Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα δεδομένα για τις άδειες αγροτικών μηχανημάτων, πώς θα γίνεται ανανέωση

11/11/2021 02:43 μμ
Αλλαγές επί τα βελτίω από τους αρμόδιους υφυπουργούς Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αλλαγές επί τα βελτίω από τους αρμόδιους υφυπουργούς Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Εφόσον ο κάτοχος ή ο υποψήφιος απόκτησης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανανεώνεται ή χορηγείται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου». Αυτό αναφέρει σχετική ΚΥΑ των υπουργείων Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1416/301819/2021

ΦΕΚ 5115/Β/4-11-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ.435/13104/26.01.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστού αγροτικού μηχανήματος, καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε ανανέωση αυτής” (Β’ 378).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

2. Το π.δ. 333/1977 «Περί πτυχίων χειριστών και αδειών οδηγήσεως γεωργικών μηχανημάτων» (Α’ 107).

3. Το π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α’ 101).

4. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

7. Την υπ’ αρ. 317/22-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

8. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

9. Την υπ’ αρ. 68261/16-03-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 204).

10. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 435/13104/26.01.2016 (Β’ 378) κοινής υπουργικής απόφασης

Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 435/13104/26.01.2016 (Β’ 378) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Εφόσον ο κάτοχος ή ο υποψήφιος απόκτησης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανανεώνεται ή χορηγείται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.».

β) Μετά την παρ. 6 προστίθεται η παρ. 6Α ως εξής: «6Α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης ή/και πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος ειδικά σε αλλοδαπούς καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 15684/Γ2/2822/22-12-2006 (Β’ 1928) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκτός από την ισχύ και την ανανέωση των εν λόγω αδειών οδήγησης ή πτυχίων χειριστή αγροτικού μηχανήματος που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Μπίκας Αλέξανδρος
Σχετικά άρθρα
10/12/2021 12:34 μμ

Καθοριστικής σημασίας είναι η επιλογή του σωστού ελαιοραβδιστικού, καθώς επίσης και κλαδευτικού αλυσοπρίονου. Ο ΑγροΤύπος μίλησε με την Stihl και σας παρουσιάζει προτάσεις καθώς και χρήσιμες συμβουλές για όσους ενδιαφέρονται για την αγορά τέτοιων εργαλείων ή τη σωστή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

Ποιοι είναι οι τύποι ελαιοραβδιστικών που διαθέτει η Stihl και ποιες είναι οι βασικές διαφορές τους, που απαιτείται να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής τους; Ποιος τύπος είναι κατάλληλος για ελαιοποιήσιμη και ποιος για επιτραπέζια ελιά; Πότε να προτιμήσει ο παραγωγός το επαναφορτιζόμενο από το βενζινοκίνητο ελαιοραβδιστικό;

H STIHL διαθέτει διαφορετικές εναλλακτικές μηχανημάτων για την συγκομιδή της ελιάς. Δόνηση ή χτένια, βενζινοκίνητα ή επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Η δόνηση προσφέρει ταχύτητα και συγκομιδή χωρίς επαφή με τον καρπό και είναι κατάλληλη για μεγάλους παραγωγούς. Τα χτένια είναι πιο συνηθισμένος τρόπος συγκομιδής και εξυπηρετούν ανάγκες και μικρότερων καλλιεργητών. Στην περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας είναι απαραίτητα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Βασικός παράγοντας στη σωστή επιλογή είναι η συγκομιδή να γίνεται με το λιγότερο δυνατό κόπο και χωρίς να τραυματίζεται ο καρπός και ο ανθοφόρος βλαστός ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα ελαιόλαδου και η καρποφορία της επόμενης χρονιάς.

Βενζινοκίνητα ελαιοραβδιστικά με δόνηση SP 401, SP 452 & SP 482

ελαιοραβδιστικά με δόνηση

Τα ελαιοραβδιστικά με δόνηση προσφέρουν μια ξεκούραστη και αποδοτική συγκομιδή μικρών καρπών όπως ελιές, φιστίκια και άλλοι καρποί με κέλυφος. Διαθέτουν δυνατό κινητήρα 2,6 Hp, 2,9 Hp και 3,0 Hp αντίστοιχα, λεπτό γάντζο με άνοιγμα 4cm, εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιδονητικό σύστημα STIHL, σύστημα εύκολης εκκίνησης Elastostart, εργονομικό αορτήρα και τρία διαφορετικά μήκη άξονα ώστε να φτάνουν ακόμα και στα πιο ψηλά δέντρα (άξονες μήκους: 1,86m, 2,26m, 2,60m). Τοποθετώντας το γάντζο σε κλαδί που να εφαρμόζει καλά στο άνοιγμά του η δόνηση μεταφέρεται μόνο στο κλαδί. Ο καρπός πέφτει με ευκολία χωρίς να τραυματιστεί. Τόσο ο γάντζος όσο και η δόνηση δεν πληγώνουν το δέντρο. Η συγκομιδή γίνεται σε λίγα μόνο λεπτά επιτυγχάνοντας έτσι μέγιστη απόδοση συγκομιδής σε όλες τις ποικιλίες ελιάς, χοντροελιά, Κωρονέικη, Καλαμών κ.λπ. Χάρη στο πρωτοποριακό αντιδονητικό σύστημα STIHL και στους ελάχιστους κραδασμούς για τον χειριστή το μηχάνημα είναι κατάλληλο για πολύωρη εργασία σύμφωνα με την οδηγία 2002/44/ΕΚ που αφορά τους κραδασμούς στο σύστημα χεριού-βραχίονα.

 ελαιοραβδιστικά
Φωτογραφία - Αριστερά: επαναφορτιζόμενο ελαιοραβδιστικό με χτένια - Δεξιά: βενζινοκίνητο ελαιοραβδιστικό με δόνηση.

