών.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σε εργάτες γης πολιτών τρίτων χωρών.

Μιλάμε για βουνό εγγράφων που απαιτούνται για τις σχετικές άδειες και το ερώτημα είναι ποιοι προλαβαίνουν να διαβάζουν όλα αυτά τα έγγραφα.

Κοινά δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής

α) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου αυτή απαιτείται, ισχύουσα εθνική ή ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου, με την επιφύλαξη της περ. α) του άρθρου 8 του ν. 5038/2023.
Σε περίπτωση π.τ.χ., οι οποίοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης, η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης διαπιστώνει από το υποβληθέν ταξιδιωτικό έγγραφο τη νομιμότητα εισόδου και διανομής του αιτούντος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.
Η ισχύς του ταξιδιωτικού εγγράφου εκτείνεται τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του πολίτη τρίτης χώρας, περιέχει τουλάχιστον δύο (2) κενές σελίδες και εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
β) Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας είναι ίδιες με αυτές των φωτογραφιών που υποβάλλονται για τα ελληνικά διαβατήρια, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή, είτε σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD), είτε σε μαγνητικό μέσο αποθήκευση (USB stick) σε μορφή γραφικών JPEG2000. Η φωτογραφία υποβάλλεται δια ζώσης κατά τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 5038/2023 σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1030/2002/ ΕΚ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Τέλος κόστους εκτύπωσης της άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ.
δ) Στην περίπτωση αρχικής χορήγησης, βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του ν. 5038/2023.
Στην περίπτωση ανανέωσης, αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
ε) Στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος, τα οποία υποβάλλονται και δηλώνονται, υπευθύνως, κατά την διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος αναφορικά με τον τόπο γέννησής του, εάν ο τόπος γέννησης δεν προκύπτει από το ταξιδιωτικό έγγραφο ή από άλλα υποβληθέντα δημόσια έγγραφα ή δικαιολογητικά.

Άδεια διαμονής για απασχόληση κατόπιν μετάκλησης (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

1. Έγκριση απασχόλησης
Αίτηση εργοδότη που υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που υπάγεται ο εργοδότης, περιλαμβάνει τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης και συνοδεύεται από:
α) Σύμβαση εργασίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα για πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, φυσικού ή νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει το ισόδημα του εργοδότη, το ελάχιστο προαπαιτούμενο ύψος του οποίου καθορίζεται στην υπουργική απόφαση της παρ. 29 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023,
γ) αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου,
δ) βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη ”Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών» αναφορικά με την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, όπου χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων και η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.)
2. Εθνική θεώρηση εισόδου
α) Έγκριση απασχόλησης
β) Υπογραφή από τον εργαζόμενο σύμβασης εργασίας
γ) Προξενικό τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
δ) Τα γενικά δικαιολογητικά.
3. Χορήγηση άδειας διαμονής
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου με την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου (VISA D).
β) Σύμβαση εργασίας
γ) Αναγγελία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την λήψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.
ε) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.
4. Ανανέωση άδειας διαμονής
α) Σύμβαση εργασίας.
β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής.
γ) Αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
δ) Παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ

Διαβάστε το ΦΕΚ (εδώ)

Παϊσιάδης Σταύρος
Σχετικά άρθρα
15/04/2024 10:06 πμ

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, συγκροτείται Ομάδα Εργασίας, υπό τον ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Γιώργο Στρατάκο, με αντικείμενο τον τομέα του βάμβακος. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) η ανάλυση και εξέταση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής βάμβακος, στη βελτίωση της ποιότητας, στην ταξινόμηση - τυποποίηση, μεταποίηση και βιομηχανική του επεξεργασία, στη στήριξη του τομέα και στη λειτουργία της Δ.Ο.Β. και

β) η κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
α. Γεώργιο Στρατάκο, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
β. Απόστολο Πολύμερο, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
γ. Γεωργία Κωστοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών(Βαμβάκι & Λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες).
δ. Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι & Λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Δεβάρη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης.
ε. Σωτήριο Κοσμά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Καστάνη, υπάλληλο ιδίου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης, προϊστάμενο κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.
στ. Αθανάσιο Ζούνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊστάμενο κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Προστασίας Φυτών, της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Εμμανουέλλα Καπόγια, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης.
ζ. Ελένη Τζαβάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, μεβαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μαρτίνη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας και Διεύθυνσης, με βαθμό Β΄.
η. Χαράλαμπο Μουλκιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Χατζηπαντελή, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και ειδικότητας, με σχέση εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. ΚΑΠ.
θ. Παναγιώτη Κονδύλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρίνα Ηλιάδου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών, προϊσταμένη του Τμήματος Τηλεπισκόπισης και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ίδιου Οργανισμού.
ι. Δημήτριο Μπεσλεμπέ, Εντεταλμένο Ερευνητή του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Βλαχοστέργιο, Κύριο Ερευνητή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ίδιου Οργανισμού.
ια. Χρήστο Αυγουλά, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/αναπληρώτρια.
ιβ. Αντώνιο Σιάρκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πρόδρομο Ουσουλτζόγλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Ένωσης.
ιγ. Ευθύμιο Φωτεινό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή το Βασίλειο Γιαννάκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Ένωσης.
ιδ. Ευριπίδη Δοντά, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (Σ.Ε.Β.Κ.), με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πολύχρονο, μέλος του ιδίου Συνδέσμου.
ιε. Αθανάσιο Τσούτσα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευθύμη Ευθυμιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου Συνδέσμου.
Η θητεία του προέδρου και των μελών της ομάδας εργασίας ορίζεται διετής.
Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Νέοι δρόμοι συνεργασίας Ελλάδας με Ουζμπεκιστάν

Σε θερμό κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, με τον Ουζμπέκο ομόλογό του, Ibrohim Abdurakhmonov, στο πλαίσιο της Υπουργικής Ημερίδας για τα 100 χρόνια του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, στην Μπρέσια της Ιταλίας.

Οι Υπουργοί των δύο χωρών συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συσταθεί το συντομότερο ομάδα εργασίας από στελέχη των δύο υπουργείων, προκειμένου να υπάρξει ατζέντα που θα διευκολύνει το πεδίο σύμπραξης, θέτοντας παράλληλα κοινούς στόχους αλλά και μελλοντικές δράσεις συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα.

Απώτερος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να επιτευχθεί σύντομα η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

Ο Ουζμπέκος υπουργός απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Έλληνα υπουργό να επισκεφτεί τη χώρα του το καλοκαίρι στο πλαίσιο των ενεργειών για διεύρυνση της συνεργασίας των δύο κρατών, αλλά και τον Οκτώβριο στο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Βαμβάκι που διοργανώνει το Ουζμπεκιστάν. Ο Έλληνας ΥπΑΑΤ αποδέχθηκε τις προσκλήσεις.

Άλλωστε, όπως τόνισε ο ΥπΑΑΤ, πέραν της προσπάθειας που διενεργείται από πλευράς ΥΠΕΞ για την σύσφιξη των διμερών σχέσεων με το Ουζμπεκιστάν, με την συνάντηση αυτή εγκαινιάζεται μια ακόμη σπουδαία συνεργασία στο πλαίσιο της γεωργικής διπλωματίας που αναπτύσσει η Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Λευτέρης Αυγενάκης, επισήμανε: «Χαιρόμαστε που ξεκινάμε μια συνεργασία με το Ουζμπεκιστάν, το οποίο αποτελεί μια χώρα δυναμική, αλλά και μία χώρα που καταβάλλει μία αξιοσημείωτη προσπάθεια μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού». «Ο βαθύς πολιτισμός του Ουζμπεκιστάν είναι άλλωστε αυτός που το ενώνει με την Ελλάδα», σημείωσε.

Επισημαίνεται ότι οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν βρίσκονται σε καλό επίπεδο, ενώ γίνονται εκατέρωθεν προσπάθειες για την ίδρυση Πρεσβειών στην Τασκένδη και στην Αθήνα αντίστοιχα.

Μια από τις βασικές επιδιώξεις της Ελλάδας αποτελεί και η ανάπτυξη των εμπορικών συνεργασιών με την ουζμπεκική πλευρά, με στόχο την ενίσχυση των ευρύτερων οικονομικών σχέσεων, πάντα στο πλαίσιο της βούλησης των δύο χωρών να συσφίξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους.

Τελευταία νέα
15/04/2024 10:06 πμ

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, συγκροτείται Ομάδα Εργασίας, υπό τον ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Γιώργο Στρατάκο, με αντικείμενο τον τομέα του βάμβακος. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) η ανάλυση και εξέταση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής βάμβακος, στη βελτίωση της ποιότητας, στην ταξινόμηση - τυποποίηση, μεταποίηση και βιομηχανική του επεξεργασία, στη στήριξη του τομέα και στη λειτουργία της Δ.Ο.Β. και

β) η κατάθεση προτάσεων για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
α. Γεώργιο Στρατάκο, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
β. Απόστολο Πολύμερο, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
γ. Γεωργία Κωστοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών(Βαμβάκι & Λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες).
δ. Βασιλική Λαϊνά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι & Λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Δεβάρη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης.
ε. Σωτήριο Κοσμά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Καστάνη, υπάλληλο ιδίου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης, προϊστάμενο κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.
στ. Αθανάσιο Ζούνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό A΄, προϊστάμενο κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Προστασίας Φυτών, της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Εμμανουέλλα Καπόγια, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και Διεύθυνσης.
ζ. Ελένη Τζαβάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, μεβαθμό A΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μαρτίνη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, ειδικότητας και Διεύθυνσης, με βαθμό Β΄.
η. Χαράλαμπο Μουλκιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Χατζηπαντελή, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και ειδικότητας, με σχέση εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Σ.Σ. ΚΑΠ.
θ. Παναγιώτη Κονδύλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρίνα Ηλιάδου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών, προϊσταμένη του Τμήματος Τηλεπισκόπισης και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ίδιου Οργανισμού.
ι. Δημήτριο Μπεσλεμπέ, Εντεταλμένο Ερευνητή του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Βλαχοστέργιο, Κύριο Ερευνητή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ίδιου Οργανισμού.
ια. Χρήστο Αυγουλά, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/αναπληρώτρια.
ιβ. Αντώνιο Σιάρκο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πρόδρομο Ουσουλτζόγλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Ένωσης.
ιγ. Ευθύμιο Φωτεινό, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή το Βασίλειο Γιαννάκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Ένωσης.
ιδ. Ευριπίδη Δοντά, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (Σ.Ε.Β.Κ.), με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πολύχρονο, μέλος του ιδίου Συνδέσμου.
ιε. Αθανάσιο Τσούτσα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευθύμη Ευθυμιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου Συνδέσμου.
Η θητεία του προέδρου και των μελών της ομάδας εργασίας ορίζεται διετής.
Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Νέοι δρόμοι συνεργασίας Ελλάδας με Ουζμπεκιστάν

Σε θερμό κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, με τον Ουζμπέκο ομόλογό του, Ibrohim Abdurakhmonov, στο πλαίσιο της Υπουργικής Ημερίδας για τα 100 χρόνια του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, στην Μπρέσια της Ιταλίας.

Οι Υπουργοί των δύο χωρών συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συσταθεί το συντομότερο ομάδα εργασίας από στελέχη των δύο υπουργείων, προκειμένου να υπάρξει ατζέντα που θα διευκολύνει το πεδίο σύμπραξης, θέτοντας παράλληλα κοινούς στόχους αλλά και μελλοντικές δράσεις συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα.

Απώτερος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να επιτευχθεί σύντομα η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

Ο Ουζμπέκος υπουργός απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Έλληνα υπουργό να επισκεφτεί τη χώρα του το καλοκαίρι στο πλαίσιο των ενεργειών για διεύρυνση της συνεργασίας των δύο κρατών, αλλά και τον Οκτώβριο στο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Βαμβάκι που διοργανώνει το Ουζμπεκιστάν. Ο Έλληνας ΥπΑΑΤ αποδέχθηκε τις προσκλήσεις.

Άλλωστε, όπως τόνισε ο ΥπΑΑΤ, πέραν της προσπάθειας που διενεργείται από πλευράς ΥΠΕΞ για την σύσφιξη των διμερών σχέσεων με το Ουζμπεκιστάν, με την συνάντηση αυτή εγκαινιάζεται μια ακόμη σπουδαία συνεργασία στο πλαίσιο της γεωργικής διπλωματίας που αναπτύσσει η Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Λευτέρης Αυγενάκης, επισήμανε: «Χαιρόμαστε που ξεκινάμε μια συνεργασία με το Ουζμπεκιστάν, το οποίο αποτελεί μια χώρα δυναμική, αλλά και μία χώρα που καταβάλλει μία αξιοσημείωτη προσπάθεια μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού». «Ο βαθύς πολιτισμός του Ουζμπεκιστάν είναι άλλωστε αυτός που το ενώνει με την Ελλάδα», σημείωσε.

Επισημαίνεται ότι οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν βρίσκονται σε καλό επίπεδο, ενώ γίνονται εκατέρωθεν προσπάθειες για την ίδρυση Πρεσβειών στην Τασκένδη και στην Αθήνα αντίστοιχα.

Μια από τις βασικές επιδιώξεις της Ελλάδας αποτελεί και η ανάπτυξη των εμπορικών συνεργασιών με την ουζμπεκική πλευρά, με στόχο την ενίσχυση των ευρύτερων οικονομικών σχέσεων, πάντα στο πλαίσιο της βούλησης των δύο χωρών να συσφίξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους.

12/04/2024 11:20 πμ

Τριμερής συνάντηση Ελλάδας - Ιταλίας - Ισπανίας για επιτάχυνση αλλαγών στην ΚΑΠ και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, Λευτέρης Αυγενάκης, ο υπουργός Γεωργίας, Διατροφικής Κυριαρχίας και Δασών της Ιταλίας, Francesco Lollobrigida και ο Υπουργός Γεωργίας Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, Luis Planas Puchades, σε συνάντηση που είχαν στο πλαίσιο της σημερινής υπουργικής ημερίδας για το κρασί, συζήτησαν το φλέγον ζήτημα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην ΚΑΠ, αλλά και το μείζον πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, που αντιμετωπίζουν, πρωτίστως οι χώρες της Μεσογείου.

Οι τρεις υπουργοί, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα EUMED-9, συμφώνησαν για συντονισμό των ενεργειών τους ώστε οι αναγκαίες αλλαγές στην ΚΑΠ να γίνουν πριν από τη διάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως τονίζουν θεωρούν πολύ σημαντική την χθεσινή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με την οποία εγκρίθηκε επείγουσα διαδικασία, που του επιτρέπει να ψηφίσει στο τέλος Απριλίου για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, με στόχο την απάλειψη ορισμένων περιβαλλοντικών κανόνων που προσθέτουν γραφειοκρατικά βάρη στους αγρότες και στην πράξη υπονομεύουν την απορρόφηση ενισχύσεων που η ίδια η ΕΕ έχει θεσπίσει. Σε αυτό το πλαίσιο συμφώνησαν να είναι σε συνεχή συνεργασία για τον συντονισμό των κινήσεων που πρέπει να κάνουν οι τρεις χώρες ώστε να εγκριθούν οι συγκεκριμένες αλλαγές.

Παράλληλα Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, συμφωνούν στη στήριξη των πρωτοβουλιών που αφορούν στην λήψη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα στο πλαίσιο της ΕΕ, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, αλλά και στην αύξηση του Γεωργικού Αποθεματικού.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι στην πράξη η χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενεργοποίησε τις διαδικασίες για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα, πριν από τις ευρωεκλογές ή έστω μέχρι τον Οκτώβριο. Σημείωσε ότι για πρώτη φορά αλλάζει η ΚΑΠ «εν κινήσει» και επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στο ζήτημα αυτό η ομάδα EUMED-9.

«Οι Μεσογειακές χώρες έχουμε κοινά προβλήματα σε σύγκριση με τις χώρες του Βορρά, τόνισε και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διπλωματικό μέσον για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας, για την προώθηση κοινά αποδεκτών λύσεων, προς όφελος των αγροτών μας. Η Ελλάδα σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται, ενεργοποιώντας τον μοχλό της «αγροτικής διπλωματίας», αξιοποιώντας τόσο τη συμμετοχή της στην Ομάδα των Μεσογειακών χωρών EUMED-9, όσο και την συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

12/04/2024 09:55 πμ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επείγουσα διαδικασία που του επιτρέπει να ψηφίσει, στο τέλος του Απριλίου, βάσει επείγουσας διαδικασίας για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με την απάλειψη ορισμένων περιβαλλοντικών κανόνων.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με ισχυρή πλειοψηφία (432 ψήφους υπέρ, 155 κατά, 13 αποχές) την προσφυγή στην ταχεία διαδικασία για την ψήφιση του κειμένου κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (22-25 Απριλίου), την τελευταία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου.

Οι νομοθετικές αλλαγές, που ζητήθηκαν από τους 27 όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την ΕΕ και στην χώρα μας, εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις στις 26 Μαρτίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το θέμα στο τέλος του Απριλίου.

Tι προβλέπει το κείμενο για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

Το κείμενο προβλέπει την καθολική κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής αγρανάπαυσης ή διατήρησης μη παραγωγικών χαρακτηριστικών (φρακτών, δενδροστοιχιών, υγρότοπων...) στο τουλάχιστον 4% των αρόσιμων εδαφών.
Η υποχρέωση εναλλαγής των καλλιεργειών προβλέπεται να αντικατασταθεί από μία απλή «διαφοροποίηση», η υποχρέωση διατήρησης των χορτολιβαδικών εκτάσεων θα αμβλυνθεί, όπως και οι περίοδοι υποχρεωτικής κάλυψης των εδαφών.
Σε περίπτωση ακραίων μετεωρολογικών επεισοδίων, θα προβλέπονται εξαιρέσεις για να αποφευχθούν οι κυρώσεις - και οι καλλιέργειες έκτασης κάτω των 10 εκταρίων θα εξαιρούνται από τους ελέγχους που συνδέονται με την τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων.