Επαναφορτιζόμενο ελαιοραβδιστικό με χτένια SPΑ 65

Επαναφορτιζόμενο μηχάνημα συγκομιδής για αποτελεσματική συλλογή. Διαθέτει 2 ειδικά χτένια με 4 ακτίνες από ανθρακονήματα που δεν τραυματίζουν τον ανθοφόρο βλαστό. Ζυγίζει μόλις 3,3kg αφού η μπαταρία μπορεί να μπει στην ειδική ζώνη στη μέση ή στην πλάτη αν επιλέξετε την μπαταρία πλάτης για ολοήμερη εργασία. Η ταχύτητα κίνησης ελέγχεται πλήρως από το γκάζι. Η μπαταρία και ο φορτιστής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL.
Η STIHL διαθέτει ολοκληρωμένη γκάμα επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων για την ελαιοκομία τα οποία αποτελούν την οικολογική πρόταση της STIHL για βιολογική καλλιέργεια της ελιάς χωρίς καυσαέρια και βλαβερές ουσίες. Όλες οι εργασίες στον ελαιώνα ράβδισμα, κλάδεμα, καθαρισμός παραφυάδων και περιποίηση μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα, γρήγορα και «καθαρά».

Η STIHL  διαθέτει επίσης και την επιλογή ελαιοραβδιστικού ΚΟΜΒΙ με χτένια. Επιλέγεται τον κινητήρα βενζινοκίνητο ή επαναφορτιζόμενο και προσαρμόζεται το ελαιοραβδιστικό εξάρτημα.

Τι πρέπει να προσέξει ο χρήστης ενός ελαιοραβδιστικού κατά την χρήση του, αλλά και μετά, στο διάστημα δηλαδή που το μηχάνημα δεν θα είναι σε λειτουργία; Υπάρχουν ενδεχομένως κάποια «μυστικά», που πρέπει να γνωρίζει ο παραγωγός για την καλή του λειτουργία, την τροφοδοσία με το σωστό μείγμα καυσίμου, τον καθαρισμό του και γενικότερα την συντήρησή του; Τι ισχύει με τα επαναφορτιζόμενα;

Η σωστή διαμόρφωση του ειδικού αορτήρα στο σώμα του χρήστη ανάλογα με το ύψος του καθώς επίσης και η σωστή τοποθέτηση του γάντζου στην ελιά είναι από τους βασικούς παράγοντες ώστε η εργασία να είναι ξεκούραστη και αποδοτική.
Η αλλαγή του προστατευτικού καλύμματος από καουτσούκ στο γάντζο μετά από κάποιες ώρες χρήσης είναι επίσης από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέξει ο χρήστης. Όπως σε κάθε βενζινοκίνητο κινητήρα και εδώ θα πρέπει μετά τη χρήση και πριν την αποθήκευση να βγάλουμε όλο το μείγμα καυσίμου έτσι ώστε να μην παραμείνει και προκαλέσει βλάβες, ειδικά αν πρόκειται για μείγμα εμπορίου. Η STIHL διαθέτει έτοιμο μείγμα MOTOMIX εξαιρετικής ποιότητας  τόσο του καυσίμου όσο και του λαδιού μίξης το οποίο διασφαλίζει την άψογη λειτουργία του κινητήρα αλλά και την μεγάλη διάρκεια ζωής του.
Μια χρήση συμβουλή θα ήταν να «καθαρίσουμε» τον κινητήρα μας πριν την αποθήκευση κάνοντας την τελευταία χρήση με MOTOMIX καθώς αυτό θα βοηθούσε να φύγουν όλα τα κατάλοιπα κακού μείγματος και να αποθηκεύσουμε το μηχάνημα μας με ασφάλεια έως την επόμενη ελαιοπαραγωγική περίοδο.
Στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα αξίζει να σημειωθεί ότι η σωστή αποθήκευση της μπαταρίας σε σκιερό και όχι ιδιαίτερα υγρό περιβάλλον είναι σημαντική. Η STIHL συνιστά να αποθηκεύεται η μπαταρία ή το προϊόν με ενσωματωμένη μπαταρία με φορτίο μεταξύ 40% και 60% (2 πράσινες λυχνίες LED ανάβουν) εάν δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από 1 μήνα. Έτσι αποφεύγεται η εξαντλητική απόρριψη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης για αρκετά χρόνια. Επιπλέον, η φυσική γήρανση των κυττάρων ιόντων λιθίου ελαχιστοποιείται και έχει θετική επίδραση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πολλές είναι οι επιλογές στην αγορά και για τα κλαδευτικά αλυσοπρίονα. Θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, σχετικά με τη σωστή επιλογή και συντήρηση τους; Έχει σημασία η ιπποδύναμη; Πότε ο παραγωγός να προτιμήσει το επαναφορτιζόμενο από το βενζινοκίνητο, και ποιο έχει ευκολότερη συντήρηση;

Τα  κλαδευτικά αλυσοπρίονα είναι ειδικά μηχανήματα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν  εξειδικευμένοι χρήστες για κοπή πάνω στο δέντρο.  Η λαβή στο επάνω μέρος δίνει τη δυνατότητα καλύτερης ισορροπίας, χρήσης με το ένα χέρι  και ευκολία λειτουργίας ανάμεσα στα κλαδιά. Το βάρος του μηχανήματος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο κατά την επιλογή καθώς επίσης και το μέγεθος και η ποιότητα κοπής της αλυσίδας. Οι καθαρές τομές δεν τραυματίζουν το δέντρο και συνεπώς δεν το αφήνουν εκτεθειμένο σε ασθένειες και το χαμηλό βάρος δεν «τραυματίζει» τον χρήστη. Το σωστό και συχνό τρόχισμα της αλυσίδας είναι εξίσου σημαντικό για γρήγορη, ξεκούραστη και αποδοτική εργασία. Η ιπποδύναμη είναι απαραίτητη στην επαγγελματική χρήση αλλά βοηθά και σε μικρότερες εργασίες καθώς διευκολύνει την εργασία και αυξάνει την αποδοτικότητα.
Η STIHL διαθέτει μεγάλη γκάμα βενζινοκίνητων και επαναφορτιζόμενων κλαδευτικών μηχανήματων τόσο για ερασιτέχνες όσο και για επαγγελματίες. Είναι ο μοναδικός κατασκευαστής στον κόσμο που κατασκευάζει αλυσίδες για τα αλυσοπρίονα που παράγει.

stihl ms151

Στα βενζινοκίνητα ξεχωρίζει το κλαδευτικό  MS 151 TC-E 1,5Hp με 25 ή 30cm λάμα ¼’’ και  βάρος μόλις  2,6kg. Η αλυσίδα ¼ PM3 ξεχωρίζει για τις χαμηλές δονήσεις και  την πολύ καλή απόδοση κοπής.
Οι αλυσίδες Duro χάρη στην επίστρωση από καρβίδιο είναι εξαιρετικά στιβαρές και έχουν μεγάλη αντοχή στην φθορά. Παραμένουν κοφτερές έως και δεκαπλάσιο χρόνο σε σχέση με τις συνηθισμένες αλυσίδες. Αυτό τις κάνει εξαιρετικά κατάλληλες για την κοπή «βρώμικου» ξύλου.
Στα επαναφορτιζόμενα κλαδευτικά ξεχωρίζει το νέο MSA 220 TC-O (διαθέσιμο από την Άνοιξη του 2022). Ισχυρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων για αφαίρεση κορμοτεμαχίων, διορθωτικά μέτρα σε κορυφές δέντρων και απομάκρυνση νεκρού ξύλου με αλυσίδα 3/8 PS3 και βάρος χωρίς μπαταρία 3,3kg. Στην περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας είναι απαραίτητα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Η συντήρησή τους είναι σαφώς ευκολότερη έναντι των βενζινοκίνητων και επιπλέον είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον χρήστη.        

Σημείωση: οι συμβουλές συντήρησης και αποθήκευσης που ισχύουν για τα ελαιοραβδιστικά, εφαρμόζονται σε όλα τα βενζινοκίνητα και επαναφορτιζόμενα μηχανήματα, και στα αλυσοπρίονα!

Τελευταία νέα
01/12/2021 02:07 μμ

Νέα ελαιοσυλλεκτική Braud 9090X. Η τελειότητα ξαναδημιουργείται. Μαζεύει και τις κορφές, περιορίζοντας τις απώλειες.

Το 1975 η Braud ανέπτυξε την πρώτη αυτοκινούμενη συλλεκτική μηχανή για σταφύλια, αλλάζοντας το πρόσωπο της αμπελουργίας. Σήμερα αυτά τα υπερσύγχρονα μηχανήματα New Holland Braud σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται από μηχανικούς που ζουν, αναπνέουν και κοιμούνται με το κρασί και τις ελιές στο Κέντρο Αριστείας στο Κοξ της Γαλλίας. Αυτό το πρωτοποριακό εργοστάσιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης παραγωγής, με καινοτόμα προγράμματα που αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της κατασκευής συλλεκτικών μηχανών.

Η νέα ελαιοσυλλεκτική Braud 9090X έχει δημιουργηθεί γύρω από το DNA σχεδιασμού της Braud που έχει αποδείξει ότι παρέχει ανώτερης ποιότητας συγκομιδή και παραγωγικότητα για ελαιώνες υπέρπυκνης καλλιέργειας, τονίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ. Το σύστημα Shaking Dynamic Control (SDC) με ράβδους ελεγχόμενης ευκαμψίας, τινάζει απαλά και αποσπά τις ελιές. Το σύστημα συλλογής Noria είναι απαλό, αλλά αποτελεσματικό στα δένδρα και στον καρπό. Αυτές οι καινοτομίες της Braud που έχουν αποδείξει την αξία τους, έχουν τώρα σχεδιαστεί για να προσφέρουν πιο αποτελεσματικές και εύχρηστες λύσεις που καθιστούν δυνατή την συγκομιδή σε όλους τους ελαιώνες υπέρπυκνης καλλιέργειεας. Τα αποτελέσματα είναι πιο καθαρός καρπός και βελτιωμένη απόδοση με χαμηλό κόστος και ευκολία λειτουργίας.

Παραγωγικότητα και φροντίδα συγκομιδής

Επειδή η εποχή συγκομιδής είναι τώρα μικρότερη από ποτέ, τα μοντέλα της Braud 9090X μπορούν να ρυθμιστούν για να λειτουργούν σε διαφορετικούς ελαιώνες μέσα σε ελάχιστο χρόνο για μέγιστη απόδοση. Το σύστημα τινάγματος SDC και το σύστημα καθαρισμού υψηλής απόδοσης, βοηθούν να συγκομίζετε απαλά και αποτελεσματικά περισσότερο καρπό από τον ελαιώνα σας. Το ενσωματωμένο Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης (Intelligent Management System) 2.0 με οθόνη αφής IntelliView™ IV παρέχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις βασικές λειτουργίες της συλλεκτικής μηχανής. Το νέο σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης ανάλογα με τις συνθήκες Automated Crop Setup (ACS) σας επιτρέπει να καταγράψετε βέλτιστες ρυθμίσεις συγκομιδής και να τις ανακαλέσετε αργότερα για να επιτυγχάνετε πάντα την ιδανική συγκομιδή.

Ταχύτερη και εύκολη προετοιμασία του μηχανήματος

Ελαιοσυλλεκτική Braud 9090X με εξελιγμένο τίναγμα για ολοκληρωτικό μάζεμα καρπού

Οι ελαιοσυλλεκτικές Braud 9090X έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο προετοιμασίας και το κόστος της μηχανής. Το νέο σύστημα τεντώματος του Noria και το αυτόματο κλείδωμα κατά την μεταφορά, συμβάλουν στην μείωση του χρόνου συντήρησης και προετοιμασίας. Οι σειρά 9090X διαθέτει τώρα υδροστατική μετάδοση κίνησης βαρέως τύπου, υψηλής ισχύος που παρέχει ταχύτητες πορείας έως 30 km/h και πιο γρήγορη εργασία στο χωράφι. Ο κινητήρας common-rail της FPT Industrial έχει μεγάλα διαστήματα συντήρησης, αναφέρει η εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ.