Δηλώσεις Αυγενάκη

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα επείγουσα διαδικασία, που του επιτρέπει να ψηφίσει στο τέλος Απριλίου για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, με στόχο την απάλειψη ορισμένων περιβαλλοντικών κανόνων που προσθέτουν γραφειοκρατικά βάρη στους αγρότες και στην πράξη υπονομεύουν την απορρόφηση ενισχύσεων που η ίδια η ΕΕ έχει θεσπίσει.

Πρόκειται για αιτήματα που είχαν θέσει το σύνολο των αγροτών στις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους, τα οποία μετά από πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχαν υιοθετήσει η ομάδα των μεσογειακών χωρών EUMED-9, ενώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει η ΝΔ, είχε εκδώσει ψήφισμα με το οποίο στήριζε και στις συγκεκριμένες αλλαγές αλλά και το σύνολο των 19 προτάσεων του ΥΠΑΑΤ.

Δυστυχώς και σήμερα η ομάδα των Πρασίνων αντιδρώντας στις αλλαγές, καταδίκασε ως αβάσιμη και αντιδημοκρατική πρωτοβουλία την ταχεία διαδικασία που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο.

Κατά της διαδικασίας στράφηκε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να μην είναι παρόντες στην ψηφοφορία!

Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει περίτρανα τη σημασία της σύνθεσης του ευρωκοινοβουλίου. Οι αγρότες πριν από δύο μήνες ξεσηκώθηκαν ζητώντας το αυτονόητο, επειδή διαπίστωσαν ότι η ΚΑΠ δεν ήταν λειτουργική και οδηγούσε με βίαιο και όχι ομαλό τρόπο στην πράσινη μετάβαση.

Η ΝΔ ενεργοποίησε την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ανήκει, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ακούγοντας τη φωνή των αγροτών εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο υιοθετούσε τις 19 αλλαγές που προωθούσε η κυβέρνηση. Αλήθεια τα υπόλοιπα κόμματα της χώρας μας τι έπραξαν; Απευθύνθηκαν στις ευρωομάδες που ανήκουν όπως τους κάλεσα να πράξουν δημοσίως και από το βήμα της Βουλής; Ή μήπως το ενδιαφέρον τους για τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες εξαντλείται στα όμορφα λόγια στήριξης στη διάρκεια των κινητοποιήσεων και στα ευχολόγια;

Η στάση τους στη σημερινή ψηφοφορία έδειξε ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των αγροτών και ποιος όχι. Οι μάσκες έπεσαν!

Παράλληλα, όμως, απέδειξε περίτρανα πόσο μεγάλη σημασία έχει η Ευρωβουλή να πλαισιώνεται από πρόσωπα που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τα συμφέροντα των πολιτών.

Είναι μια απόδειξη που θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα οι αγρότες αφού οι αποφάσεις της ΕΕ καθορίζουν την καθημερινότητά τους, όταν στις 9 Ιουνίου πάμε στις κάλπες για ανάδειξη των αντιπροσώπων μας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σήμερα, αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές, δεν είναι χαλαρή ψήφος, αλλά ψήφος που θα καθορίσει το μέλλον όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

10/04/2024 10:01 πμ

Τρίωρη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.

Στη συνάντηση ετέθησαν μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, με κυρίαρχο το ζήτημα των αλλαγών στην ΚΑΠ και τις 19 προτάσεις που έχει κάνει η χώρα μας, τις οποίες η ΕΘΕΑΣ στηρίζει καθώς ταυτίζονται με το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που και η ίδια έχει καταθέσει.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, ως πρώτο θέμα, έθεσε την ισχυροποίηση του συνεταιριστικού κινήματος, ζήτημα το οποίο έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό και τον ΥπΑΑΤ. Ο υπουργός τόνισε ότι η ισχυροποίηση του συνεταιριστικού κινήματος αποτελεί προτεραιότητά του και πρότεινε τη συγκρότηση Επιτροπής, υπό τον Γ. Γρ. Γιώργο Στρατάκο, στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ και πανεπιστημιακοί του χώρου, προκειμένου να αξιοποιηθούν προτάσεις που έχουν κατατεθεί, όπως αυτή της ΔιαΝέοσις, για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, που θα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του συνεταιριστικού κινήματος και θα θεραπεύει παθογένειες του παρελθόντος.

Σε ό,τι αφορά στις αλλαγές στην ΚΑΠ, ο υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των αγροτών για το τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και για την πορεία της προσπάθειας που γίνεται.

Μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί οι ειδικές εξαιρέσεις από ορισμένα Πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης, η εξαίρεση των μικρών εκμεταλλεύσεων έκτασης κάτω των 100 στρεμμάτων από ελέγχους και κυρώσεις της αιρεσιμότητας, η δυνατότητα επιπλέον τροποποιήσεων των ΣΣ ΚΑΠ και η απλούστευση της εφαρμογής της αρχής της ανωτέρας βίας.

Αναφερόμενος στις τρεις αλλαγές στις οποίες στοχεύει η χώρα μας και επιδιώκει την υιοθέτησή τους, είπε ότι αυτές είναι:

 • Η ευελιξία στη μεταφορά πόρων μεταξύ Πυλώνων, μεταξύ παρεμβάσεων, μεταξύ ετών και εντός του ίδιου έτους.
 • Η δημιουργία ad hoc μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων με την πρόβλεψη δυνατότητας χρήσης έως 2% του Προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου σε περιπτώσεις απρόβλεπτων μεγάλων καταστροφών.
 • Η επαναφορά του κανόνα Ν+3 που ίσχυε την προηγούμενη περίοδο.

Ο υπουργός τόνισε ότι έστω και μια από αυτές τις προτάσεις να περάσει θα είναι σημαντικό.

Έκρουσε ωστόσο και πάλι τον κώδωνα του κινδύνου ότι εάν δεν υιοθετηθεί η ευελιξία στη μεταφορά πόρων από πυλώνα σε πυλώνα και από έτος σε έτος, τότε δεν θα επιτευχθεί μέγιστη απορροφητικότητα για κάθε κράτος μέλος.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα που αφορά στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, ο υπουργός επισήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι που δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στο μέτρο 5.2, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κτηνοτροφικά πάρκα, τα οποία, όμως, για να λειτουργήσουν απαιτείται η συμβολή Περιφέρειας και Δήμων.

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κτηνοτροφία», τόνισε ο ΥπΑΑΤ και αναφέρθηκε στην ανάγκη υλοποίησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και στη σύσκεψη που είχε χθες με τους Περιφερειάρχες. Οι εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ, κατανοώντας τη σημασία υλοποίησης των ΔΣΒ διαβεβαίωσαν τον υπουργό ότι θα στηρίξουν την προσπάθειά του.

Ενημέρωσε, επίσης, το ΔΣ της ΕΘΕΑΣ για την έγκριση του προγράμματος, ύψους 42 εκατ. για τις παρακάρλιες περιοχές, καθώς και για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της περιοχής και με την κατ’ αρχάς ενίσχυσή τους με 15 εκατ ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, ο υπουργός εξήγησε ότι πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήμα στην πορεία για ίδρυση αυτόνομων Αγροτικών Επιμελητηρίων.

Για τους ελέγχους τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω «ακόμα και αν ο κόσμος γυρίσει ανάποδα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και σημείωσε ότι έχουν επεκταθεί στο μέλι και στο λάδι και ξεκινούν στο κρέας και στα αυγά. Ανήγγειλε, δε, την ενίσχυση του κυρωτικού πλαισίου, κίνηση που θα ενισχύσει τη διαδικασία ελέγχων και την προστασία των ελληνικών προϊόντων από ελληνοποιήσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η ΕΘΕΑΣ με νόμο θα αποκτήσει θεσμοθετημένο ρόλο στους Οργανισμούς που εποπτεύει το ΥπΑΑΤ (ΕΛΓΑ κ.α.).

09/04/2024 01:05 μμ

Στην αρμόδια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής παρουσίασε, την Τρίτη, 9 Απριλίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, τον σχεδιασμό της Ελλάδας για την επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 2023 - 2027.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του ο ΥπΑΑΤ έκανε σύγκριση των προτάσεων που έχει καταθέσει η κυβέρνηση με εκείνες που κατέθεσαν κόμματα, βουλευτές και θεσμικοί φορείς και οργανώσεις, τονίζοντας ότι προχώρησε σε αυτήν την ενημέρωση για να δείξει ότι υπάρχουν κοινά σημεία για τα οποία «οφείλουμε να δουλέψουμε προς όφελος των αγροτών» και κάλεσε τα κόμματα «να δουλέψουμε μαζί».

Σε ό,τι αφορά στις αλλαγές στην ΚΑΠ, η Ελλάδα, όπως επισήμανε, είναι πολύ πιο μπροστά από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς είναι η μόνη που κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές, τις οποίες υιοθέτησαν και το ΕΛΚ και η ομάδα των EUMED-9. Σημείωσε ότι ήδη η πρόταση που προωθούσε η χώρα μας για αγρανάπαυση προχώρησε με αποτέλεσμα περίπου 127.000 αγρότες που είχαν δηλώσει 1,5 εκατ. στρέμματα να μπορούν να τα καλλιεργήσουν και να απολαμβάνουν και τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντάς τους πρόσθετο εισόδημα. Τι κάναμε;

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ)
Ενισχύουμε τη συνεργασία με την πολιτική μας οικογένεια στην ΕΕ. Άλλωστε, ιστορικά και παραδοσιακά, το ΕΛΚ είναι το κόμμα που στηρίζει τους αγρότες!
Πραγματοποιούμε μηνιαίες συναντήσεις με τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις ανήκουν στην κοινή πολιτική μας οικογένεια και διαμορφώνουμε κοινές θέσεις για την ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού μας τομέα.
ΕΛΚ: Κροατία, Λιθουανία, Φινλανδία, Σουηδία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Αυστρία, Τσεχία
Στο πλαίσιο αυτό:
Πιέσαμε για τη στήριξη της χώρας μας στην διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και επιτύχαμε να έχουμε ευελιξίες στην ΚΑΠ και επιπλέον πόρους για τη στήριξη των πληγέντων αγροτών μας σε Θεσσαλία, Έβρο, Ρόδο και Β. Εύβοια.
Ασκούμε από κοινού πιέσεις στην Επιτροπή για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αναφορικά με την προστασία των σαρκοφάγων ζώων (λύκοι), κάτι που πλέον επηρεάζει και τους κτηνοτρόφους μας, ιδίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.
Συνεργαστήκαμε για την διαμόρφωση κοινών θέσεων για την αναθεώρηση της ΚΑΠ 2023-2027.
Ερώτηση: Τι έχετε κάνει με τις αντίστοιχες πολιτικές οικογένειες που ανήκετε για τη στήριξη των αγροτών μας; Τι προσφέρετε μέσω των ευρωομάδων που συμμετέχετε; Θα ήθελα να το μάθουμε.

Μεσογειακές Χώρες Της ΕΕ (EU MED-9)
Αξιοποιήσαμε μια άλλη συμμαχία, αυτή των μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Κροατία, Μάλτα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Σλοβενία.
Το EU Med 9, βεβαίως, δεν είναι νέος θεσμός. Ωστόσο, δεν είχε λειτουργήσει ποτέ για θέματα του πρωτογενούς τομέα.
Με δική μας πρωτοβουλία, με πρωτοβουλία της Ελλάδας, ξεκινήσαμε τη λειτουργία του EU MED 9 και στον αγροτικό τομέα.
Στις 24/01/2024 έχουμε την πρώτη Συνεδρίαση των 9 Μεσογειακών χωρών της ΕΕ, που γίνεται, επαναλαμβάνω, με δική μας πρωτοβουλία και με τα θέματα που θέτουμε εμείς:
α) διαχείριση κλιματικής κρίσης, έχοντας νωπά τα χτυπήματα της θεομηνίας Daniel, και
β) αλλαγές στην ΚΑΠ.
Ήδη, πριν ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες και χτίζουμε συμμαχίες.
Στις 26/02/2024 είχαμε τη δεύτερη Συνεδρίαση των 9 Μεσογειακών χωρών της ΕΕ, όπου συζητάμε αποκλειστικά για τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Παρουσιάσαμε τις δικές μας προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών της ΚΑΠ και καταλήξαμε σε κοινές θέσεις για αλλαγές στην ΚΑΠ.
Στις 25/03/2024 είχαμε την Τρίτη Συνεδρίαση των 9 Μεσογειακών χωρών της ΕΕ, όπου επιμείναμε στην ανάγκη επιπλέον αλλαγών στην ΚΑΠ.
Το πιο σημαντικό: καταφέραμε να κάνουμε θεσμό το EU MED 9 και στον πρωτογενή τομέα και να ενισχύουμε τη φωνή της χώρας μας με συνεργασίες και συνέργειες.

Στο πλαίσιο της ετήσιας τροποποίησης της ΣΣ-ΚΑΠ, η Ελλάδα κατέθεσε τις εξής τροποποιήσεις (Δεκέμβριος 2023):
Αλλαγές που σχετίζονται με την αιρεσιμότητα και αφορούν σε τροποποιήσεις στους κώδικες γεωργικής πρακτικής, οι οποίοι αποτελούν τις υποχρεωτικές δεσμεύσεις για την χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς/κτηνοτρόφους.
Αλλαγές που αφορούν σε στοιχεία των άμεσων ενισχύσεων. Μεταξύ άλλων και προτάσεις για τα οικολογικά προγράμματα (περιβάλλον, κλίμα και καλή διαβίωση των ζώων), τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του άρθρου 32 και της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.
Παρεμβάσεις, όπως προτάσεις προγραμμάτων, στους τομείς οίνου, οπωρηκηπευτικών, ελαιολάδου και μελισσοκομίας
Παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέας παρέμβασης για την Επιδότηση ασφαλίστρου με ενωσιακή συμμετοχή 200 εκατ. ευρώ.
Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων όσων επιφέρουν αλλαγές στους αριθμητικούς στόχους και τα συναφή ορόσημα για τους σχετικούς δείκτες αποτελεσμάτων
Αλλαγές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος AKIS και του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.
Οι τροποποιήσεις αυτές, που είναι κυρίως διαχειριστικού χαρακτήρα, έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2024.
Φυσικά, βλέποντας τα προβλήματα από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της ΚΑΠ, δεν εφησυχάσαμε! Η κλιματική κρίση, η ενεργειακή κρίση, οι διεθνείς εξελίξεις, η πιθανή αστάθεια της επισιτιστικής ασφάλειας και τα νέα δεδομένα κατέστησαν αναγκαίες και άλλες αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Αξιοποιήσαμε την αγροτική διπλωματία για να το πετύχουμε αυτό.
Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα υλοποιούσαμε πολύ πριν ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών.

Παράλληλα, σημείωσε, προωθούνται αλλαγές για:

 • Η απλοποίηση των ελέγχων για μικρούς κλήρους, κάτω των 100 στρεμμάτων. Αυτό σημαίνει απλοποίηση ελέγχων στα οικολογικά σχήματα, που είναι αδύνατον να εφαρμοσθούν λόγω της κλιματικής κρίσης.
 • Μεταφορά χρημάτων από πυλώνα σε πυλώνα και από έτος σε έτος.
 • Το 2% της ΚΑΠ που δικαιούται κάθε χώρα να μπορεί να διατεθεί για την αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλούνται λόγω της κλιματικής κρίσης.

Αναφερόμενος στην στάση των άλλων κομμάτων προχώρησε σε επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι δεν κατέθεσε καμιά πρόταση τροποποίησης της ΚΑΠ, σε αντίθεση με βουλευτή ΠΑΣΟΚ του Ηρακλείου, Φραγκίσκο Παρασύρη, ο οποίος κατέθεσε δική του πρόταση.

Στην επίθεση που έκανε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα Πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ) ξεκίνησε από το 2018 επί δικής του κυβέρνησης.

Από την άλλη ο κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι με την τροποποίηση κατάφερε να μπορεί κάθε χώρα να εφαρμόσει τα ΚΓΠΚ με το δικό του τρόπο.