Η καλύτερη άνεση και ασφάλεια στην κατηγορία της

Μπείτε στην υπέροχη ελαιοσυλλεκτική Braud 9090X. Έχει σχεδιαστεί για να σας ταιριάζει απόλυτα. Σημειώστε πώς το κάθισμα και το τιμόνι προσαρμόζονται ανάλογα με το πως σας βολεύει. Η εξαιρετικά μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής IntelliView™ IV 10 ιντσών είναι στερεωμένη σε μια συρόμενη ράγα που μπορεί να κινείται πάνω και κάτω στην κολώνα της καμπίνας, ώστε να μπορείτε να την τοποθετήσετε ακριβώς εκεί που θέλετε. Το στάνταρ υποβραχιόνιο, με ενσωματωμένο joystick, παρέχει εύκολη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά. Ασφαλής, αθόρυβη και άνετη, πλήρως αναρτώμενη και ηχομονωμένη, θερμαινόμενη και κλιματιζόμενη, η καμπίνα συμμορφώνεται με την αυστηρή ευρωπαϊκή οδηγία για τα μηχανήματα Code 4 και μπορεί τώρα να εξοπλιστεί με το μοναδικό σύστημα καμπίνας Blue Cab™ 4 που περιλαμβάνει κάθισμα θερμαινόμενο και αεριζόμενο. Διαθέτει 2 σκίαστρα, ένα στο μπροστινό παρμπρίζ και ένα στο πίσω, παρέχοντας άνεση ακόμα και στις πιο φωτεινές συνθήκες συγκομιδής. Οι καμπίνες στις ελαιοσυλλεκτικές Braud 9090X αναγνωρίζονται ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία τους.

Οικονομία καυσίμου και πολυλειτουργικότητα

Οι νέοι ηλεκτρονικοί εξακύλινδροι κινητήρες common-rail της FPT Industrial παρέχουν περισσότερη ισχύ και ροπή με την μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου στην κατηγορία τους. Επιπλέον, το νέο σύστημα διεύθυνσης παρέχει εξοικονόμηση χρόνου με την ευελιξία του — ακόμη και σε στενά κεφαλάρια — με ελάχιστη προσπάθεια.

Στην καρδιά του DNA της Braud

Η ελαιοσυλλεκτική Braud 9090X έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την συλλογή ελαιόκαρπου σε φυτείες υπέρπυκνης καλλιέργειας. Το σύστημα Shaking Dynamic Control (SDC) με ράβδους ελεγχόμενης ευκαμψίας, σε συνδυασμό με το σύστημα συλλογής Noria που δεν πληγώνει τα φυτά, είναι στην καρδιά του DNA της Braud. Ελαχιστοποιεί τις απώλειες αφού βρίσκει τρόπους βελτίωσης του τινάγματος, πάντα με σεβασμό στην προστασία των δέντρων και των καρπών της ελιάς.

Σύστημα τινάγματος SDC

Το SDC της Braud είναι το κορυφαίο σύστημα συλλογής. Κάθε μία από τις 42 ράβδους τινάγματος είναι ανεξάρτητη και είναι στερεωμένη στο πίσω μέρος σε εύκαμπτη άρθρωση, η οποία επιτρέπει τον τέλειο έλεγχο της δύναμης τινάγματος. Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το φύλλωμα του φυτού είναι είτε μαλακά είτε καμπύλα σε σχήμα. Το συνολικό ύψος τινάγματος των 191 εκατοστών, σας επιτρέπει να συλλέξετε ελιές μέχρι την κορυφή του δέντρου, με αποτέλεσμα να συγκομίζεται το 99,9% των ελιών. Η προοδευτική είσοδος των φυτών, η αποτελεσματική κεντρική περιοχή τινάγματος και η προοδευτική περιοχή εξόδου, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του τινάγματος, ενώ σέβονται την φυτεία. Το νέο σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης ανάλογα με την ποικιλία (ACS) αποθηκεύει τις βέλτιστες ρυθμίσεις συγκομιδής για να τις ανακαλέσετε αργότερα και να επιτυγχάνετε πάντα την ιδανική συγκομιδή.

Φροντίδα και προσοχή για τις ελιές σας από την αρχή

Από το 1980, το σύστημα συλλογής με καδάκια πολυουρεθάνης Noria παίζει καθοριστικό ρόλο στη συγκομιδή κάθε σταφυλιού και ελιάς από μια μηχανή Braud. Εξασφαλίζει την πλήρη φροντίδα των δέντρων και την συλλογή των καρπών χωρίς απώλειες. Όλες οι νέες συλλεκτικές μηχανές Braud 9090X έχουν μεγαλύτερη απόδοση με χώρο συλλογής μήκους 2,4 μέτρα και καδάκια μεγέθους XXL. Το ίδιο καδάκι πιάνει τον καρπό και τον μεταφέρει στην κορυφή της μηχανής για κορυφαία ποιότητα καρπών χωρίς να καταστρέφονται. Το σύστημα Braud Noria είναι το σημείο αναφοράς για τη συγκομιδή της ελιάς.

Ο καλύτερος καθαρισμός στην κατηγορία του

Ο νέες μεταφορικές ταινίες υψηλής χωρητικότητας και το κορυφαίο σύστημα ανεμιστήρων είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον καθαρισμό των ελιών. Οι μεταφορικές ταινίες καθαρισμού είναι βελτιωμένες για ομοιόμορφη κατανομή του καρπού. Ο καθαρισμός γίνεται πάντα όταν ο καρπός βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση για καλύτερη αποτελεσματικότητα καθαρισμού από  ελαφρά υλικά. Όλες οι συλλεκτικές μηχανές Braud 9090X είναι εξοπλισμένες με μεταφορικές ταινίες καθαρισμού πλάτους 45 cm, υψηλής χωρητικότητας Διατίθεται επιλογή με μεταφορική ταινία αδειάσματος στη δεξιά πλευρά. Μαζί με ένα δοχείο προσωρινής αποθήκευσης 2.000 λίτρων στην αριστερή πλευρά, η μεταφορική ταινία εγιστοποιεί τη συνεχή λειτουργία.