Στην συνέχεια ανέφερε τα 19 σημεία της ελληνικής πρότασης που αφορούν την ΚΑΠ τα οποία είναι:
1. Διευκόλυνση της χρήσης δορυφορικών εικόνων καλής ποιότητας για την αποφυγή της ανάγκης επιτόπιων ελέγχων ή για την επανεξέταση των διαδικασιών ποιοτικών ελέγχων των συστημάτων ελέγχου μας για την αποφυγή της ανάγκης πολλαπλών επιτόπιων ελέγχων.
2. Απλοποίηση των ελέγχων - Μείωση των απαραίτητων επιθεωρήσεων σε μία επίσκεψη ανά αγρόκτημα ετησίως.
3. Αλλαγή της διάταξης για τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης από Ν+2 σε Ν+3, όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ (άρθρο 34 παρ. 1 του Καν. 2021/2116), όπως ίσχυε την προγραμματική περίοδο 2014-2022. Εναρμόνιση με τις διατάξεις που ισχύουν για όλα τα άλλα Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας N+3 κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού.
4. Εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με την έναρξη ισχύος των προτάσεων τροποποίησης, για τις παρεμβάσεις του Πυλώνα Ι (ΕΓΤΕ) με τις ισχύουσες διατάξεις για τον Πυλώνα ΙΙ (ΕΓΤΑΑ). Η ισχύς των τροποποιήσεων από την ημερομηνία της επίσημης υποβολής τους στις υπηρεσίες της ΕΕ να εφαρμοστεί και για τον Πυλώνα Ι (ειδικά για τις κατηγορίες παρέμβασης του άρθρου 42 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 (τομεακές παρεμβάσεις)).
5. Δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, μόνο με κοινοποίηση στην ΕΕ για ορισμένα θέματα για τα οποία θα υπάρξει προηγούμενη συμφωνία. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποίησης στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ, χωρίς περιορισμούς ως προς τον αριθμό ανά έτος για την αντιμετώπιση τυχόν αναγκών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του. Επιπλέον, να εφαρμόζεται αναδρομικότητα για ορισμένες τροποποιήσεις ανάλογα με τη φύση των σχετικών παρεμβάσεων (άρθρο 119 παρ. 8 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115).
6. Περιορισμός των απαιτούμενων πληροφοριών στο προγραμματικό κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ στα απολύτως απαραίτητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για κείμενο στρατηγικής και όχι για επιχειρησιακό κείμενο (Άρθρο 119 παρ. 7,9 και 12 Καν. (ΕΕ) 2021/2115) (Άρθρο 93 παρ. 1 και παρ. 3 Καν. (ΕΕ) 2021/2115) (Άρθρο 92 παρ. 2 Καν. (ΕΕ) 2021 /2115) (Άρθρο 95 παρ. 4 Καν. (ΕΕ) 2021/2115 (Άρθρο 98 παρ. 2 Καν. (ΕΕ) 2021/2115).
7. Επανεξέταση της απαίτησης για υποχρεωτική συνοχή των παρεμβάσεων των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων Εισοδήματος με την Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2021/2115/ΕΕ, άρθρο 109 παράγραφος 2 γ)) όσον αφορά την απλούστευση.
8. Τροποποίηση των διατάξεων της διετούς ανασκόπησης επιδόσεων, προκειμένου να καλύψει το οικονομικό έτος 2026. Η ανοχή απόκλισης θα πρέπει να αυξηθεί από 25 σε 40% (2021/2115/ΕΕ, άρθρο 135(2)).
9. Επιτάχυνση της διαπραγμάτευσης των τροποποιήσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, με τη σημαντική μείωση του χρόνου διαβούλευσης μεταξύ των επιτροπών και των επίσημων υπογραφών.
10. Παρέκκλιση 12 μηνών από τα ακόλουθα Πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ): ΚΓΠΚ 5, ΚΓΠΚ 6, ΚΓΠΚ 7, ΚΓΠΚ 8 (2021/2115/ΕΕ, Παράρτημα III).
11. Καμία υποχρέωση για έλεγχο υπό όρους για εκμεταλλεύσεις με μέγιστο μέγεθος εκμετάλλευσης έως 10 εκτάρια (2021/2116/ΕΕ, άρθρο 83).
12. Ετήσια έκθεση – παράταση του χρόνου επεξεργασίας της ετήσιας έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την απαραίτητη ανταλλαγή δεδομένων από διάφορους φορείς (διαχειριστική αρχή, οργανισμός πληρωμών, επιτροπή παρακολούθησης και φορέας πιστοποίησης) και την τεχνική και διοικητική πολυπλοκότητα του συστήματος.
13. Ανασκόπηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων και καθορισμός ρεαλιστικών προθεσμιών για την εφαρμογή τους. Ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων στον αγροτικό τομέα στην ΕΕ και υιοθέτηση πιθανών διορθώσεων σε αυτές τις νέες πολιτικές.
14. Επιλογές απλοποιημένου κόστους – στην πολιτική συνοχής, έργα κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσό υποχρεούνται να χρησιμοποιούν επιλογές απλοποιημένου κόστους. Για μέτρα εκτός ΟΣΔΕ, αυτή θα μπορούσε να είναι η επιλογή για την απλούστευση της εφαρμογής της πολιτικής.
15. Αποσαφήνιση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας για να διασφαλιστεί η αναλογία κόστους/αποτελεσματικότητας προσαρμοσμένης στις προκλήσεις. Πρόβλεψη για έλεγχο εγγράφων όταν προσφέρει επαρκή βαθμό βεβαιότητας ή ακόμη και περιορισμός του ελέγχου του αριθμού των ζώων μόνο σε βοήθεια σε συνδυασμό με την παραγωγή ζώων.
16. Μείωση των περιπτώσεων που απαιτείται μεμονωμένο αίτημα για ανωτέρα βία, όταν οι φορείς ελέγχου διαθέτουν επίσημα στοιχεία, που αποδεικνύουν την εκδήλωση γεγονότος σε προσδιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα ακραία καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές.
17. Ευελιξία για ανακατανομή αχρησιμοποίητων κονδυλίων, μεταξύ παρεμβάσεων με σωστή αιτιολόγηση.
18. Ευελιξία για χρήση έως και 2% του προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.
19. Ορισμός του εύρους θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του λιώσιμου πάγου για τη διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών για αλιευτικά προϊόντα.

Κάλεσε στην συνέχεια τα άλλα πολιτικά κόμματα να «πιέσουν» τις Ομάδες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βάλουν πλάτη για να αλλάξει η ΚΑΠ για να ωφεληθούν οι Έλληνες και Ευρωπαίοι αγρότες.
Ακόμη ο κ. Αυγενάκης τόνισε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην χώρα μας βοήθησαν την κυβέρνηση να δυναμώσει την φωνή της για να υπάρξουν αλλαγές στην ΚΑΠ.

ΣΥΡΙΖΑ

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
Ο υπουργός ΑΑΤ, Λευτέρης Αυγενάκης, έκανε άσχημη αρχή με την επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς καταψηφίσαμε τις διατάξεις της ΚΑΠ που έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία.
Η συζήτηση για την ΚΑΠ δεν θα πρέπει να είναι κομματική. Τα χρήματα της νέας ΚΑΠ είναι ίδια με την προηγούμενη αλλά θα πρέπει να απαντήσει το ΥπΑΑΤ γιατί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι το 2023 - το πρώτο έτος της ΚΑΠ - εισέπραξαν λιγότερα χρήματα.
Η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα στη νέα ΚΑΠ αλλά αφού έγιναν όλα καλά - όπως λέει ο υπουργός ΑΑΤ - γιατί είχαμε μειωμένες ενισχύσεις.
Ο κ. Αυγενάκης θα έπρεπε πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της ΚΑΠ να μελετήσει το πρώτο χρόνο της νέας ΚΑΠ:

 • Πόσα δικαιώματα ενεργοποιήθηκαν
 • Πόσες δηλώσεις είχαμε κατατεθεί

Και να δει ποιοι αδικήθηκαν το πρώτο έτος εφαρμογής για να προχωρήσει σε τροποποίηση.
Είναι ξεκάθαρο ότι από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αδικήθηκε η αγρονομική περιφέρεια των κτηνοτρόφων. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό έγινε από επιλογή; Είναι ενδεικτικό ότι από τα τρία οικολογικά σχήματα των κτηνοτρόφων τα δύο, που έχουν να κάνουν με τους βοσκότοπους, δεν ξέρω κατά πόσο θα υλοποιηθούν, θα προχωρήσουνε. Συνεπώς, προτείνουμε ευέλικτα και με σαφήνεια οικολογικά σχήματα…. Μην καταλήξουμε στο τέλος να γίνει μια οριζόντια διαίρεση και όλοι να πάρουν από κάτι λίγο, οι αγρότες και χωρίς τους ελέγχους. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος, γιατί ανακοινώσατε ότι μέχρι το Πάσχα θα πληρωθούν τα οικολογικά. Η δεύτερη πρόταση είναι η μεταφορά από τον Πυλώνα I στον Πυλώνα II. Μόνο και μόνο, ότι το υπηρετείτε και καλά κάνετε, σημαίνει ότι έχουμε δίκιο. Εμείς διαφωνήσαμε και διαφωνούμε, με αυτό το οποίο υπήρξε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, με το 10% της μεταφοράς.
Θα πρέπει να προσέξουμε μήπως στην επερχόμενη πληρωμή στα Οικολογικά Σχήματα έχουμε μια οριζόντια μείωση ενισχύσεων.
Ακόμη ζητάμε να μειωθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Επίσης πιστεύουμε ότι η αναδιανεμιτική ενίσχυση είναι πιθανόν όπως εφαρμόζεται να μην στηρίξει τις μικρές εκμεταλλεύσεις της χώρας.

Απάντηση Αυγενάκη σε Κόκκαλη
Απαντώντας ο υπουργός ΑΑΤ στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι η πρόταση που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την τροποποίηση της ΚΑΠ ήταν εξαιρετικά δουλεμένη.
Στην συνέχεια έκανε επίθεση ενταντίον των Οικολογικών Σχημάτων τα οποία τα χαρακτήρισε σαν «χαοτικά», με 35 κατηγορίες που δεν είναι κατανοπητές και ζήτησε από τον κ. Κόκκαλη να φέρει το θέμα της τροποποίησης στην Ευρωβουλή.
Στην συνέχεια ρώτησε τον κ. Κόκκαλη ποιες συνδεδεμένες ενισχύσεις θέλει να παραμείνουν και ποιες να καταργηθούν.
Ο κ. Αυγενάκης μίλησε και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Σημανδράκο), τον οποίο χαρακτήρισε «ακατανόμαστο» και τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια τα 88 εκατ. ευρώ από την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης να πληρωθούν μέχρι την Μεγάλη Εβδομάδα.
Επίσης μέχρι τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας ανέφερε ότι αναμένεται να καταβληθούν τα 425 εκατ. ευρώ από τα Οικολογικά Σχήματα.

ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στην περιφέρεια Ρεθύμνης κ. Μανόλης Χνάρης, μίλησε στην συνέχεια και τόνισε ότι η έγκριση της πρώτης τροποποίησης της ΚΑΠ έγινε χωρίς καμιά ενημέρωση της Βουλής. Τώρα μιλάμε για την δεύτερη τροποποίηση.
Εμείς ζητάμε το ΟΣΔΕ να γίνεται στην αρχή κάθε έτους στη νέα περίοδο.
Η ΕΕ δίνει το δικαίωμα στα κράτη μέλη για εσωτερική σύγκλιση στο 85% η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει 100%, κάτι που εμείς διαφωνούμε.
Ακόμη θέλουμε η κατανομή ενισχύσεων του πρώτου Πυλώνα να γίνει με άλλο τρόπο με βάση την παραγωγικότητα και σε κατά κύριο επάγγελμα.
Θα πρέπει επίσης να γίνει μείωση των Οικολογικών Σχημάτων και να γίνει απλούστευση.
Τόνισε ακόμη ότι αν και έχει περάσει τόσος χρόνος ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί ο δεύτερος Πυλώνας της ΚΑΠ (προγράμματα ΠΑΑ).

Απάντηση Αυγενάκη σε Χνάρη
Στο ερώτημα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι δεν τον άφησαν να πάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ για συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Μπαμπασίδη, ο κ. Αυγενάκης ζήτησε να ενημερωθεί για τι θέλει να μάθει από την συνάντηση με τον κ. Μπαμπασίδη και να το ξέρει η ηγεσία του Οργανισμού.

ΚΚΕ

Ο κ. Γιώργος Λαμπρούλης, εκπρόσωπος από το ΚΚΕ και βουλευτής Λάρισας, στην ομιλία του αναφέρθηκε κατά της ΚΑΠ και τόνισε ότι το κόμμα του την καταψήφισε στην Βουλή. Συγκεκριμένα ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
Η νέα ΚΑΠ 2023 - 2027 δημιουργεί πρόβλημα σε μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Ανέφερε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα τις απαιτήσεις ένταξης στα Οικολογικά Σχήματα.
Η τροποποίηση της ΚΑΠ έχει στόχο την κερδοφορία των εταιρειών της αγροτοβιομηχανίας και όχι των αγροτών.
Στην συνέχεια τόνισε ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες. Η Κομισιόν δεν απαγορεύει το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, ούτε να μπει πλαφόν στην ενέργεια, όμως η κυβέρνηση δεν το κάνει.

08/04/2024 12:48 μμ

Την Τρίτη (9/4), ο Υπουργός ΑΑΤ θα ενημερώσει αναλυτικά την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, για το θέμα και τα αποτελέσματα που έχει φέρει η άσκηση αγροτικής διπλωματίας από το ΥΠΑΑΤ, με στόχο τη βελτίωση και απλοποίηση της ΚΑΠ.

Παράλληλα θα αναφερθεί, όπως είπε, στη στάση κάθε κόμματος, απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια.

Για τα οικολογικά σχήματα «πρέπει να είναι απλά στην εφαρμογή τους χωρίς να απαιτούνται για την ενεργοποίησή τους γραφειοκρατικές διαδικασίες πολύπλοκες με την ενεργοποίηση τεχνικών συμβούλων», έχει δηλώσει ο υπουργός.

Επίσης προτάσεις για αλλαγές στην ΚΑΠ που δίνεται προτεραιότητα στην παρούσα φάση είναι:

 • Να διατίθεται το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων για ειδικές ενισχύσεις έπειτα από κλιματικές καταστροφές.
 • Να δίνεται ευελιξία στα κράτη - μέλη να μπορούν να τροποποιήσουν το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων ή από έτος σε έτος.
08/04/2024 11:28 πμ

Ξεκινά η λειτουργία του Ενεργού/ Ανενεργού ΑΜΚΑ στην χώρα.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. Φ80320/109864/14-12-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄7280/22.12.2023), ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου υπέγραψε διευκρινιστική Εγκύκλιο με τίτλο «Οδηγίες για την απόδοση και τη λειτουργία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)», με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος απόδοσης ΑΜΚΑ τη Δευτέρα, 1η Απριλίου 2024.

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) είναι ένας ενιαίος, υποχρεωτικός αριθμός για την εργασία και την ασφάλιση όλων των ατόμων που ανήκουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Είναι απαραίτητος σε συναλλαγές με τον e-ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και για τη διεκπεραίωση μίας σειράς συναλλαγών με το δημόσιο ενώ είναι επίσης αναγκαίος για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας, την πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ο ΑΜΚΑ μετά την έκδοσή του σημαίνεται ως (α) ενεργός, (β) ανενεργός, ή (γ) αδρανοποιημένος, ανάλογα με την πραγματική κατάσταση του κατόχου του, η οποία θα διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, βάσει των στοιχείων που αντλεί το Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ μέσω διαλειτουργικοτήτων.

Ο ΑΜΚΑ εκδίδεται κατ’ αρχήν ανενεργός για τις κατηγορίες δικαιούχων που διαμένουν νομίμως στη χώρα και έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο ΑΜΚΑ ενεργοποιείται εάν ο κάτοχος προσκομίσει τα απαραίτητα επιπλέον δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πραγματική κατοικία του στη Χώρα.

Ο ΑΜΚΑ απενεργοποιείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, βάσει των στοιχείων που διατηρεί το ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, εάν σταματήσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας παραμονής ή πραγματικής κατοικίας στη χώρα.

Εάν ο ΑΜΚΑ απενεργοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε για την εκ νέου ενεργοποίησή του απαιτείται η προσκόμιση εκ νέου δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής εκ νέου ενεργοποίησης για ένα μήνα.

Τέλος, ο ΑΜΚΑ αδρανοποιείται οριστικά με το θάνατο του κατόχου του.

Δικαιούχοι ανενεργού ΑΜΚΑ είναι πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

Δικαιούχοι ενεργού ΑΜΚΑ είναι όσοι από τους ανωτέρω αποδεικνύουν επιπλέον τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα ή την εν γένει διαμονή τους στη χώρα (π.χ. μίσθωση, σπουδές, εργασία κλπ)

Ο ανενεργός ΑΜΚΑ χρησιμοποιείται από όλα τα πληροφοριακά συστήματα και επιτρέπει την ασφάλιση, την καταβολή εισφορών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων κλπ. Ωστόσο, η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4368/2016 παρέχεται μόνο σε κατόχους ενεργού ΑΜΚΑ, δηλαδή σε πρόσωπα που αποδεικνύουν τόσο τη νομιμότητα παραμονής, όσο και την πραγματική διαμονή τους στη Χώρα.

Ο ΑΜΚΑ απενεργοποιείται εφόσον δεν πληρούται οποιοδήποτε από τα κάτωθι κριτήρια:
(α) της νόμιμης παραμονής ή
(β) της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή
(γ) της πραγματικής κατοικίας στη χώρα, εκτός των ανηλίκων δικαιούχων, ή
(δ) εφόσον απενεργοποιηθεί ο ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου, σε περίπτωση έμμεσα ασφαλισμένων ενηλίκων ή ανηλίκων.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης του ΑΜΚΑ, οι κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα άπαξ ενεργοποίησης του προσωρινά για 30 ημέρες με αίτηση τους σε οποιοδήποτε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ ή ΚΕΠ, έχοντας μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατ’ εξαίρεση, ο ΑΜΚΑ δεν απενεργοποιείται:
α) σε ασυνόδευτους ή χωρισμένους ανήλικους με άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή άδεια διαμονής άλλου τύπου, σε ανηλίκους που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας ή σε δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε ανηλίκους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη ή υποψήφια θετή οικογένεια, καθώς και σε ανηλίκους που έχουν τοποθετηθεί στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
β) στους συνταξιούχους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για το διάστημα που καταβάλλεται σύνταξη.
γ) σε Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση υγείας του e-ΕΦΚΑ.

03/04/2024 11:56 πμ

Παρέμβαση για την ΚΑΠ έκανε ο Χαράλαμπος Κασίμης, πρώην Γενικός Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και υποψήφιος Ευρωβουλευτής της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

Να θυμίσουμε ότι ο κ. Κασίμης εκείνη την εποχή ήταν στο ΥπΑΑΤ υπεύθυνος για τον διάλογο που γινόταν σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την μετά το 2020 ΚΑΠ.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του νυν υπουργού ΑΑΤ, Λευτέρη Αυγενάκη, για την ΚΑΠ, που έκανε πρόσφατα στην Κοζάνη, τονίζει ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Αυγενάκης πάνε την ελληνική γεωργία στα τυφλά».

Και προσθέτει: «Ο κ. Αυγενάκης ανακάλυψε - μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις βέβαια - ότι η ΚΑΠ είναι «κατάπτυστη» και επίμονα επαναλαμβάνει ότι την ευθύνη φέρουν οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι, που πλειοψήφησαν στο Ευρωκοινοβούλιο και επέβαλαν ένα μοντέλο πολύ φιλοπεριβαλλοντικό. Αυτά δήλωσε και πάλι από την Κοζάνη παραπλανώντας την κοινή γνώμη.

Ο κ. Αυγενάκης αρνείται να πει την αλήθεια για το ποιοι αποφάσισαν στα όργανα της ΕΕ για το συγκεκριμένο μοντέλο της ΚΑΠ, όπως αρνείται να αναλάβει και τις ευθύνες των κυβερνήσεων της ΝΔ για τα προβλήματα που συσσώρευσαν τόσο κατά τον σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου όσο και κατά την εφαρμογή του. Προβλήματα που ζουν στο πετσί τους με τον πιο τραυματικό τρόπο οι Έλληνες αγρότες.

Ας το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά.
Οι πολιτικές ομάδες που υπερψήφισαν τους κανονισμούς της νέας ΚΑΠ στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 23/11/2021, είναι οι ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (στην οποία ανήκει η ΝΔ), του Σοσιαλιστικού και του Renew Europe.

Αποφάσεις μάλιστα που χαιρέτησε με ανακοίνωσή της και η τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αντίθετα καταψήφισαν οι Πράσινοι, η Αριστερά και ένας μικρός αριθμός Σοσιαλιστών.

Με άλλα λόγια, η νέα ΚΑΠ είναι το αποτέλεσμα της προχειρότητας του σχεδιασμού και του συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Σοσιαλιστικού και του Renew Europe. Τελεία και παύλα.

Εξάλλου αυτές τις προχειρότητες που οδήγησαν στην κρίση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, στις αντιφάσεις και στα αδιέξοδά της και απειλούν σοβαρά την βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ανέδειξαν οι πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Μπροστά στην πολιτική απειλή μιας ήττας από τις δυνάμεις της άκρας δεξιάς και του λαϊκισμού στις ευρωεκλογές, το πολιτικό σύστημα και η γραφειοκρατία των Βρυξελλών επιδεικνύοντας όψιμο ενδιαφέρον για απλούστευση, ευελιξία, αναστολή εφαρμογής ορισμένων περιβαλλοντικών μέτρων της νέας ΚΑΠ, κινδυνεύουν «μαζί με τα απόνερα να πετάξουν και το μωρό».

Να ακυρώσουν δηλαδή στην συνείδηση των αγροτών την αξία της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Ο κ. Αυγενάκης υπόσχεται πολλά και πράττει λίγα. Διεκδικεί για τον εαυτό του πολλά ενώ του ανήκουν λίγα. Αυτό έκανε και στην Κοζάνη.

Να του θυμίσουμε μερικά από αυτά:
Ακόμα να ομαλοποιηθούν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα να επιλυθούν τα βασικά προβλήματα της Θεσσαλίας, ακόμα να αντιμετωπιστεί η εκτίναξη του κόστους παραγωγής και η συμπίεση των τιμών παραγωγού, ακόμα να καταθέσει το νομοσχέδιο για τον ΕΛΓΑ, ακόμα να ενημερώσει τον αγροτικό κόσμο για την ουσία της πολιτικής της νέας ΚΑΠ, ακόμα να δώσει μια στρατηγική κατεύθυνση στην ελληνική γεωργία».

03/04/2024 09:55 πμ

Με βασικό θέμα τις αλλαγές στην ΚΑΠ και τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της ΕΕ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, θα έχει σήμερα, Τετάρτη, συναντήσεις με τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Σλοβενίας.

Σήμερα το πρωί ο Έλληνας υπουργός θα συναντηθεί στο Παρίσι με τον Γάλλο υπουργό Γεωργίας, Marc Fesneau, με αντικείμενο τις επικείμενες αλλαγές στην ΚΑΠ.

Ο ΥπΑΑΤ θα συζητήσει τις 19 προτάσεις που έχει καταθέσει η χώρα μας δίνοντας έμφαση σε ορισμένες από αυτές και συγκεκριμένα:

 • Να διατίθεται το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων για ειδικές ενισχύσεις έπειτα από κλιματικές καταστροφές.
 • Να δίνεται ευελιξία στα κράτη - μέλη να μπορούν να τροποποιήσουν το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων ή από έτος σε έτος.
 • Να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων και ευελιξία παρεκκλίσεων στην εφαρμογή τους στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Το τελευταίο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας, ενέκρινε, όπως είχε προτείνει η χώρα μας, αλλαγές στα πρότυπα καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (GAEC).

Εισάγεται μια γενική διάταξη που επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν προσωρινές και στοχευμένες παρεκκλίσεις από ορισμένες απαιτήσεις όρων σε περίπτωση απρόβλεπτων κλιματικών συνθηκών που εμποδίζουν τους αγρότες να συμμορφωθούν με αυτές.

Η εγκεκριμένη αναθεώρηση εξαιρεί επίσης τις μικρές εκμεταλλεύσεις έκτασης κάτω των 10 εκταρίων (100 στρέμματα) από ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όρων βάσει της ΚΑΠ.

Εκτίμηση του Έλληνα υπουργού είναι ότι με δεδομένο ότι για να υπάρξει άμεση εφαρμογή των όποιων αλλαγών στην ΚΑΠ θα πρέπει να εγκριθούν και από την επόμενη ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ο χρόνος που απομένει είναι οριακός.

Την Πέμπτη (4/4) το πρωί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συναντηθεί στη Λιουμπλιάνα, με την υπουργό Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Σλοβενίας, κυρία Mateja Čalušić.

Στη συνάντηση, ο Έλληνας υπουργός θα επισημάνει την ανάγκη άμεσων αλλαγών στην ΚΑΠ, σημειώνοντας ότι αν δεν γίνουν εγκαίρως κανένα κράτος δεν θα μπορέσει να απορροφήσει το 100% των πόρων που αναλογούν στους αγρότες της χώρας του.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήταν σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία στην προώθηση και τελικά στην έγκριση της απόφασης να ισχύσει και για την καλλιεργητική περίοδο του 2024 η εξαίρεση από τον κανόνα της αγρανάπαυσης, που αφορά σε 1,5 εκατ. στρέμματα και 127.000 αγρότες στη χώρα μας, οι οποίοι θα διατηρήσουν το δικαίωμα να παραμείνουν στο πρόγραμμα.

Επίσης υπάρχει στενή συνεργασία με την Σλοβενία για δέσμευση του 2% της ΚΑΠ κάθε χώρας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, καθώς και αυτή υπέστη καταστροφές από θεομηνίες, τον περασμένο Αύγουστο σε 183 από τους 212 Δήμους της, ενώ η ζημιές που υπέστη στον αγροτικό τομέα φθάνουν στα 237 εκατ. ευρώ.

Στις συναντήσεις θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε Γαλλία και Σλοβενία.

02/04/2024 05:31 μμ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης (2/4), τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 52 χρόνια παράγοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη μονάδα παραγωγής φέτας του Συνεταιρισμού από τον Πρόεδρό του, Παύλο Σατολιά.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του Συνεταιρισμού, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Καταρχάς, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθώ τον συνεταιρισμό σας. Όταν είχαμε βρεθεί με τον Πρόεδρο σε μία πολύ ουσιαστική σύσκεψη που κάναμε στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από δύο εβδομάδες περίπου, είχα δεσμευθεί ότι θα έρθω. Κι επειδή μου αρέσει να τηρώ τις δεσμεύσεις μου, σας επισκέπτομαι σήμερα για να τιμήσω την πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία έχετε κάνει, να μετατρέψετε τον Συνεταιρισμό Καλαβρύτων σε ένα υπόδειγμα συνεργασίας στον κτηνοτροφικό τομέα.

Και το λέω αυτό διότι έχετε επιτύχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό: μία επιχείρηση η οποία είναι κερδοφόρα, ένα προϊόν το οποίο αποτελεί τη «ναυαρχίδα» του πρωτογενούς μας τομέα, 1.200 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι καθημερινά φέρνουν το γάλα τους στον Συνεταιρισμό, παραπάνω από 200 εργαζόμενοι. Αλλά, ταυτόχρονα, ένας συνεταιρισμός με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ο οποίος είναι πάντα δίπλα και κοντά σε όποιον έχει ανάγκη, στους παραγωγούς αν αρρωστήσει ένα ζώο σας, με επενδύσεις, με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Είναι το μοντέλο της συνεργατικής παραγωγής το οποίο θέλουμε να το κάνουμε κανόνα και όχι εξαίρεση συνολικά στον πρωτογενή κλάδο της χώρας και όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Υπουργό, θέλω να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τα υγιή συνεργατικά σχήματα.

Αποφεύγω τον όρο «συνεταιρισμός» όχι γιατί δεν τιμώ τον συνεταιρισμό, αλλά γιατί στη συνείδηση πολλών οι συνεταιρισμοί είναι ταυτισμένοι με κάποιες κακές συνήθειες του παρελθόντος, κυρίως με χρεοκοπίες, με δανεικά τα οποία δίνονταν και τελικά κέληγαν αγύριστα.

Και αυτή η εικόνα δεν τιμά τους πολλούς υγιείς συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν ξεπηδήσει μετά τη χρεοκοπία ενός μέρους του παλιού συνεταιριστικού κινήματος και σίγουρα δεν τιμά τη δική σας προσπάθεια την οποία κάνετε.

Ο δικός μας σκοπός είναι τα προϊόντα μας να μπορούν να παίρνουν τις τιμές που τους αξίζουν και για να γίνει αυτό πρέπει, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, να προστατεύεται η ποιότητά τους και να προστατεύουμε την αγορά και τους καταναλωτές από οποιοδήποτε φαινόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού. Έχουμε ήδη κάνει πολλά σε αυτήν την κατεύθυνση. Με τα καινούργια νομοσχέδια θα κάνουμε ακόμα περισσότερα.

Πρωθυπουργός

Νομίζω ότι πρέπει όλοι να καταλάβουν - φαντάζομαι το έχουν ήδη αντιληφθεί - ότι η εποχή όπου κάποιοι πουλούσαν φέτα χωρίς να είναι φέτα, σε τιμές που δεν θα μπορούσαν ποτέ να πουλούν αν ήταν πραγματική φέτα, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε το προϊόν ώστε ο εγχώριος καταναλωτής να ξέρει ότι η φέτα την οποία παίρνει πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Και θα μπορέσουμε βέβαια, ταυτόχρονα, να συνεχίσουμε να εξάγουμε ένα προϊόν το οποίο είναι τόσο ταυτισμένο με τις εξαγωγές του πρωτογενούς μας τομέα.

Ταυτόχρονα, θέλω να επαναλάβω ότι στα ζητήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, που αφορούν το κόστος παραγωγής, έχουμε ήδη κάνει αρκετά πράγματα. Έχουμε κάνει μία σημαντική παρέμβαση σχετικά με το αγροτικό ρεύμα. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα επαναϋπολογίσουμε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο το 2025, ακούγοντας τις δικές σας προτάσεις, ώστε οι πραγματικοί ωφελημένοι να είναι οι πραγματικοί παραγωγοί. Αυτό είναι το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας - μακάρι να είχαμε περισσότερο - αλλά τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά παράγουν.

Γιατί η στήριξη της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα. Αυτό έχει να κάνει και με τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο εμείς εκταμιεύουμε ευρωπαϊκούς πόρους. Γίνεται μια σημαντική δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Και βέβαια έχει να κάνει και με τις συνολικότερες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες λαμβάνουν χώρα, σε επίπεδο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξει. Και είμαι σίγουρος ότι το θέμα αυτό θα φτάσει κάποια στιγμή και στο δικό μας το επίπεδο. Θέλω να ξέρετε ότι έχω ασχοληθεί πολύ με τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά τους ευρωπαϊκούς πόρους καλύτερα και πιο έξυπνα και χωρίς να πιέζουμε τους παραγωγούς μας σε μια πράσινη μετάβαση, η οποία είναι απαραίτητη αλλά δεν μπορεί να λάβει χώρα με μια τέτοια ταχύτητα ώστε να σας εξοντώσει στην πορεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πια απολύτως αντιληπτό στις Βρυξέλλες και αφορά όλες τις πτυχές του πρωτογενούς μας τομέα.

Κλείνοντας, να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο και με την Ένωση. Συνεργαζόμαστε σε επίπεδο κατάθεσης προτάσεων που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τον πρωτογενή μας τομέα πιο ανταγωνιστικό και τελικά να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο. Διότι αν τα παιδιά σας δεν δουν μέλλον στη δουλειά σας, τότε θα φύγουν. Και αν φύγουν, και αν φύγετε από το επάγγελμα, θα αρχίσει να ερημώνει η ύπαιθρος και δεν είναι εύκολο να ξαναγυρίσεις.

Όταν βλέπω μια περιοχή σαν τα Καλάβρυτα, η οποία έχει τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν μπορώ προφανώς να μην την ταυτίσω και με μια πολύ δυναμική κτηνοτροφική και τυροκομική δραστηριότητα. Και στη χαρτογράφηση των δουλειών που μπορεί κάποιος να προσελκύσει σε μια τέτοια περιοχή, ο πρωτογενής τομέας θα παίζει πάντα έναν καθοριστικό ρόλο.

Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το κέρασμα και θα είμαστε κοντά σας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και χαίρομαι πραγματικά διότι αυτό το μοντέλο των υγιών συνεργατικών σχημάτων αρχίζει και ριζώνει σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι το μέλλον. Και ως Ένωση έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξετε».

«Η συνεργασία με τον κ. Στατολιά, ως Πρόεδρο του Συνεταιρισμού αλλά και ως Πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, με την οποία είμαστε θεσμικοί συνεργάτες και συνομιλητές, είναι άριστη. Όντως οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις τις οποίες κατά καιρούς καταθέτουν, είναι απολύτως χρήσιμες και απαραίτητες για να κάνουμε βήματα πολύ πιο γρήγορα, με τη δική σας έγκριση πάντοτε», ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια και η συμβολή, επαναλαμβάνω, των προέδρων και των εκπροσώπων των υγιών σχημάτων είναι απολύτως χρήσιμη και απαραίτητη και είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία τη δική τους θα πετύχουμε και τις απολύτως απαραίτητες αλλαγές στην ΚΑΠ, που είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα χρήματα που έχουμε ήδη στο κατώφλι μας. Τα 19,3 δισ., που θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω ότι η μόνη χώρα που δεν είχε απολύτως καμία μείωση σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ είναι η Ελλάδα. Σε σχέση με άλλες χώρες που είναι στον πυρήνα της Ευρώπης και όμως εκεί είχαν μειώσεις 5%, 10% και 15%», τόνισε ο κ. Αυγενάκης.

Νωρίτερα, σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2024, συνολικού προϋπολογισμού 22.630.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, συζητήθηκαν προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, με στόχο τη μετατροπή του σε ορεινό πολυθεματικό πάρκο που θα εξυπηρετεί επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

02/04/2024 04:32 μμ

Τελικά τα χρήματα της ΚΑΠ πηγαίνουν σε αγρότες που παράγουν ή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών;

Και αν κάποια στιγμή στην χώρα μας τα αγροκτήματα και οι εκτροφές πάψουν να είναι βιώσιμες επιχειρήσεις και χρεοκοπήσουν ποιοι θα πληρώνουν τα ΚΥΔ και τις εταιρείες µελετητών και αγροτικών συµβούλων;

«Όπως εφαρμόζεται σήμερα η ΚΑΠ στην χώρα μας οι πραγματικοί «παραγωγοί» έχουν πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν κατανέμονται δίκαια τα χρήματα», δήλωνε στον ΑγροΤύπο πριν λίγες ημέρες ο κ. Νίκος Δημόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Καβάλας.

Κάποτε έλεγαν στους φοιτητές της Γεωπονικής ότι θα πρέπει να βγουν από τα γραφεία και να πάνε στα χωράφια. Σήμερα κατάφεραν να πάνε τους αγρότες στα γραφεία αντί να είναι στα χωράφια και στις στάνες.

Δεν θα πούμε ότι δεν χρειάζεται «συμβουλές» την σημερινή εποχή ο παραγωγός (αλήθεια γιατί βάλτωσε το πρόγραμμα δωρεάν συμβουλών;) με τόσο σκληρό ανταγωνισμό για προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής.

Άλλο όμως να θες να κάνεις μια καινοτομία και ή να θες εκσυγχρονιστεί η αγροτική σου επιχείρηση και άλλο να είσαι υποχρεωμένος να μπεις σε μια διαδικασία για να εισπράξεις μια ενίσχυση, την οποία στο κάτω κάτω την δικαιούσαι και είναι χρήματα της ΕΕ.