Σύστημα αυτόματης οριζοντίωσης και κλειδώματος του συλλεκτικού

Το IMS 2.0 ελέγχει αυτόματα το ύψος συλλογής και την οριζοντίωση. Ο χειριστής απλά ορίζει το επιθυμητό ύψος του συλλεκτικού και αυτό διατηρείται αυτόματα, ανεξάρτητα από το έδαφος με έως και 25% πλευρική κλίση. Υπάρχουν αισθητήρες, ως στάνταρ εξοπλισμός, που εμποδίζουν το συλλεκτικό να έρθει σε επαφή με το έδαφος σε δύσκολες συνθήκες. Το ύψος της μηχανής διατηρείται επίσης κατά την μετακίνηση σε δρόμο με την αυτόματη οριζοντίωση. Ένα αυτόματο σύστημα κλειδώματος ταλάντευσης εμποδίζει την ταλάντευση του συλλεκτικού κατά τη μεταφορά, οπότε δεν χρειάζεται να αφήσετε το κάθισμά σας όταν φεύγετε από το χωράφι για το δρόμο.

Νυχτερινή εργασία

Ελαιοσυλλεκτική Braud 9090X με εξελιγμένο τίναγμα για ολοκληρωτικό μάζεμα καρπού

Τοποθετημένα και στις δύο πλευρές της καμπίνας, 12 στάνταρ φώτα εργασίας και 2 νέα πίσω φώτα φωτίζουν κατά τη νυχτερινή εργασία και αυξάνουν την ορατότητά σας. Μια νέα σκάλα που ανοιγοκλείνει ηλεκτρικά κάνει την πρόσβαση στην καμπίνα ασφαλή και εύκολη. Ένα φως LED ανάβει αυτόματα και φωτίζει την ανάβαση στα σκαλιά. Επιπλέον φώτα μπορούν να τοποθετηθούν κατόπιν παραγγελίας.

Ζυγιστικό σύστημα ελιάς

Τα νέα μηχανήματα με διπλό δοχείο μπορούν να εξοπλιστούν με ένα προαιρετικό ζυγιστικό σύστημα της ελιάς. Αυτό το σύστημα ζυγίζει το μηχάνημα πριν και μετά την εκφόρτωση, παρέχοντας μια μέτρηση του βάρους των ελιών για διευκόλυνση της μεταφοράς, του ελαιοτριβείου ή υπολογισμό της απόδοσης της καλλιέργειας. Μια ειδική οθόνη απόδοσης με βάση το βάρος υπολογίζει τη μέση απόδοση (ανά χωράφι, ανά φορτίο, ανά ημέρα κ.λπ.), επιτρέποντάς σας να διαχειριστείτε καλύτερα τη συγκομιδή. Ένας εκτυπωτής δίνει μια απόδειξη των βαρών στην οθόνη για την καταχώρηση των συγκομισμένων ελιών. Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με το σύστημα ζύγισης και ένα GPS, είναι δυνατόν να πάρετε χαρτογράφηση της απόδοσης.

23/11/2021 01:47 μμ

Το νέο επαγγελματικό (ή αγροτικό) Suzuki Jimny LCV, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει ο ΑγροΤύπος τόσο σε αστικό οδικό δίκτυο όσο και σε δύσβατους δασικούς δρόμους.

Με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει το τετράγωνο ρετρό σχήμα του που παραπέμπει στην πρώτη γενιά Jimny, πίσω στο 1970! Το εν λόγω μοντέλο - LCV - είναι επαγγελματικό και δεν έχει πίσω καθίσματα, αλλά έχει έναν ενιαίο χώρο αποσκευών με επίπεδο πάτωμα (από πλαστικό) και διαχωριστικό πλέγμα ασφαλείας (συνολικά 863 λίτρα). Το όχημα εφοδιάζεται με μια έκδοση βενζινοκινητήρα 1462 κ. εκ., με μέγιστη ισχύ 102 ίπποι στις 6.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 130 Nm στις 4.000 σ.α.λ. Το ρεζερβουάρ είναι 40 λίτρων με κατανάλωση 7,7 λίτρα ανά 100 km (Συνδυασμένος κύκλος). Συνολικά από τη χρήση που έγινε διαπιστώθηκε οτι το όχημα είναι πολύ φιλικό και οικονομικό στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη, σε ταξίδι στην εθνική οδό, σε ορεινό επαρχιακό δρόμο με στροφές και φυσικά εκτός δρόμου, όπου βρίσκεται στο στοιχείο του!

Δοκιμή: Επαγγελματικό Suzuki Jimny

Εκτός δρόμου, λοιπόν, έχει εξαιρετικές δυνατότητες ακόμη και φορτωμένο καθώς το μικρό του μέγεθος (με μεταξόνιο 2.250 mm) το καθιστά ευέλικτο σε σχέση με μεγαλύτερα οχήματα (βλέπε διπλοκάμπινα οχήματα). Βέβαια, το νέο Jimny, έχει και άλλα χαρακτηριστικά που το προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εκτός δρόμου προσεγγίσεις και εργασίες:

 • Το ενισχυμένο πλαίσιο τύπου σκάλας παρέχει μια σταθερή βάση για τα εξαρτήματα ανάρτησης στις εκτός δρόμου διαδρομές και επίσης βοηθά στην προστασία του αμαξώματος ακόμη και στις πιο ανισόπεδες επιφάνειες. Στο νέο JIMNY, έχει προστεθεί μια ενίσχυση πλαισίου σχήματος ‘Χ’ και δύο επιπλέον εγκάρσιες δοκοί για περαιτέρω αντοχή και αυξημένη ακαμψία στρέψης.
 • Η μεγάλη γωνία προσέγγισης 37 μοιρών, η γωνία ράμπας 28 μοιρών και η γωνία διαφυγής 49 μοιρών επιτρέπουν στο JIMNY να σκαρφαλώσει σε εμπόδια και απότομους λόφους χωρίς να έρθουν σε επαφή οι προφυλακτήρες ή το κάτω μέρος του.
 • Η ανάρτηση με άκαμπτο άξονα τριών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια είναι ιδανική για τις εκτός δρόμου διαδρομές. Όταν ο τροχός πιέζεται προς τα πάνω από ένα εμπόδιο, ο συνδεδεμένος στην άλλη πλευρά τροχός πιέζεται προς τα κάτω, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος. Το JIMNY εξοπλίζεται με ανάρτηση με άκαμπτο άξονα τριών συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος, επιτρέποντάς του να ταξιδέψει ακόμα και στα πιο τραχιά οδοστρώματα.
 • Το JIMNY διαθέτει το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP PRO με κοντές σχέσεις μετάδοσης, το οποίο μπορεί εύκολα να αλλάξει από την κίνηση στους δύο τροχούς (2WD-H) σε κίνηση σε τέσσερις τροχούς (4WD-H  και 4WD-L) με τη χρήση ενός μοχλού. Αναφορικά με την κίνηση στους 4 τροχούς η λειτουργία 4WD-L  σε σύγκριση με τα 4WD-H, μπορεί να μεταφέρει περισσότερη ροπή στους τροχούς, στις χαμηλότερες ταχύτητες, για καλύτερη πρόσφυση σε απότομες πλαγιές και τραχύ έδαφος.
 • Όταν οι δύο διαγώνιοι τροχοί χάνουν την πρόσφυση, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης LSD του JIMNY φρενάρει αυτόματα τους τροχούς που ολισθαίνουν διανέμοντας τη ροπή προς την άλλη πλευρά ώστε να ανακτηθεί η πρόσφυση του οχήματος. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στο JIMNY να διασχίζει ολισθηρές επιφάνειες και ανώμαλους τραχείς δρόμους.
 • Σύστημα Hill Hold Control και Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης (Hill Descent Control)

Το ESP/Traction Control μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, αλλά μέχρι την ταχύτητα των 35 km/h!

Δοκιμή: Επαγγελματικό Suzuki Jimny

Τα προηγμένα συστήματα Suzuki Safety Support ενισχύουν την ασφάλεια του οδηγού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και κατά τη διάρκεια της καθημερινής οδήγησης. Το σύστημα DSBS (Dual Sensor Brake Support), αποτελεί βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου προσθέτοντας ένα ακόμα πλεονέκτημα στο νέο JIMNY. Το σύστημα DSBS διαθέτει εμπρόσθιο σύστημα ανίχνευσης, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά μια κάμερα και έναν αισθητήρα λέιζερ. Η κάμερα υπερέχει στην ανίχνευση μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, αναγνωρίζοντας πεζούς και λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ ο αισθητήρας λέιζερ υπερέχει σε μικρές αποστάσεις και νυχτερινή ανίχνευση, επιτυγχάνοντας εξαιρετική ασφάλεια. Άλλες λειτουργίες του συστήματος αποτελούν το σύστημα Προειδοποίησης Ενδεχόμενης Σύγκρουσης και Αυτόματης Πέδησης, το Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας, το Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Αυτοκινήτου  και την αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist).

Μετά την ολοκληρωμένη αυτή δοκιμή, ο ΑγροΤύπος προτείνει ανεπιφύλακτα την αγορά του νέου Suzuki Jimny LCV, ως επαγγελματικό!

05/11/2021 10:01 πμ

Για τα μηχανήματα συλλογής ελιάς και ακρόδρυων μιλά στον ΑγροΤύπο ο κ. Γιώργος Σαμαντάς, Πρόεδρος Δ.Σ και υπέυθυνος του τμήματος μηχανημάτων στην Παναγροτική ΑΕΒΕ.

Η συγκομιδή με δονητικά μηχανήματα τι θετικό έχει;
Θα πρέπει πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μηχανήματα της Sicma, που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα, είναι ειδικά για την συγκομιδή με δόνηση. Η Sicma ειδικεύεται αποκλειστικά στον κλάδο της δόνησης από το 1978. Η μηχανική συγκομιδή γίνεται γρήγορα και γλυτώνει εργατικά ο παραγωγός.

RC

Τα μηχανήματά μας είναι ειδικά για συγκομιδή της ελιάς. Τα φιστίκια, αμύγδαλα, καρύδια και πεκάν μπορούν επίσης να συγκομιστούν με τα συγκεκριμένα μηχανήματα, γιατί είναι ακόμη πιο εύκολη η συγκομιδή στα ακρόδρυα σε σχέση με τις ελιές. 
Στις επιτραπέζιες ελιές Καλαμών η συγκομιδή γίνεται παιχνίδι με τη δόνηση της SICMA. Έχουμε πουλήσει ήδη 30 μηχανήματα στην περιοχή των Λιβανάτων Φθιώτιδας, που αφορούν την συγκεκριμένη ποικιλία αλλά και αυτή της Αμφίσσης, με πολύ καλά αποτελέσματα.
Η Κορωνέικη είναι μια πολύ δύσκολη ποικιλία στην συγκομιδή. Τα μηχανήματά μας έχουν ήδη δοκιμαστεί στην περιοχή της Ηλείας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας και έφεραν πολύ θετικά αποτελέσματα. Έχουν ποσοστό πτώσης πάνω από 90%, ακόμη και στην πρώιμη συγκομιδή που γίνεται για αγουρέλαια.

Ποια είναι τα κατάλληλα μηχανήματα για συγκομιδή ελιάς και ποια για ακρόδρυα;
Το ποσοστό πτώσης καρπού είναι ανάλογο της ιπποδύναμης. Για την συγκομιδή της ελιάς θέλουμε μεγαλύτερες ιπποδυνάμεις. Για τα ακρόδρυα χρειάζονται μικρότερες. Έτσι οι παραγωγοί μπορούν να επιλέξουν το κάθε μηχάνημα που ταιριάζει στην καλλιέργειά τους. Τα μηχανήματα που προσφέρουμε ανήκουν στην κατηγορία των συρόμενων ή αναρτόμενων στο τρακτέρ και των αυτοκινούμενων. Τέλος οι δονητικές κεφαλές της SICMA εφαρμόζονται άριστα και σε μηχανήματα έργου όπως τσαπάκια.

Μηχανήματα συρόμενα ή αναρτώμενα, τι θα προτείνατε στους παραγωγούς;
Η εφαρμογή αυτών των μηχανημάτων γίνεται συρόμενη ή αναρτόμενη σε τρακτέρ. Στα συρόμενα τα πιο δημοφιλή μοντέλα είναι το TR80 και το TR50. 