«Τα οικολογικά σχήματα όπως τα έχουν κάνει λειτουργούν για να πληρώνει ο παραγωγός τα γραφεία μελετητών για να του λένε τι θα κάνει. Καμιά ενίσχυση δεν πάει στην τσέπη των παραγωγών», δήλωνε στον ΑγροΤύπο, το Νοέμβριο του 2023, ο πρόεδρος της Οργάνωσης Αμπελουργών και Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης.

Παρέμβαση για τα προβλήματα από την εφαρμογή των Οικολογικών Σχημάτων είχαμε πρόσφατα και από την ΕΘΕΑΣ. Μάλιστα η συνεταιριστική οργάνωση κάνει λόγο για «απαράδεκτη αισχροκέρδεια και απόσπαση ενισχύσεων από τους αγρότες μέσω του αδικαιολόγητου υπερβολικού κόστους από τη συμπλήρωση των αιτημάτων ενίσχυσης για τα Οικολογικά Σχήματα».

Στην επιστολή της προς το ΥπΑΑΤ η ΕΘΕΑΣ κάνει λόγο για «αδυναμίες» που δημιούργησαν κλίμα αβεβαιότητας ανάμεσα στους παραγωγούς για τις ενισχύσεις που θα λάμβαναν από την εφαρμογή των Οικολογικών Σχημάτων. «Την αβεβαιότητα αυτή, εκμεταλλεύθηκαν διάφοροι επιτήδειοι και φορείς υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, ζητώντας υπερβολική αμοιβή ύψους 7-8% της ενίσχυσης για κάθε Οικολογικό Σχήμα, πέραν της χρέωσης των αγροτών για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ, εκτινάσσοντας αδικαιολόγητα το κόστος των αγροτών, με το πρόσχημα μάλιστα, της δήθεν βελτιστοποίησης των ενισχύσεων που θα λάμβαναν», προσθέτει.

Όσον αφορά το ΟΣΔΕ, σήμερα την αίτηση μπορείτε να την υποβάλετε είτε απευθείας είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Ο κάθε αγρότης αν θέλει μπορεί να κάνει την αίτηση μόνος του στο Gov.gr.

Αν δεν έχει χρόνο και επειδή έχει δύσκολη διαδικασία μπορεί να βρει ένα γραφείο για να κάνει την αίτησή του. Είσαι στην Θράκη και θέλεις να την κάνει στην Κρήτη να μπορείς να την κάνεις. Αλλά γιατί πρέπει να είναι πιστοποιημένα τα ΚΥΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Έχει την ευθύνη ο ίδιος ο αγρότης να δώσει τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet σε κάποιον που θα επιλέξει για την υποβολή της αίτησής του. Όπως είναι λογιστές για την εφορία να είναι γεωπόνοι για το ΟΣΔΕ. Είδατε να έχουμε πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ στους λογιστές για υποβολή φορολογικής δήλωσης;

Τελικά σήμερα όσοι μιλάνε για απλοποίηση της ΚΑΠ μήπως είναι υποκριτές; Μήπως είναι οι ίδιοι που την έκαναν σύνθετη και γραφειοκρατική επειδή ήθελαν να βάλουν κάποιους ακόμη «μεσάζοντες» στην αγροτική παραγωγή.

Ήδη βάλαμε τους μεσάζοντες μεταξύ εμπόρων - μεταποιητών και παραγωγών. Στην συνέχεια βάλαμε τους μεσάζοντες μεταξύ παραγωγών και εργατών γης.

Τώρα βάζουμε μεσάζοντες και στην εφαρμογή της ΚΑΠ ή ΚΓΠ όπως εσείς προτιμάται. Πάντως η οικονομία έχει δείξει ότι όπου μπαίνουν μεσάζοντες αυξάνει το κόστος. Δεν ξέρω πάντως αν τελικά μπορεί σήμερα να αλλάξει αυτό το «πνεύμα» του Στρατηγικού Σχεδίου ή θα πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

28/03/2024 05:22 μμ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση στην οποία περιγράφεται η ικανοποιητική πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αγροτικού οράματος της ΕΕ.

Η έκθεση περιγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του «Μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ» για τη στήριξη ισχυρότερων αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων.

Παρουσιάζει 30 δράσεις σε διάφορους τομείς πολιτικής - εννέα εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Τον Ιούνιο του 2021, μετά από εκτενή διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ έως το 2040. Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δρομολόγησε την πρωτοβουλία αυτή το 2019, αναγνωρίζοντας ότι οι αγροτικές περιοχές αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητας και του οικονομικού δυναμικού της Ευρώπης και ότι πρέπει να τις διαφυλάξουμε και να επενδύσουμε στο μέλλον τους.

Τα βασικά επιτεύγματα του μακροπρόθεσμου οράματος μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία πλατφόρμας αγροτικής αναζωογόνησης για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις·
 • Έναρξη 60 έργων αγροτικής έρευνας και καινοτομίας με προϋπολογισμό 253 εκατ. EUR που συμβάλλουν άμεσα στις αγροτικές περιοχές·
 • Στήριξη της υλοποίησης του LEADER και καθοδήγηση περίπου 150 κοινοτήτων προς τη δημιουργία έξυπνων χωριών μέσω ειδικών δραστηριοτήτων δικτύωσης·
 • Διάθεση συνολικού ποσού 23.5 δισ. EUR σε επιχορηγήσεις και δάνεια για υποεξυπηρετούμενες περιοχές, καθώς και επικαιροποιημένοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των αγροτικών περιοχών ·
 • Βελτίωση της αγροτικής κινητικότητας και του τουριστικού σχεδιασμού μέσω ενός ειδικού ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής κινητικότητας ·
 • Δημιουργία του συμβουλευτικού κόμβου για την αγροτική ενεργειακή κοινότητα, ο οποίος έχει στηρίξει 27 αγροτικές ενεργειακές κοινότητες·
 • Στήριξη τεσσάρων ειδικών έργων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές·
 • Αύξηση του διαθέσιμου αριθμού συνόλων δεδομένων για τις αγροτικές περιοχές και πρόσβαση σε σχετικά αγροτικά δεδομένα και αναλύσεις μέσω του αγροτικού παρατηρητηρίου της ΕΕ και της νέας έκδοσης «Αγροτική Ευρώπη», βελτιώνοντας τις ικανότητες αγροτικής θωράκισης και
 • Δρομολόγηση της αγροτικής εργαλειοθήκης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτικών περιοχών στη χρηματοδότηση της ΕΕ και του βέλτιστου συνδυασμού της χρηματοδότησης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η ισχυρή δέσμευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, είναι απαραίτητη για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η δρομολόγηση του αγροτικού συμφώνου το 2021 ήταν καίριας σημασίας.

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας και της πολιτιστικής πολυμορφίας. Φιλοξενούν εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν και εργάζονται εκεί. Βρισκόμαστε στο πλευρό τους και θέλουμε να ευδοκιμήσουν οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Η ΕΕ επενδύει στις αγροτικές περιοχές επειδή οι προοπτικές τους είναι το μέλλον της Ευρώπης».

27/03/2024 05:59 μμ

Η ΚΑΠ 2023-2027 δίνει συνολικά στην χώρα μας κονδύλι 13,5 δις ευρώ από την ΕΕ συν 800 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους.

Αποφασίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ να γίνει τροποποίηση της ΚΑΠ μετά από τις δυναμικές αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, που ο ΑγροΤύπος παρουσίασε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασικός στόχος της τροποποίησης είναι η μείωση του διοικητικού φορτίου για τους αγρότες.

Σημαντική τροποποίηση αφορά την εξαίρεση των μικρών γεωργικών εκτάσεων, κάτω των 10 εκταρίων (100 στρεμμάτων), από ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όρων βάσει της ΚΑΠ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑγροΤύπου, αυτή η εξαίρεση για την χώρα μας αφορά το 80% των εκμεταλλεύσεων.

Ωστόσο μπορεί να μην υπάρχουν έλεγχοι για την αιρεσιμότητα αλλά θα πρέπει οι παραγωγοί να ακολουθούν τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ). Αυτό πως θα γίνεται χωρίς ελέγχους είναι ένα αναπάντητο ερώτημα.

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει «επιτυχημένα» τα Οικολογικά Σχήματα γιατί έχουμε υπερκάλυψη. Το ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη οι δικαιούχοι δεν φαίνεται να προβληματίζει κανέναν. Για το αν θα υπάρξει «μείωση» της ενίσχυσης λόγω αύξησης των δικαιούχων περιμένει την πρόταση του ΥπΑΑΤ για να δώσει απάντηση. Με ότι ισχύει σήμερα στην ΚΑΠ πάντως θα πρέπει να γίνει.

Αυτό που προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο μεγάλος αριθμός δικαιούχων για τις ενισχύσεις από την ΚΑΠ που έχει η χώρα μας, ο οποίος είναι γύρω στα 600.000 άτομα. Όλοι αυτοί παράγουν αγροτικά προϊόντα είναι το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί κάποτε από τις αρχές της χώρας.

Πάντως πηγές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρουν ότι η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει αίτημα για δεύτερη τροποποίηση της ΚΑΠ.

Όσον αφορά την ακαρπία η ενημέρωση του ΑγροΤύπου είναι ότι με την πρώτη τροποποίηση της ΚΑΠ, στις 28/2, έγινε δεκτό να χορηγηθούν στην χώρα μας 40 εκατ. ευρώ και με την εθνική συμμετοχή να φτάσει το κονδύλι στα 200 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα χρήματα το ΥπΑΑΤ υποστηρίζει ότι θα πληρώσει την περσινή ακαρπία σε ελιές, ροδάκινα και μήλα.

Επίσης η τροποποίηση προχώρησε στην θεσμοθέτηση της προαιρετικής ασφάλισης. Θα δίνεται χρηματοδότηση μέσω της ΚΑΠ στον παραγωγό 50% και το υπόλοιπο ασφάλιστρο θα το πληρώνει ο ίδιος.

Πάντως όσον αφορά την αύξηση στο κόστος παραγωγής λόγω της ΚΑΠ, πηγές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουν ότι τα αγροτικά προϊόντα παραμένουν ανταγωνιστικά, αφού η ΕΕ είναι η πρώτη εξαγωγική δύναμη παγκοσμίως. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να μην μπορούν να ανταγωνιστούν τα προϊόντα από τις τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή υποστηρίζει δεν μπορεί να «επιβάλλει» στις τρίτες χώρες τα περιβαλλοντικά πρότυπα που έχει βάλει στους Ευρωπαίους αγρότες (σιγά και μην τα δεχτούν).

Αλλά όμως μπορεί να κάνει ελέγχους στα προϊόντα που εισάγει από τρίτες χώρες για το αν πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας τροφίμων. Το ερώτημά μας είναι όμως έχουμε πανευρωπαϊκό οργανισμό ελέγχων;

Τα τρόφιμα μπορούν να εισάγονται μια χώρα και να επανεξάγονται στις υπόλοιπες. Για παράδειγμα οι Ισπανοί υποστηρίζουν ότι τα πορτοκάλια από Αίγυπτο πάνε Ολλανδία και μετά επανεξάγονται στις άλλες χώρες. Αυτό όμως πως μπορεί να αποδειχτεί αν δεν κάνει ελέγχους η Ολλανδική κυβέρνηση (που δεν παράγει πορτοκάλια).

27/03/2024 04:27 μμ

Μετά τις αγροτικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις για τη νέα ΚΑΠ στην χώρα μας η ομάδα σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου εξέδωσε ανακοίνωση με σχετικές διευκρινήσεις.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα σύνταξης του Στρατηγικού Σχεδίου αποτελείται από τους:

 • Βλάχο Γεώργιο, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας ΓΠΑ
 • Κλωνάρη Ευστάθιο, Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας ΓΠΑ
 • Λιανό Δημήτριο, Διευθυντής Μελετών ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ
 • Τσιμπούκα Κωσταντίνο, Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας ΓΠΑ

Η ανακοίνωση που υπογράφουν οι ανωτέρω αναφέρει τα εξής:

«Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο της κριτικής πολλών οργανώσεων των αγροτών αλλά και των κομμάτων. Καταλογίζουν έλλειψη στρατηγικής, απουσία οράματος, λανθασμένους υπολογισμούς, έλλειψη διαβούλευσης κ.α. Αποφαίνονται λοιπόν ότι αποτελεί ένα κείμενο γραμμένο στο πόδι, που συγκέντρωσε πληθώρα παρατηρήσεων (αναφέρονται 475!!!) από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την πλευρά μας ως τεχνικοί σύμβουλοι στη σύνταξη του ΣΣΚΑΠ θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια σημεία με στόχο έναν παραγωγικό διάλογο:

1. Το Στρατηγικό Σχέδιο υπογράφεται, όπως προσδιορίζεται από τον Κανονισμό, από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Είχαμε την ευθύνη τεκμηρίωσης της πρόταση και υποβοήθησης του Υπουργείου καθ’ όλη την περίοδο της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργασία που επιτελέσαμε σεβόμενοι πλήρως τις αρχές της επιστήμης, τις κατευθύνσεις και τους στόχους της ΚΑΠ 2023-2027 αλλά πρωτίστως τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας όπως αυτές προέκυψαν τόσο από την ανάλυση SWOT όσο και από τη διαβούλευση.

3. Η σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου ανατέθηκε στον Τεχνικό Σύμβουλο (σύμπραξη ΓΠΑ και ΛΚΝ Ανάλυσις), ο οποίος επιλέχθηκε με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2019, ξεκίνησε τυπικά τον Ιανουάριο του 2020 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αξίας (593.800 €) και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 με την επίσημη έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου. Την ομάδα έργου αποτελούσαν 27 άτομα, προερχόμενα κατά βάση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και εξειδικευμένοι και έμπειροι επιστήμονες από το χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.

4. Το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου προσδιορίζεται θεσμικά –και ως εκ τούτου υποχρεωτικά και δεσμευτικά για το σύνολο των Κ-Μ από τον Κανονισμό 2021/2115 και μια σειρά εκτελεστικών πράξεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Οι στρατηγικές επιλογές του κάθε Κ-Μ απορρέουν από την SWOT ανάλυση και τις ιεραρχημένες ανάγκες για κάθε έναν από τους δέκα ειδικούς στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ενώ θα πρέπει να είναι συμβατές με τις δημοσιευθείσες συστάσεις ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιεχόμενο των Στρατηγικών Σχεδίων τους που απεστάλησαν σε κάθε ένα από τα 27 Κ-Μ τον Δεκέμβριο του 2020 και οι οποίες είναι δημοσιευμένες από τον Δεκέμβριο του 2020. Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε επιμέρους παρέμβαση εξυπηρετεί συγκεκριμένες από τις διαπιστωμένες ανάγκες και η συμβολή της κάθε παρέμβασης στην εξυπηρέτηση των προσδιορισμένων αναγκών τεκμηριώνεται με ποσοτικούς δείκτες. Υποχρεωτικά σημεία εκκίνησης για τη κατάρτιση της SWOT αλλά και την αξιολόγηση των επιδόσεων της κάθε χώρας, είναι οι τιμές αναφοράς των 49 δεικτών πλαισίου (context Indicators) που κατανέμονται στους εννέα επιμέρους ειδικούς στόχους της ΚΑΠ.

6. Το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας όπως και όλα τα Στρατηγικά Σχεδία των Κ-Μ συνοδεύονται από εκ των Προτέρων Αξιολόγηση και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάσσονται από εξωτερικό εμπειρογνώμονα που για την Ελλάδα ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα. To ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στάλθηκαν στις 31/3/2022, ημερομηνία που σηματοδότησε και την έναρξη των διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

7. Όπως μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί, αφού τα έγγραφα των παρατηρήσεων είναι δημόσια και προσβάσιμα στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ, η Ελλάδα έλαβε 292 παρατηρήσεις, αριθμός που είναι στο μέσο όρο των παρατηρήσεων που έλαβαν τα Κ-Μ.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο αριθμός των παρατηρήσεων ανά Κ-Μ: Αυστρία 251, Βέλγιο - Βαλλωνία 210, Βέλγιο - Φλάνδρα 418, Βουλγαρία 405, Γαλλία 187, Γερμανία 296, Δανία 237, Ιρλανδία 217, Ισπανία 360, Ιταλία 244, Κύπρος 236, Ολλανδία 290, Πορτογαλία 340, Τσεχία 340.

8. Οι διαβουλεύσεις με την Επιτροπή ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2022 και η επίσημη έγκριση του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου έγινε τον Νοέμβριο του 2022, στην δεύτερη ομάδα εγκρίσεων ΣΣ ΚΑΠ (ακολούθησε τρίτη και τέταρτη) χωρίς να υπάρχει καμία αναστολή (suspension) εφαρμογής για καμία από τις εβδομήντα μια προτεινόμενες παρεμβάσεις.

9. Η Στρατηγική της χώρας μας παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΣΣ ΚΑΠ όπως και συγκεκριμένες προβλέψεις για επιμέρους κλάδους.

Στρατηγικές επιλογές στο ΣΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ

 • η πλήρης, αλλά σταδιακή, σύγκλιση των δικαιωμάτων,
 • η μεταφορά πόρων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα για την ενίσχυση των ποσών που διατίθενται για δημογραφική ανανέωση και επενδύσεις εκσυγχρονισμού με έμφαση στην καινοτομία,
 • ο υπολογισμός της αναδιανεμητικής ενίσχυσης με βάση την δυναμικότητα (Τυπική Απόδοση – Standard Output) των εκμεταλλεύσεων και όχι με βάση το φυσικό μέγεθος π.χ. την έκταση,
 • η διαφοροποίηση του ύψους ενίσχυσης για επιμέρους κατηγορίες επενδυτικών δαπανών στα σχέδια βελτίωσης
 • ο σχεδιασμός στοχευμένων παρεμβάσεων για την ευζωία και την βιοασφάλεια για πρώτη φορά με στόχο την ενίσχυση της κτηνοτροφίας

10. Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους είναι κανονιστική υποχρέωση, συνεπώς το εύρος της, η αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων και η παρεχόμενη πληροφόρηση αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνοπτικά στο διάστημα Ιούνιος 2019 - Δεκέμβριος 2021 και παρά τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας έγιναν
-Τρεις παρουσιάσεις στην Βουλή

 • Μάιος 2020, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Παρουσίαση Πολιτικής από το Αγρόκτημά στο πιάτο και συνέπειες για την ελληνική γεωργία,
 • Δεκέμβριος 2020, Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, SWOT Ανάλυση – Ανάγκες και
 • Δεκέμβριος 2021 Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου,

-25 ημερίδες στις 13 περιφέρειες της χώρας με την δυνατότητα είτε φυσικής παρουσίας είτε τηλεσύνδεσης στις οποίες συμμετείχαν 2.500 άτομα,
-Παρουσίαση στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ σε αμφιθέατρο του ΓΠΑ.
-Διαβουλεύσεις με τηλεδιάσκεψη:

 • 3-5 Μαρτίου 2021 με την συμμετοχή 250 εκπροσώπων Συνεταιρισμών, Διεπαγγελματικών, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Παραγωγών, Ομάδων Τοπικής Δράσης, παραγόντων της αγοράς, του ΓΕΩΤΕΕ για την ιεράρχηση των αναγκών
 • 8 Μαρτίου 2021 διαβούλευση με οκτώ εμπειρογνώμονες κύρους για την επιλογή συντελεστών βαρύτητας για την ιεράρχηση των αναγκών
 • 2-5 Δεκεμβρίου 2021 παρουσίαση σε 300 εκπροσώπους φορέων και αποστολή μέσω ΕΘΕΑΣ σε 1.200 συνεταιρισμούς μέλη της, ερωτηματολογίου με το σύνολο των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου.

Τέλος θεωρούμε ότι πρέπει να απαντήσουμε σε καίρια ερωτήματα που έχουν τεθεί όλο αυτό το διάστημα:

α. Η Ελλάδα χάνει χρήματα από τη νέα ΚΑΠ;

Όχι. Η Ελλάδα κατάφερε και διατήρησε το ίδιο ακριβώς ποσό με την προηγούμενη ΚΑΠ, δηλαδή 19,3 δις ευρώ για την περίοδο . Κι αυτό παρά το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ΚΑΠ μειώθηκε στα 386 δις ευρώ από τα 408 δις ευρώ και αρκετές χώρες, ανάμεσά τους και οι μεγαλύτερες όπως Γερμανία και Γαλλία, υπέστησαν μείωση της τάξης του 10-15% στα κονδύλια που λαμβάνουν.

β. Γιατί διαμαρτύρονται οι αγρότες για μειωμένες επιδοτήσεις;

Για τέσσερεις κυρίως λόγους, πέραν των ζητημάτων που υπάρχουν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ:
1. Μεταφέρθηκαν κονδύλια από τον Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) στον Πυλώνα ΙΙ (επενδύσεις/διαρθρωτικές πολιτικές) με στόχο τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης των παραγωγών και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Η απόφαση αυτή πέραν του ότι .αποτέλεσε πολιτική επιλογή ήταν απόλυτα συμβατή με την SWOTανάλυση, τις ιεραρχημένες ανάγκες, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σημαντικότερο τις τιμές των Context indicators βάσει των οποίων κρίνονται οι επιδόσεις των Κ-Μ και εξαρτάται σημαντικό μέρος των μεταβιβάσεων.
2. Εισήχθη υποχρεωτικά (από τον νέο κανονισμό της ΕΕ 2115/2021) νέο μέτρο πολιτικής, η «αναδιανεμητική ενίσχυση» για τη μεταφορά πόρων ( υποχρεωτικά το 10% που αντιστοιχεί σε περίπου 172 εκατ. €/έτος) από τις μεγαλύτερες στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, με στόχο την εξισορρόπηση των ανισοτήτων στην κατανομή των επιδοτήσεων μεταξύ μικρών και μεγάλων σε μέγεθος εκμεταλλεύσεων.
3. Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός των συνδεδεμένων ενισχύσεων, κατά 67 εκατ. Ευρώ κατ’ έτος (από 178 εκατ. € το 2022 σε 245 εκατ. € το 2023). Αυτές είναι επιδοτήσεις που δίνονται σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής και έχουν στόχο την ενίσχυση της παραγωγής σε αυτούς τους κλάδους.
4. Το λεγόμενο «πρασίνισμα» (που αντιστοιχούσε σε πρόσθετη ενίσχυση ύψους 49% επί της βασικής ενίσχυσης κάθε γεωργού) που καταβαλλόταν εν όλω ή εν μέρει μαζί με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης καταργήθηκε και θεσμοθετήθηκε το 25% των πόρων του Πρώτου Πυλώνα να διατεθεί για την χρηματοδότηση των οικολογικών σχημάτων . η λογική εφαρμογής των οποίων διαφοροποιείται πλήρως από το «πρασίνισμα»
Εν κατακλείδι, το ΣΣ ΚΑΠ επιφέρει σημαντική ανακατανομή των πόρων αλλά θα πρέπει να τονισθεί ότι επιλογή της ΚΑΠ και συνακόλουθα της χώρας είναι να ωφεληθούν οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και να υπάρξει στο μέτρο του δυνατού περιορισμός της ανισοκατανομής των ενισχύσεων του Πρώτου Πυλώνα.

γ. Πόσα χρήματα μεταφέρθηκαν από τον Πυλώνα 1 (άμεσες ενισχύσεις) στον Πυλώνα 2 (αγροτική ανάπτυξη);

Κάθε κράτος - μέλος μπορούσε να μεταφέρει έως το 25% του προϋπολογισμού του Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ.
Η Ελλάδα αποφάσισε να μεταφέρει στον Πυλώνα ΙΙ το 10% των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων.
Δηλαδή, 189,2 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο και συνολικά 756,7 εκατ. ευρώ στην 5ετία 2023-2027.
Απ’ αυτά, η μερίδα του λέοντος, 590 εκατ. ευρώ συνολικά, 147,5 εκατ. ετησίως κατευθύνεται στους νέους αγρότες κι άλλα 166,6 εκατ. ευρώ στα σχέδια βελτίωσης (41,6 εκατ. ευρώ ετησίως για την ίδια περίοδο).
Σημειώνεται ότι την περίοδο 2014 - 2020 είχε μεταφερθεί το 5% των πόρων του Πυλώνα 2 στον Πυλώνα 1.

δ. Γιατί έγινε αυτή η μεταφορά των 756,7 εκατομμυρίων ευρώ;

Η Ελλάδα, όπως προέκυψε από την SWOTανάλυση για την ελληνική γεωργία αλλά και σημείωσε με έμφαση στις συστάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020, αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού καθώς και χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναλογία γεωργών με ηλικία άνω των 55 ετών σε σχέση με τους/τις κάτω των 35, εκτινάχθηκε στο 19 προς 1 το 2020 από 8 προς 1 το 2010.
Μετά τη διαπίστωση των δύο αναγκών και της ιεράρχησής τους ως πρώτης προτεραιότητας, κρίθηκε σκόπιμο να ενισχυθούν οι δράσεις για τη βελτίωση της ηλικιακής διάρθρωσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου με τα 756,7 εκατ. ευρώ ενισχύονται για την πρώτη εγκατάσταση στη νέα ΚΑΠ 12.163 νέοι αγρότες επιπλέον με παρεχόμενη ενίσχυση 37.000 ευρώ κατά μέσο όρο και επιδοτούνται επιπλέον 2.083 αγρότες με 80.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) κατά μέσο όρο για να εκσυγχρονίσουν την εκμετάλλευσή τους μέσω Σχεδίου Βελτίωσης.

ε. Εάν δεν γινόταν η μεταφορά, πόσο θα αυξάνονταν οι άμεσες ενισχύσεις;

Εάν μεταφερόταν μόνο το 5%των άμεσων ενισχύσεων που εφάρμοσε η χώρα την περίοδο 2014-2020 , τότε ο «κουμπαράς» των επιδοτήσεων θα αυξανόταν με 94,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με βάση την ανάλυση που έχει γίνει, με το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζονταν οι άμεσες ενισχύσεις κατά 4,1 ευρώ/στρέμμα στις δενδρώδεις καλλιέργειες, 2,1 ευρώ/στρέμμα στα αροτραίες καλλιέργειες και 1,8 ευρώ/στρέμμα στα βοσκοτόπια.

στ. Με ποιο σκεπτικό καταρτίστηκαν τα συγκεκριμένα 10 «οικολογικά σχήματα»;

Από την SWOT ανάλυση και τη διαπίστωση των αναγκών προέκυψαν ως κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα η διαχείριση των υδατικών πόρων, εν όψει μάλιστα της κλιματικής αλλαγής, και η αντιμετώπιση της διάβρωσης και της υποβάθμισης της ποιότητας των εδαφών. Ως «θετικές» προτεραιότητες θεωρήθηκαν η ενθάρρυνση της βιολογικής γεωργίας και η διατήρηση/προστασία γεωργικών συστημάτων που είναι εξαιρετικά σημαντικά τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από κοινωνικής απόψεως και απειλούνται από εγκατάλειψη, όπως είναι τα αγροδασικά συστήματα, οι βοσκότοποι με ξυλώδη/θαμνώδη βλάστηση, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν ήταν καν επιλέξιμοι για ενισχύσεις, οι καλλιέργειες σε αναβαθμίδες κ.α.
Από την άλλη πλευρά, τα οικολογικά σχήματα απευθύνονται σε πάνω από 600.000 εκμεταλλεύσεις που χωροθετούνται σε τρείς αγρονομικές περιφέρειες (Αροτραίες καλλιέργειες – Μόνιμες φυτείες -Βοσκότοποι) με μια ποικιλία γεωμορφολογικών και κλιματικών συνθηκών. Η ποικιλομορφία των γεωργικών συστημάτων που προκύπτει, είναι μεν ένα από τα πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας αλλά απαιτεί μέτρα πολιτικής προσαρμοσμένα στις συνθήκες. Ο στόχος ήταν όλες οι εκμεταλλεύσεις να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα τουλάχιστον από τα οικολογικά σχήματα.
Τέλος, θεωρήθηκε ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι έπρεπε να επιδιωχθούν και με καινοτόμες πρακτικές, όπως η ψηφιοποίηση, η γεωργία ακριβείας, η κυκλική οικονομία.
Οι πρώτες εκτιμήσεις, όπως έχουν δημοσιευθεί στον τύπο, αναφέρουν ότι τα αιτήματα υπερκαλύπτουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και είναι ενθαρρυντικές για την αποδοχή των οικολογικών σχημάτων που εφαρμόζονται πρώτη φορά και είναι εθελοντικά για τους γεωργούς. Η απορρόφηση του συνόλου των πόρων των οικολογικών σχημάτων ουσιαστικά εξαλείφει τον κίνδυνο απώλειας πόρων από το 2025 και μετά, όπως και της μείωσης πόρων της βασικής ενίσχυσης.

ζ. Υπήρχαν προτάσεις για άλλα «οικολογικά σχήματα» που δεν υιοθετήθηκαν;

Είχαν όντως προταθεί και συζητηθεί και άλλα οικολογικά σχήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται

 • η συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με την ενίσχυση παραγωγών για τη μετακίνηση κοπαδιών και βόσκηση σε συγκεκριμένες περιοχές π.χ. ζώνες φυτοπροστασίας, μετά από υπόδειξη των Δασαρχείων,
 • η ενίσχυση της γεωργίας στις περιοχές που επηρεάζονται από την «απολιγνιτοποίηση» κ.α.

Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατή η οριοθέτηση συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

η. Γιατί δεν έχουν πληρωθεί ακόμη οι παραγωγοί για τα «οικολογικά σχήματα» ενώ έως το 2023 πληρώνονταν τις επιδοτήσεις από το «πρασίνισμα» έως τα Χριστούγεννα;

Διότι πρόκειται για διαφορετικά μέτρα πολιτικής. Πριν το 2023, το ποσό που αναλογούσε σε κάθε εκμετάλλευση για το «πρασίνισμα», εφόσον προσαρμοζόταν σε κάποιους όρους, πρόκυπτε ως ποσοστό (49%) της βασικής ενίσχυσης. Η δε εκπλήρωση των προϋποθέσεων διαπιστωνόταν από την ίδια την δήλωση του παραγωγού. Τώρα, με βάση τον κανονισμό, αυτές οι προϋποθέσεις είναι αυστηρότερες, οι παραγωγοί οφείλουν να τις εφαρμόσουν αν θέλουν να εισπράξουν την οποιαδήποτε ενίσχυση και απαγορεύεται να πληρωθούν επιπλέον γι’ αυτές.
Για να ενισχυθούν οι παραγωγοί μέσω των «οικολογικών σχημάτων» πρέπει να δεσμευτούν για συγκεκριμένες δράσεις που υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές. Πληρώνονται δε αποκλειστικά βάσει της έκτασης στην οποία εφαρμόζουν αυτές τις δράσεις ή τον αριθμό των ζώων και ελέγχονται, τόσο αυτοί όσο και η διοίκηση, για την πλήρη και ορθή εφαρμογή τους.

θ. Γιατί το Στρατηγικό Σχέδιο δεν περιλαμβάνει άλλα τομεακά προγράμματα για παράδειγμα στην κτηνοτροφία;

Για να μην περιορισθεί περαιτέρω το ύψος της βασικής. Το κάθε Κ-Μ μπορεί να χρηματοδοτήσει τομεακά προγράμματα πλην των ρητά αναφερομένων (οπωροκηπευτικά, μελισσοκομικά προϊόντα, οίνος, ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές) χρησιμοποιώντας μέχρι το 3% των πόρων του Πρώτου Πυλώνα. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι διατίθενται 556,2 εκατομμύρια Ευρώ (4,1% του προϋπολογισμού του ΣΣ) για την συνδεδεμένη ενίσχυση στο βόειο και στο αιγοπρόβειο κρέας. Δεν είναι συνήθης πρακτική η ύπαρξη τομεακού προγράμματος με την ταυτόχρονη παροχή συνδεμένης.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν συνειδητή επιλογή της ομάδας συμβούλων να μην απαντά σε ατεκμηρίωτες αιτιάσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:

1. Το υποβληθέν και εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο ομαδικής δουλειάς την ευθύνη της οποίας αναλαμβάνουμε όλοι ως ομάδα έργου και όχι κάποια άτομα προσωπικά που έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση του Τεχνικού Συμβούλου σε μεγάλο αριθμό ενημερωτικών εκδηλώσεων.

2. Καθ’ όλη την διάρκεια κατάρτισης είχαμε ανοιχτή και δημόσια επικοινωνία με πληθώρα φορέων που υπέβαλαν προτάσεις. Η υποβολή πρότασης δεν καθιστά υποχρεωτική και την αποδοχή της ειδικά όταν προσκρούει σε βασικές αρχές του κοινοτικού κεκτημένου όπως ο σεβασμός του δίκαιου ανταγωνισμού ή αντίκειται στους στόχους της ΚΑΠ.

3. Ουδέποτε αρνηθήκαμε, με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου, την παροχή διευκρινήσεων ή την ενημέρωση επί του περιεχομένου των προτάσεών μας και του τελικώς εγκριθέντος ΣΣ-ΚΑΠ, είτε επρόκειτο για πολιτικά κόμματα, είτε για συλλογικούς φορείς των αγροτών».

27/03/2024 10:06 πμ

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περνά η έγκριση της αναθεώρησης ορισμένων κανονισμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το πράσινο φως της ειδικής επιτροπής γεωργίας.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στη συνεδρίαση, στις 22-25 Απριλίου, έτσι ώστε να εγκριθεί επίσημα ο κανονισμός από το Συμβούλιο και να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος της άνοιξης.

Μία από τις κύριες αλλαγές στα πρότυπα καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (GAEC) που ενέκρινε η ειδική επιτροπή γεωργίας είναι ότι εισάγεται μια γενική διάταξη που επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν προσωρινές και στοχευμένες παρεκκλίσεις από ορισμένες απαιτήσεις όρων σε περίπτωση απρόβλεπτων κλιματικών συνθηκών.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα στα κράτη μέλη για να προχωρήσουν σε επανεξέταση αφορά στις προϋποθέσεις αιρεσιμότητας και αφορά τα πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ). Αφορά το ΚΓΠΚ 8 για ελάχιστο ποσοστό γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις ή στοιχεία, το ΚΓΠΚ 7 για την αμειψισπορά και το ΓΠΚ 6 για την εδαφοκάλυψη.

Σημαντικό κομμάτι αποτελεί επίσης η εξαίρεση των μικρών γεωργικών εκτάσεων, κάτω των 10 εκταρίων (100 στρεμμάτων) από ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όρων βάσει της ΚΑΠ.

Η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει τα εξής:

Οι σημερινές αποφάσεις για παρεκκλίσεις και αλλαγές στα πρότυπα καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών θα αρχίσουν να ισχύουν μέσα στην άνοιξη.
Καλή εξέλιξη, η οποία όμως δεν φτάνει για να καλύψει τις ανησυχίες των αγροτών, χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες.