TR80

To TR80 είναι κατάλληλο για συγκομιδή ελιάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς αντεστραμμένη ομπρέλα, η οποία παρέχεται με σύστημα άμεσης σύνδεσης και αποσύνδεσης με την δονητική κεφαλή. Χρειάζεται ελκυστήρες (είτε με τροχούς είτε με ερπύστριες) τουλάχιστον 70 HP. Ο τηλεχειρισμός τελευταίας γενιάς, το βοηθητικό υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, ο εναλλάκτης θερμότητας η βαλβίδα για την ρύθμιση της πίεσης για το σφίξιμο της δαγκάνας, συμπληρώνουν τις πλούσιες παροχές του εξοπλισμού.
Το TR50 είναι κατάλληλο για συγκομιδή ακρόδρυων και ιδίως της αμυγδαλιάς. Χρειάζεται ελκυστήρες τουλάχιστον 50 HP. Έχει 3 βαθμούς ελευθερίας πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, περιστροφή γύρω από τον άξονα. Άρα μπορεί να πιάσει κορμό και κλαδιά σε οποιαδήποτε θέση.

TF80

Στα αναρτώμενα το πιο δημοφιλή είναι το TF80 που είναι κατάλληλο για ελιές και ακρόδρυα. Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένος τελευταίας γενιάς τηλεσκοπικός βραχίονας για δόνηση. Αναρτάται μέσω ενός διπλού πλαισίου που «αγκαλιάζει» το τρακτέρ και ενισχύεται στα σημεία πίεσης παρέχοντας απόλυτη προστασία στο τρακτέρ, εν αντιθέσει με τους αναρτώμενους δονητές του ανταγωνισμού. Παίρνει κίνηση από το PTO του τρακτέρ που πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 HP.

Αυτοκινούμενα μηχανήματα, τι θα προτείνατε στους παραγωγούς;
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα της Sicma είναι τα μόνα που έχουν άδεια κυκλοφορίας στο δρόμο. Μπορεί να τα οδηγήσει κάποιος που έχει δίπλωμα για τρακτέρ.

B411

Το πιο δημοφιλές μηχάνημα είναι ο αυτοκινούμενος δονητής Β411 γνωστός στην αγορά και ως «Δονητική Σαύρα». Κατάλληλος και για επικλινή εδάφη με κλίση μέχρι 10%. Είναι η ιδανική λύση για την μηχανοποιημένη συλλογή δένδρων όπως ελιών, αμυγδάλων, φιστικιών και καρυδιών. Δημιουργήθηκε, αρχικά, για τη συγκομιδή ελιών από το έδαφος με το σύστημα περιστρεφόμενης βούρτσας, μετατράπηκε όμως σε μηχανή συγκομιδής καρπών από το δέντρο με την προσθήκη βραχίονα με δονητική δαγκάνα και εν συνεχεία με την προσθήκη αντεστραμμένης ομπρέλας που λειτουργεί με μηχανικές ανακλινόμενες ράβδους και διαθέτει δεξαμενή αποθήκευσης του συλλεχθέντος καρπού. Μπορεί να κάνει συγκομιδή με ή χωρίς ομπρέλα. Η δεξαμενή της ομπρέλας έχει χωρητικότητα περίπου 250 κιλά προϊόντος. Η κίνηση γίνεται σε 4 τροχούς, o πίσω άξονας διεύθυνσης και οι μικρές του διαστάσεις το κατατάσσουν στα πιο ευκίνητα σε στενούς χώρους, ενώ ο τηλεσκοπικός του βραχίονας και οι υδραυλικές κινήσεις της δονητικής κεφαλής διευκολύνουν το πιάσιμο και σφίξιμο του κορμού αλλά και των κλαδιών του δένδρου. Επειδή η χώρα μας έχει πολλά ορεινά χωράφια για μεγαλύτερες κλίσεις μπορεί να προσαρμοστεί η δαγκάνα και η ομπρέλα σε τρακτέρ ή τσαπάκι με ερπύστριες.

F3

Μια άλλη καλή λύση είναι ο αυτοκινούμενος δονητής ελιάς και ακρόδρυων F3. Μπορεί να δουλέψει σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. Διατίθεται σε δύο κινητήρες ισχύος 90 kW ή 103 kW. Έχει σύστημα τριών ανεξάρτητων τροχών που του προσδίδει άνεση και εύκολο χειρισμό, ακόμη και σε μικρούς χώρους. Η δονητική κεφαλή έχει σύστημα αυτόματου κεντραρίσματος, αυτόματου φρεναρίσματος. Επίσης έχει διπλή ταχύτητα δόνησης.

MINIAGRI

Υπάρχει ακόμη το MINI AGRI 26.6 που ουσιαστικά είναι ένα πολυμηχάνημα. Είναι ένα τηλεσκοπικό μηχάνημα ανύψωσης που προσαρμόζεται τέλεια σε στενούς και δύσκολους χώρους που διαθέτει επίσης την δονητική κεφαλή Sicma, κατάλληλη για την συγκομιδή ελιών, ακρόδρυων και χορτονομής. Έχει κίνηση ανεξάρτητη στους 4 τροχούς καθώς και τετραδιεύθυνση. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκομιδή, το κινητήριο μηχάνημα μπορεί να συνδυαστεί με την πλήρη γκάμα αξεσουάρ (κλάρκ μεταφοράς παλέτων, εσκαφέας κ.α.).

Το οικονομικό κόστος παίζει μεγάλο ρόλο για τους παραγωγούς, πως μπορούν να έχουν μια συμφέρουσα λύση;
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στα συγκεκριμένα μηχανήματα η αγορά τους μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα Σχέδια Βελτίωσης. Επίσης σαν οικονομικές λύσεις θα πρότεινα τα συρόμενα μηχανήματα TR80 και TR50 και στα αναρτώμενα το TF80, που εφαρμόζουν σε τρακτέρ ή τσαπάκι.

Μετά την αγορά του μηχανήματος οι παραγωγοί θα έχουν δυνατότητα σέρβις;
Τα μηχανήματα της Sicma διαθέτουν μεγάλη αξιοπιστία. Παραδίνονται στο χωράφι και ξεκινάμε μαζί με τον παραγωγό την συγκομιδή. Επίσης έχουν άμεση τεχνική υποστήριξη πανελλαδικά από τους εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρίας μας, καθώς και τους κατά τόπους αντιπροσώπους μας. Μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί πάνω από 100 μηχανήματα σε όλη την χώρα και δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα.