«Είχαμε μια πρώτη καλή εξέλιξη, αλλά δεν φτάνει. Έχουμε ένα καλό πρώτο στοιχείο της πίεσης και της συντονισμένης δουλειάς που έγινε από τη χώρα μας και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη που συμμαχήσαμε, συνεργαστήκαμε και πετύχαμε. Δεν φτάνει όμως αυτό. Εμείς επιμένουμε ότι μέχρι το πριν τις ευρωεκλογές οφείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πέρα από τα 19 αιτήματα που συνολικά έχουμε καταθέσει.

Το 2% της ΚΑΠ των χρημάτων της ΚΑΠ που καταλήγει σε κάθε χώρα. Να μπορεί η κάθε χώρα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει περιπτώσεις όπως η Ελλάδα, με το Daniel να το αξιοποιεί, να το απορροφά χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες και γραφειοκρατικά προβλήματα.

Να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων, απορροφήσεων, χρημάτων από έτος σε έτος από πυλώνα 1 σε πυλώνα 2», είπε ο υπουργός.

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι πρέπει να εξετασθούν άμεσα και οι εξής προτάσεις:

 • Να διατίθεται το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων για ειδικές ενισχύσεις έπειτα από κλιματικές καταστροφές.
 • Να δίνεται ευελιξία στα κράτη - μέλη να μπορούν να τροποποιήσουν το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων ή από έτος σε έτος.
 • Να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων και ευελιξία παρεκκλίσεων στην εφαρμογή τους στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο χρόνος είναι οριακός για την έγκρισή τους, καθώς για την άμεση εφαρμογή τους πρέπει να έχουν προωθηθεί σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια και κυρίως από την επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, την τελευταία, το πιθανότερο, πριν από τις ευρωεκλογές.

Η εγκεκριμένη αναθεώρηση εξαιρεί επίσης τις μικρές εκμεταλλεύσεις έκτασης κάτω των 10 εκταρίων (100 στρέμματα) από ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όρων βάσει της ΚΑΠ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά το 65% των δικαιούχων.

Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών ο ΥπΑΑΤ τόνισε ότι «οι εξαιρέσεις των μικρών εκμεταλλεύσεων από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της αιρεσιμότητας προσφέρει μεγάλη ανακούφιση τόσο στις διοικήσεις όσο και στους μικροκαλλιεργητές από την άποψη της μείωσης του περιττού διοικητικού φόρτου». Επίσης η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε οι χώρες της ΕΕ να μπορούν πλέον να τροποποιούν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο φορές το χρόνο σε μόνιμη βάση, σε αντίθεση με μία φορά, όπως ισχύει σήμερα.

Μεγαλύτερη ταχύτητα

Νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε παρέμβασή του κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών κάλεσε την Επιτροπή να ακολουθήσει την επιβαλλόμενη ταχύτητα και να εγκρίνει τάχιστα τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα Στρατηγικά Σχέδια που αφορούν στις αλλαγές στην ΚΑΠ.
Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευελιξία που προτείνεται στην επικουρικότητα κατά την εφαρμογή των οικολογικών προτύπων (GAEC 5, 6, 7 και 9), καθώς πρέπει να επιδεικνύεται σεβασμός στα ιδιαίτερα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά των κρατών μελών κατά την επιλογή των κατάλληλων πρακτικών για τη συμμόρφωση των γεωργών με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα ο ΥπΑΑΤ χαιρέτισε την απόφαση «για τη σύσταση παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Θα βοηθήσει σημαντικά στον μετριασμό φαινομένων κερδοσκοπίας. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια δικαιότερη κατανομή των κερδών μεταξύ των κρίκων της αλυσίδας, ωφελώντας τον πρωτογενή τομέα που παραδοσιακά βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση. Ομοίως, αναμένουμε με εποικοδομητική διάθεση τις προτάσεις βελτίωσης της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις στοχευμένες τροποποιήσεις των διατάξεων της ΚΟΑ για τις συμβάσεις των Οργανώσεων Παραγωγών, καθώς και τις οδηγίες για την απλούστευση του συστήματος AMS».

Επιμένουμε στις 19 προτάσεις

Κλείνοντας την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, είπε: «Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουμε και την πρόθεση της Προεδρίας να εκκινήσει βαθύτερες συζητήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων και με τα θέματα εμπορίου που σχετίζονται με τη γεωργία.

Το δίχτυ ασφαλείας της ΚΑΠ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερων συζητήσεων με σκοπό την ολιστική προσέγγιση σε επίπεδο δράσεων και χρηματοδότησης, καθώς το γεωργικό αποθεματικό δεν επαρκεί. Από την άλλη πλευρά, οι εμπορικές μας σχέσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες από την άποψη των ίσων όρων ανταγωνισμού.

Δεν αρκεί, όμως, αυτή η διόρθωση. Είναι εξαιρετικά μικρή μπροστά στον όγκο των θεμάτων που πρέπει να διορθωθούν στην τρέχουσα ΚΑΠ. Θυμίζω ότι εμείς, η χώρα μας επιμένουμε και στις άλλες (στις 19) βελτιώσεις, που πρέπει να κάνουμε γνωρίζοντας τα στενά χρονικά περιθώρια λόγω Ευρωεκλογών.

Είναι αναγκαίο να εξετάσουμε την δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων από πυλώνα σε πυλώνα και από έτος σε έτος, προκειμένου να ενισχύσουμε την απορροφητικότητα των πόρων. Κι επαναλαμβάνουμε τη θέση μας να δοθεί δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος να μπορεί να διαθέτει, εφόσον το επιθυμεί, το 2% από την ΚΑΠ για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από την κλιματική κρίση. Παρακαλώ πολύ την Επιτροπή να το εξετάσει».

27/03/2024 09:39 πμ

Όπως είχε αναφέρει ο ΑγροΤύπος αλλαγές έχουμε στη διοίκηση του ΕΛΓΑ, μετά και την αποχώρηση του Χρήστου Γιαννακάκη.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη πραγματοποιούνται οι παρακάτω αλλαγές στο Δ.Σ του ΕΛΓΑ:

1. Προσωρινός Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Χρήστος Φλώρος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Ο Δρ. Χρήστος Φλώρος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ) της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ) του ΕΛΜΕΠΑ και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στη ‘’Λογιστική και Ελεγκτική’’ και στη ‘’Χρηματοοικονομική Διοίκηση’’. Επίσης, είναι Διευθυντής του θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου στη ‘’Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση’’ (LAFIM), καθώς και Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού του ΠΑΚΕΚ. Επίσης κατέχει την θέση άμισθου Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης στον τομέα που σχετίζεται με θέματα διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (από Ιαν. 2024).

2. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται η Αργυρώ Αργύρη του Σταύρου, Δικηγόρος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Δελημήτη του Θεοφίλου, Γεωπόνο.

3. Τακτικό μέλος ορίζεται η Αικατερίνη Δαρδαμάνη του Αποστόλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρώτριά της την Ειρήνη Τάτση του Ηλία, υπάλληλο του ιδίου κλάδου, ειδικότητας και Υπουργείου.

4. Τακτικό μέλος ορίζεται ο Σπυρίδων Ρίζος του Ηλία, Γεωπόνος, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Δελησταμάτη του Μόσχου, Κτηνίατρο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπρόσωπο του ιδίου Επιμελητηρίου.

Η θητεία του προσωρινού Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α. λήγει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και διορισμού του Αντιπροέδρου του Οργανισμού σύμφωνα με τον ν. 5062/2023 και για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

β) Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων μελών λήγει στις 19/11/2025.

Πρόεδρος του Οργανισμού παραμένει ο Ανδρέας Λυκουρέντζος.

26/03/2024 01:57 μμ

Αν και στην ΕΕ είναι σε εξέλιξη η τροποποίηση της τρέχουσας ΚΑΠ σε περίπου ένα χρόνο ξεκινάει η συζήτηση για την επόμενη.

Πάντως ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, στην συνεδρίαση των αρμοδίων υπουργών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), που έγινε το πρωί της Τρίτης (26/3), στις Βρυξέλλες, υποστήριξε ότι για τα προβλήματα στην εφαρμογή της ΚΑΠ ευθύνονται οι πολιτικές Σοσιαλιστών, Πρασίνων και Αριστεράς (σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο «σύμμαχος» Ισπανός Υπουργός, Λουίς Πλάνα).

Της συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είχε προηγηθεί, χθες το βράδυ, συνεδρίαση της Ομάδας των EUMED-9 (στην οποία συμμετέχει ο Ισπανός Υπουργός).

Ο ΥπΑΑΤ, κατά την σημερινή ομιλία του στους υπουργούς του ΕΛΚ, επισήμανε ότι πρέπει να έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεις σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολιτικοί και όχι ένα think-tank. Πρέπει να σκεφτούμε πώς οι θέσεις που λαμβάνουμε θα ενδυναμώνουν το ΕΡΡ ώστε να υπάρχει ενιαίος πολιτικός λόγος, δυνατή φωνή και ενότητα ενόψει των ευρωεκλογών».

Και πρόσθεσε: «Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και εμείς οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις, είμαστε η ρεαλιστική φωνή, των Ευρωπαίων αγροτών. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό με πράξεις, πρωτοβουλίες και αποτέλεσμα».

Παράλληλα τόνισε ότι οι αλλαγές που επιχειρεί να περάσει το ΕΛΚ στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στη βιωσιμότητα των αγροτών, είναι αλλαγές σε πολιτικές που επέβαλαν κυβερνήσεις στις οποίες μετείχαν Σοσιαλιστές.

Ο Έλληνας υπουργός πρότεινε στους ομολόγους του να κάνουν ως υπουργοί μέλη του ΕΡΡ, κοινές επισκέψεις σε όλα τα κράτη μέλη, «για να μεταφέρουμε το μήνυμα της πολιτικής και των προτάσεών μας αλλά και για να καταδειχθεί η ενότητά μας εν όψει εκλογών». Επίσης πρότεινε να γίνει μια συνεδρίαση των υπουργών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ελλάδα πριν τις εκλογές.

Όπως είπε ο Έλληνας υπουργός «την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκαν οι αρχηγοί κρατών και συζήτησαν και για τα αγροτικά αλλά σε εμάς τους υπουργούς Γεωργίας πέφτει το βάρος να βρούμε λύσεις για τους αγρότες. Γι αυτό σας καλώ στο σημερινό Συμβούλιο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσει η αλλαγή του Κανονισμού» και επανέλαβε τις τέσσερις από τις αλλαγές που προτείνει η χώρα μας, οι οποίες είναι επιβεβλημένο να εγκριθούν από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που είναι:

1. Να διατίθεται το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων για ειδικές ενισχύσεις έπειτα από κλιματικές καταστροφές.

2. Να δίνεται ευελιξία στα κράτη - μέλη να μπορούν να τροποποιήσουν το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων ή από έτος σε έτος.

3. Εξαίρεση ελέγχων από την εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων για εκμεταλλεύσεις μέχρι 100 στρέμματα. Παράλληλα η εφαρμογή των «Προτύπων Καλής Γεωργικής Περιβαλλοντικής Κατάστασης», να στηρίζεται σε ρεαλιστικές κλιματολογικές – παραγωγικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους (επικουρικότητα).

4. Να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων και ευελιξία παρεκκλίσεων στην εφαρμογή τους στις περιπτώσεις που απαιτείται. Τα οικολογικά σχήματα πρέπει να είναι απλά στην εφαρμογή τους χωρίς να απαιτούνται για την ενεργοποίησή τους γραφειοκρατικές διαδικασίες πολύπλοκες με την ενεργοποίηση τεχνικών συμβούλων.

Μετά τη συνεδρίαση το ΥπΑΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε: «Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών των αρχηγών των κρατών μελών και φυσικά του πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζουμε και εμείς σε επίπεδο Γεωργίας και Αλιείας.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΕΛΚ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίας του EUMED, συμμαχίες που αξιοποιούμε σε μέγιστο βαθμό, έτσι ώστε τα 19 σημεία- προτάσεις της χώρας μας να ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο και να κερδίσουν περισσότερους συμμάχους.

Είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη κινείται αργά. Είναι βέβαιο ότι οι ρυθμοί και τα αντανακλαστικά της δεν ανταποκρίνονται στα προβλήματα των Ευρωπαίων αγροτών. Όμως εμείς ως χώρα είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε όσα ζητήματα μπορούν να διορθωθούν στην τρέχουσα ΚΑΠ 23-27 πριν τις Ευρωεκλογές, να διορθωθούν άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση.

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η παρουσία μου σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών. Έτσι θα πορευτούμε, έτσι θα προσπαθήσουμε, μέσω των συμμαχιών που δημιουργήσαμε, ή που διατηρούμε και ισχυροποιούμε να πετύχουμε το καλύτερο για τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες.
Σε αυτήν την προσπάθεια βεβαίως θα κινηθούμε συντονισμένα και για την επόμενη ΚΑΠ, που σε περίπου ένα χρόνο ξεκινάει η συζήτηση και όπως φαίνεται ίσως έρθει και λίγο νωρίτερα. Δεν χάνουμε ευκαιρία να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα για να πετύχουμε το καλύτερο των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών».

21/03/2024 05:15 μμ

Το ΥπΑΑΤ, με αφορμή την επιστολή βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Χρήστο Μπουκώρο, ανακοίνωσε τα εξής:

«Η επιστολή του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί μνημείο πολιτικής υποκρισίας.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 23 Φεβρουαρίου, είχε ζητήσει από όλα τα Κοινοβουλευτικά κόμματα προτάσεις για τις δομικού χαρακτήρα αλλαγές, που κατά την κρίση τους πρέπει να γίνουν στην ΚΑΠ.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με μια επιστολή, στην οποία δεν υπέβαλε καμία πρόταση και ουσιαστικά περιοριζόταν σε κριτική προς τον υπουργό, παραβλέποντας, φυσικά, ότι ουσιαστικά με πρωτοβουλία της χώρας μας άνοιξε η συζήτηση των αλλαγών.
Άλλωστε, η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που είχε ολοκληρωμένες και συγκεκριμένες προτάσεις να καταθέσει στην ΕΕ για τις τεχνικές και δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Και δεν είναι τυχαίο ότι το ΕΛΚ υιοθέτησε και τις 19 προτάσεις που κατέθεσε ο αρμόδιος υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης.
Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ, αντί να πράξει το αυτονόητο, να ζητήσει δηλαδή από τους ευρωσοσιαλιστές να στηρίξουν κάποιες από τις προτάσεις της Ελλάδας, το μόνο που κάνει είναι να ασκεί στείρα κριτική. Με την τακτική του λειτουργεί ουσιαστικά, σε βάρος των συμφερόντων των αγροτών, που αναμένουν να υπάρξουν αλλαγές, τουλάχιστον, στην γραφειοκρατική αντίληψη της ΚΑΠ.

Δεν μας παραξενεύει η πρακτική του ΠΑΣΟΚ.
Είναι γεγονός ότι καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες να επιστρέψει στα μονοπάτια του λαϊκισμού και της ανευθυνότητας. Και, όπως, φαίνεται και από τη σημερινή επιστολή, οι προσπάθειες αυτές βρίσκονται σε… καλό δρόμο.
Παρά ταύτα καλούμε το ΠΑΣΟΚ, έστω και τώρα, λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, της 26ης Μαρτίου, να πιέσει την ευρωσοσιαλιστική ομάδα στην οποία ανήκει, για να στηρίξει τις αναγκαίες αλλαγές στην ΚΑΠ 2023 – 2027. Θα ήταν μια πράξη υπευθυνότητας, την οποία αναμένουν οι Έλληνες αγρότες».

Θυμίζουμε ότι η επιστολή του ΠΑΣΟΚ, προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κ. Χρήστο Μπουκώρο, ανέφερε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, με την από 29/2/2024 απαντητική της επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αυγενάκη, πρότεινε ως πλέον κατάλληλο τόπο για την συζήτηση των προτάσεων που αφορούν την αναθεώρηση της Νέας Κ.Α.Π., την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου θα αναλυθεί η προετοιμασία και οι θέσεις της κυβέρνησης, τα κόμματα θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και θα κληθούν να συμβάλουν με τις απόψεις τους οι φορείς των αγροτών, καθώς και επιστημονικοί φορείς.

Ο κ. Αυγενάκης, όχι μόνο δεν αποδέχθηκε την πρόταση μας, προσπάθησε μάλιστα να ευτελίσει την έννοια του σοβαρού και τεκμηριωμένου διαλόγου όπως απαιτεί το μέγεθος των προβλημάτων του αγροτικού τομέα και υπεκφεύγει συστηματικά μεταθέτοντας της ευθύνες της κυβέρνησης για την αποτυχία του δικού της Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου στους Πράσινους και Σοσιαλιστές…

Κύριε Πρόεδρε,
Επειδή η απουσία του στοιχειώδους διαλόγου, όπως έπραξε ο κ. Αυγενάκης, όταν μεταξύ άλλων κατέθεσε, στις 26 Φεβρουαρίου, μια σειρά προτάσεων χωρίς έστω μια υποτυπώδη διαβούλευση με τους φορείς, αποβαίνει τελικά σε βάρος των αγροτών, σας καλούμε να συγκαλέσετε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα την αναθεώρηση της Νέας ΚΑΠ, να προσκαλέσετε τον κ. Αυγενάκη και του αρμόδιους φορείς, ώστε πραγματικά να αποδείξουμε ότι στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρινόμαστε στον θεσμικό μας ρόλο».

Οι Αιτούντες Βουλευτές
Λιακούλη Ευαγγελία
Κατρίνης Μιχάλης
Νικητιάδης Γεώργιος
Πάνας Απόστολος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Χνάρης Εμμανουήλ
Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ
Σταρακά Χριστίνα

19/03/2024 09:51 πμ

Η στήριξη του αγροτικού τομέα της Εύβοιας γίνεται μέσω της ΚΑΠ και μέσω τομεακών και επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως για τους μελισσοκόμους και τους συκοπαραγωγούς. Αυτό απαντά το ΥπΑΑΤ στην Βουλή σε ερώτηση βουλευτών της Νέας Αριστεράς

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ενίσχυση των συκοπαραγωγών, το YπΑAT υποστηρίζει ότι στηρίζει και προωθεί τον τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των σύκων, μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών. Στη νέα ΚΑΠ (2023-2027) και το Στρατηγικό Σχέδιο που θα υλοποιηθεί, στις τομεακές παρεμβάσεις των οπωροκηπευτικών, οι Οργανώσεις Παραγωγών, μέσω των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά σε ποσοστό 2%, δράσεις που έχουν στόχο την έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών. Επισημαίνεται ότι στην Εύβοια, εν προκειμένω, υπάρχει μία Οργάνωση Παραγωγών με αναγνωρισμένο προϊόν τα σύκα, η «Ο.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ», η οποία και υλοποιεί τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με το ύψος δαπανών για το έτος 2024 να ανέρχεται σε 85.884 ευρώ.

Επιπρόσθετα, το ΥΠΑΑΤ λαμβάνει μέτρα και για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, συμπεριλαμβανομένων και των μελισσοκόμων. Βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών περιοχών της χώρας αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ύψους 14 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027. Στον τομέα της μελισσοκομίας, τα περισσότερα από τα μέτρα του τομεακού προγράμματος ενίσχυσης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2020 – 2022) υφίστανται και στο εγκεκριμένο 2023 - 2027, ενώ κάποια από αυτά αναπτύσσονται και εξελίσσονται περαιτέρω. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα έτη 2023 έως 2027 ανέρχεται σε 61.626.450 € (12.325.290 € ετησίως). Το ποσό αυτό θα καλυφθεί κατά 50% από Ενωσιακούς πόρους και κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι).

Στον σχεδιασμό του ΥπΑΑΤ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα σε πληττόμενες περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια, περιλαμβάνεται η αξιοποίηση πόρων, ύψους 2 δις ευρώ, οι οποίοι κατευθύνονται σε σημαντικές μεταρρυθμιστικές αναπτυξιακές δράσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο.

Το πακέτο αυτό, το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ, περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

 • Νέοι Γεωργοί, με 420 εκατ. ευρώγια την ηλικιακή αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Στο μέτρο διατέθηκαν επιπλέον 107 εκατ. ευρώγια την ικανοποίηση του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, ενώ, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκαν επιπλέον πόροι 81 εκατ. € για την ένταξη του συνόλου των 2.200 επιλαχόντων της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
 • Σχέδια Βελτίωσης για την παραγωγική αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, με αρχικό προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώκαι δυνατότητα υπερδέσμευσης στα 230 εκατ. ευρώ. Μετά και την παράταση που χορηγήθηκε με απόφαση του ΥπΑΑΤ, εκδηλώθηκε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς υποβλήθηκαν 6.901 αιτήσεις στήριξης, με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 704 εκατ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 403 εκατ. ευρώ περίπου.
 • Νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, με 21,5 εκατ. ευρώγια τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παραγωγών σε ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους. Προστέθηκαν επιπλέον πόροι, της τάξης των 40 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τη συνεισφορά του ΠΑΑ στα 61,5 εκατ. ευρώ.
 • Μικρά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα υποδομής, με 40 εκατ. ευρώγια την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση του αρδευτικού νερού, καθώς και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το μέτρο προκηρύχθηκε και μετά από χορήγηση πρόσθετης υπερδέσμευσης, εγκρίθηκαν έργα, ύψους 240 εκατ ευρώ. Αγροτική Οδοποιία, με 43 εκατ. ευρώγια τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τη μείωση του κόστους μεταφοράς, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση ευπαθών προϊόντων. Στο μέτρο διατέθηκαν επιπλέον 97 εκατ. ευρώ για την ικανοποίηση του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε.
 • Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή, με 41 εκατ. ευρώγια την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στρατηγικής προτεραιότητας προϊόντων, όπως το βαμβάκι και τη βελτίωση της εξωστρέφειάς τους. Το μέτρο προκηρύχθηκε και πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης από τους υποψηφίους.

Τέλος, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πρόσφατων θεομηνιών, προβλέπεται το Μέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα», μέσω του οποίου παρέχεται στήριξη στους παραγωγούς (φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς) και λοιπούς φορείς (ΤΟΕΒ) να αποκαταστήσουν το παραγωγικό δυναμικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τους (γεωργικές καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και υποδομές). Η ένταση ενίσχυσης για τις εν λόγω επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ανέρχεται έως 100%. Το Μέτρο διαθέτει πόρους της τάξης των 45 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη και την ευθύνη εφαρμογής του έχει αναλάβει ο ΕΛΓΑ. Ήδη, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου Μέτρου για την αγορά ζωικού κεφαλαίου, καθώς και τη χρηματοδότηση δημιουργίας νέων σταβλικών εγκαταστάσεων, ενώ υπογράφηκε και η σχετική Υπουργική Απόφαση.

14/03/2024 01:04 μμ

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στη διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών που προορίζεται για εργασία στις αγροτικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, με τη νέα διαδικασία οι ελληνικές πρεσβείες θα προχωρούν σε έλεγχο των εγγράφων των υποψηφίων που θέλουν να έρθουν στην χώρα μας.

Αφού γίνει ο έλεγχος οι κατά τόπους Ελληνικές πρεσβείες θα δηιουργούν μια λίστα εργαζομένων (δεξαμενή εργατών) από την οποία οι εργοδότες - αγρότες θα κάνουν την επιλογή τους.

Δηλαδή θα γίνεται αντίστροφα η διαδικασία σε σχέση με ότι συμβαίνει σήμερα.

Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι ότι επειδή μεγάλος αριθμός εργαζομένων από τρίτες χώρες που πήραν θεώρηση εισόδου για να εργαστούν στην χώρα μας έχουν φύγει και βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, με αποτέλεσμα να έχει «κόκκινη κάρτα» η Ελλάδα από την ΕΕ και αν συνεχιστεί το φαινόμενο θα έρθουν κυρώσεις. Για αυτό όσοι αγρότες δεν συνεχίζουν να απασχολούν πια τους εργάτες θα πρέπει άμεσα να καταγγέλλουν τις συμβάσεις τους.

Για τα προβλήματα με τους εργάτες γης πραγματοποίησε σύσκεψη του προέδρου του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας κ. Γαϊτάνη με τον Υπουργό Εξωτερικό κ. Γεραπετρίτη, στις 12/3/2024. Η συνάντηση οργανώθηκε από τον Α’ Αντιιπρόεδρος της Βουλής κ. Πλακιωτάκης ο οποίος και παραβρέθηκε στην συνάντηση.

Μοναδικό θέμα της συζήτησης ήταν οι δυσκολίες στη διαδικασία μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών που προορίζεται για εργασία στις αγροτικές δραστηριότητες.
Ειπώθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα προβληματικά στάδια της διαδικασίας που έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη των υποψηφίων εργατών γης από τις εκάστοτε ελληνικές Πρεσβείες.

Ο Υπουργός - όπως και οι υπηρεσίες - γνώριζαν για την αυτή την πραγματικότητα και υπήρξε δέσμευση ότι άμεσα θα αποσυμφορήθει η κατάσταση μέσω της δημιουργίας λίστας εγκεκριμένων υποψήφιων εργαζομένων, με στόχο πρωτίστως την ασφάλεια την χώρα μας αλλά και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

«Ως Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την ανταπόκριση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη καθώς και για την αμέριστη συμπαράσταση σε όλο αυτό το θέμα από τον κ. Πλακιωτάκη. Τέλος, όσον αφορά την πλευρά των εργοδοτών στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να προβαίνουν άμεσα σε καταγγελία σύμβασης των εργαζομένων που ήδη έχουν έρθει στην Ελλάδα, εάν για οποιοδήποτε λόγο ο εργάτης - που έχουν προσκληθεί από τους ίδιους εργοδότες - δεν εξυπηρετεί τους όρους για τους οποίους έρθει ή για οποιοδήποτε λόγο δεν τελούν πλέον υπό τον έλεγχο τους. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην μεγαλύτερη αξιοπιστία της διαδικασίας», τονίζει.

14/03/2024 10:08 πμ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το σχέδιο της κύριας έκθεσης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29/3. Ωστόσο επισημαίνεται ότι οι προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία οφείλονται κυρίως στην κατακερματισμένη διακυβέρνηση των υδάτων της περιοχής. Η έλλειψη μιας κεντρικής Αρχής Λεκάνης Απορροής που θα μπορούσε να λαμβάνει κεντρικά αποφάσεις που να έχουν συνοχή μεταξύ τους και να συντονίζει τη διαδημοτική συνεργασία κατέστησε τη διαχείριση του νερού αναποτελεσματική.

Οι τομείς της κτηνοτροφίας και της γεωργίας στη Θεσσαλία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις μετά την καταιγίδα Daniel αλλά και γενικότερα. Οι δυσμενείς επιπτώσεις από τον Daniel περιλαμβάνουν σημαντικές απώλειες στον κτηνοτροφικό κλάδο και αναγκαστικές παύσεις στη γεωργική δραστηριότητα με έναν ευρύ κύκλο επιπτώσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Πολλές επείγουσες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την ανάκαμψη του τομέα. Επίσης κατά τη διάρκεια της μελέτης της περιοχής από την HVA, έγινε αντιληπτό ότι οι τομείς γεωργίας και κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία βρίσκονται αντιμέτωπες και με έναν άμεσο και πολύ σοβαρό κίνδυνο: αυτόν της έλλειψης νερού και κατά συνέπεια της ερημοποίησης της περιοχής. Ο κίνδυνος αυτός προκλήθηκε από την άντληση -για δεκαετίες- μεγάλων ποσοτήτων νερού μέσω γεωτρήσεων οι οποίες υπερέβαιναν τις ποσότητες αναπλήρωσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή της Θεσσαλίας αντιμετωπίζει επί του παρόντος ένα ετήσιο έλλειμμα ύδατος περίπου στα 500 εκατομμύρια m3 και αυτή η ποσότητα αναμένεται να αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία προβλέπεται να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση των βροχοπτώσεων.

Προς αντιμετώπιση της επικείμενης κρίσης θα πρέπει να υλοποιηθούν τα παρακάτω κύρια μέτρα:

 • Περιορισμός της χρήσης του νερού.
 • Εύρεση τρόπων για αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού.
 • Αναδιοργάνωση του γεωργικού τομέα για την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης αξίας.

Αυτό που προτείνεται ως λύση ώστε να διασφαλιστεί το εισόδημα των αγροτών και παράλληλα να προστατευτεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, είναι να υλοποιηθεί μια σταδιακή, πολυετής και συντονισμένη μετάβαση στις καλλιέργειες, από χαμηλής αξίας και υψηλών απαιτήσεων σε νερό (π.χ. βαμβάκι και καλαμπόκι) σε καλλιέργειες κηπευτικών και φρούτων που απαιτούν (τις περισσότερες φορές) λιγότερο νερό και χώρο, ενώ παράλληλα έχουν υψηλότερη αξία παράγοντας μεγαλύτερο εισόδημα για τους παραγωγούς. Προτείνεται ακόμα, η παρούσα παραγωγή ζωοτροφών να αναδιαμορφωθεί είτε στρέφοντας την παραγωγή σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο νερό, είτε αγοράζοντας ζωοτροφές που παράγονται σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ενώ τα χωράφια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης αξίας.

Η μετάβαση αυτή προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε ένα χρονικό διάστημα όχι περισσότερο από έξι (6) χρόνια, λόγω της αμεσότητας του κινδύνου παντελούς εξάντλησης των αποθεμάτων νερού στην περιοχή και να γίνει μέσω μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής για την υλοποίηση της μετάβασης.

Ενώ η μείωση της χρήσης νερού είναι απαραίτητη, αυτή η παρέμβαση από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διαρκή βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα στη Θεσσαλία. Οι κατασκευές από μόνες τους δεν είναι αρκετές. Η μοναδική βιώσιμη, μακροπρόθεσμη λύση είναι η μεταφορά υδάτων από τον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, προκειμένου να ενισχυθεί η προσφορά νερού κατά τουλάχιστον άλλα 300 εκατομμύρια m3 ετησίως.

Με αφορμή τις επισημάνσεις της Ολλανδικής εταιρείας HVA International για το βαμβάκι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σημείωσε ότι η υπόθεση του βαμβακιού εντάσσεται στο συνολικό ζήτημα της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στη χώρα μας. Όπως είπε η HVA καταθέτει προτάσεις, αλλά τις αποφάσεις θα τις λάβει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς και βέβαια με την Διεπαγγελματική Βάμβακος. Άλλωστε, θύμισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση της καλλιέργειας βάμβακος έχει σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, για συγκεκριμένη παραγωγή, η χώρα μας έναντι της ΕΕ και για την οποία λαμβάνει ενίσχυση, πέραν της ΚΑΠ. Με αυτά τα δεδομένα ο ΥπΑΑΤ χαρακτήρισε πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση της παραγωγής, σημειώνοντας ότι κάθε συζήτηση για το ζήτημα της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών πρέπει να γίνει σταδιακά και όχι βίαια.

Σε ό,τι αφορά γενικότερα τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τον Θεσσαλικό Κάμπο η Ολλανδική εταιρεία HVA International, ο υπουργός χαρακτήρισε διαφωτιστικές τις προτάσεις της μιας και στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα διαχείρισης των πλημμυρών. «Η δουλειά που έχουν κάνει είναι εξόχως σημαντική, απολύτως χρήσιμη για τον νέο κόσμο που έχουμε μπει και πρέπει να διαχειριστούμε και πρέπει να λειτουργήσουμε με προνοητικότητα και υπευθυνότητα. Δίνουν λύσεις. Έχουν ψηλαφίσει κυριολεκτικά τον Θεσσαλικό κάμπο. Έχουν δουλέψει με λεπτομέρεια κάθε οικισμό και έργο. Κυρίως κάνουν προτάσεις τις οποίες είναι στο δικό μας χέρι να υιοθετήσουμε ή να απορρίψουμε». Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι για τη μελέτη της HVA δεν έχει πληρώσει χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Η πληρωμή της μελέτης έχει καλυφθεί από χορηγία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Δείτε τη διαβούλευση (εδώ) στα αγγλικά

13/03/2024 10:15 πμ

Η αλλαγή του Κανονισμού του ΕΛΓΑ δεν θα εφαρμοστεί τελικά το 2024 - όπως δήλωνε το ΥπΑΑΤ - αλλά μετατίθεται για το μέλλον, με την ελπίδα να γίνει το 2025.

Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο Σκύδρας, ο Στέφανος Τοπαλίδης, κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε Επιτροπή Δενδροκαλλιεργητών Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας και Ημαθίας, στο ΥπΑΑΤ, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύση Σταμενίτη, μας ανέφερε ότι έχουν καθυστερήσει οι αναλογιστικές μελέτες. Όπότε δεν θα βγει σύντομα σε διαβούλευση ο νέος Κανονισμός αλλά πάει για τον επόμενο χρόνο.

Πάντως ήδη φαίνεται να έχουμε προβλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών. Στις πρώιμες ποικιλίες βερίκοκων έχουμε πρόβλημα στην καρπόδεση. Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας (ΤΦΟΔΝ) δείχνει ότι είχαμε τις ώρες ψύχους που χρειάζεται η καλλιέργεια. Δεν γνωρίζουμε που οφείλεται το πρόβλημα στην καρπόδεση».

«Ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ έρχεται με πνεύμα δικαιοσύνης να καλύψει όλα αυτά τα λάθη. Ό,τι απαιτηθεί στην πορεία των συζητήσεων για τον ΕΛΓΑ, η πόρτα μας είναι ορθάνοιχτη. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε έναν κανονισμό σωστό», δήλωνε πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε σύσκεψη με κτηνοτρόφους στα Χανιά.

Επίσης ανακοίνωνε ότι με τον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ θα καλύπτονται κίνδυνοι που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν και μάλιστα από το πρώτο αιγοπρόβατο, ενώ διορθώνεται και το πρόβλημα που υπάρχει με το ηλικιακό όριο των έξι ετών που υπάρχει στα ζώα.

Όπως είπε, υπάρχει ένας κανονισμός εντελώς αναχρονιστικός και λειτουργεί εις βάρος των κτηνοτρόφων, με πολλά προβλήματα και αρρυθμίες. Έπρεπε να αλλάξει, ερχόμαστε μετά από 25 χρόνια να τον αλλάξουμε. Ζητήματα που έχετε θέσει, κατά καιρούς, έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο.

Όποια ασθένεια προκύψει και μπορεί να τεκμηριωθεί από το επιστημονικό προσωπικό, θα εξετασθεί θετικά. Όπως ανακοίνωσε ο ΥπΑΑΤ θα υπάρχει η υποχρεωτική ασφάλιση και η προαιρετική, δίνοντας στον ασφαλισμένο το δικαίωμα της επιλογής.

Πλημμύρα, ανεμοθύελλα, χαλαζόπτωση, υπερβολικό ψύχος, κεραυνοί, κατολίσθηση, κίνδυνοι από άγρια ζώα που δεν υπάρχουν στον υφιστάμενο κανονισμό θα συμπεριληφθούν, στο νέο κανονισμό, είπε ο κ. Αυγενάκης.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, που ουσιαστικά διαψεύδουν τον υπουργό ΑΑΤ, αναμένονται αλλαγές στη διοίκηση του ΕΛΓΑ.