26/10/2021 03:57 μμ

H άνεση και η συνδεσιμότητα ενισχύθηκαν για να διευκολύνουν τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή.

Η σειρά τρακτέρ Optum CVXDrive της Case IH – ένα δυνατό χαρτί της εταιρίας από την παρουσίασή του το 2015, που βασίζεται στην σχεδίαση συμπαγούς κατασκευής, αλλά μεγάλης ιπποδύναμης και σχεδιασμού υψηλών προδιαγραφών – έχει αναβαθμιστεί για να δημιουργήσει την νέα σειρά Optum AFS Connect, με νέα καμπίνα, εσωτερικό χώρο και συνδεσιμότητα που έχει σχεδιαστεί προς όφελος του ιδιοκτήτη και του χειριστή.

Βασικό μεταξύ των αλλαγών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, είναι η νέα καμπίνα που φέρνει ευρυχωρία, τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και η βελτιωμένη ορατότητα. Υπάρχει ένα νέο υποβραχιόνιο Multicontroller, προγραμματιζόμενα χειριστήρια που επιτρέπουν στο τρακτέρ και στα παρελκόμενα να προσαρμόζονται στον χειριστή και στην εργασία και αναβαθμισμένη πολυτελής εσωτερική επένδυση. Όλες οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τον φόρτο εργασίας του χειριστή, να ενισχύσουν την απόδοση, να αυξάνουν την παραγωγικότητα και τελικά να αφήνουν μεγαλύτερο κέρδος σ’ αυτόν που το διαχειρίζεται.

Οι βασικές αρχές διατηρούνται αλλά τελειοποιούνται

Η σειρά Optum AFS Connect όπως και η σειρά την οποία διαδέχεται, περιέχει τρία μοντέλα, με ονομαστική ισχύ 250hp, 270hp και 300hp, όλα με σασμάν συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης κίνησης CVXDrive της Case IH. Ωστόσο πολλά από τα υπόλοιπα βασικά σημεία σχεδιασμού των τρακτέρ είναι νέα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα καμπίνα στην οποία μία σειρά από βασικά στοιχεία έχουν πλήρως επανασχεδιαστεί. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά κληρονομούνται από τα μεγαλύτερα «ξαδέρφια» του Optum AFS Connect, τα Magnum, τα οποία αναβαθμίστηκαν σε προδιαγραφές AFS Connect το 2019. Περιλαμβάνουν το υποβραχιόνιο και τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών, μεγαλύτερη οθόνη αφής AFS Pro 1200 με μεγαλύτερη λειτουργικότητα και tablet στην κολώνα για παροχή πληροφοριών κινητήρα/μετάδοσης κίνησης. Εν τω μεταξύ, τα νέα τρακτέρ είναι στάνταρ εξοπλισμένα με το πακέτο τηλεματικής AFS Connect της Case IH, για άμεση αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τρακτέρ και διαδικτυακής πύλης διαχείρισης, παρακολούθηση μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο και πολλά άλλα.

xwrafi

Βασικά χαρακτηριστικά επανεξετάστηκαν και επανασχεδιάστηκαν: πιο εργονομική και εξατομικευμένη λειτουργία

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της νέας σειράς Optum AFS Connect είναι η καμπίνα. Εδώ οι χειριστές θα βρούνε έναν μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο με αύξηση όγκου 7,5%, ενισχυμένη ορατότητα με 11% περισσότερο γυαλί και ένα επίπεδο θορύβου μόλις 66 decibels, υποβοηθούμενο εν μέρει από τα υψηλής ποιότητας υλικά από τα οποία είναι τώρα κατασκευασμένο το εσωτερικό της καμπίνας. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί για ακόμα ασφαλέστερη, απλούστερη και πιο ευχάριστη λειτουργία.

esw

Εσωτερικά ένα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό είναι το ολοκαίνουργιο υποβραχιόνιο, που ενσωματώνει έναν μοχλό πολλαπλών λειτουργιών με προγραμματιζόμενα κουμπιά. Μέσω της νέας μεγαλύτερης οθόνης AFS Pro 1200 μπροστά από το μπράτσο, βασικά χειριστήρια πάνω στο υποβραχιόνιο μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την προτίμηση του χειριστή και την τρέχουσα εργασία, συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών χειρισμού και των μοχλών για τα βοηθητικά χειριστήρια. Η νέα οθόνη αφής AFS Pro 1200, συμβατή με ISOBUS, διαθέτει υψηλή ανάλυση που όχι μόνο επιτρέπει στον χειριστή να παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες του τρακτέρ, αλλά μπορεί επίσης να εμφανίζει εικόνα από την εμπρός και πίσω κάμερα και είναι το βασικό σημείο ελέγχου για την λειτουργία και την βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων του κινητήρα, του σασμάν CVXDrive, του PTO και των υδραυλικών του τρακτέρ. Υπάρχουν επίσης πλήκτρα συντόμευσης και ένας νέος επιλογέας «γυρίζω-και-πιέζω» πάνω στο νέο μπράτσο, όπως έχει καθιερωθεί στα μοντέλα Magnum AFS Connect.

organo

Μέσω της οθόνης AFS Pro 1200, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν το σύστημα αυτόματης οδήγησης του τρακτέρ AccuGuide και – για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία τρακτέρ της Case IH – πλήρεις δυνατότητες τηλεματικής AFS Connect, τεχνολογία που είναι καλά εδραιωμένη στα τρακτέρ Magnum, Steiger και Quadtrac AFS Connect της Case IH. Με αυτό το σύστημα ασύρματης αμφίδρομης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ του τρακτέρ και της διαδικτυακής πύλης διαχείρισης AFS Connect, οι ιδιοκτήτες τρακτέρ και οι διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έχουν τον πλήρη έλεγχο των εκμεταλλεύσεων, του στόλου και των δεδομένων, ώστε να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και στην αύξηση της απόδοσης. Οι επιδόσεις και τα δεδομένα λειτουργίας του τρακτέρ αποστέλλονται αμέσως, με ασφάλεια και συνέχεια στην ηλεκτρονική πύλη για πρόσβαση από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Αυτό τους επιτρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις διαχείρισης με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, υποστηριζόμενες από άμεσα διαθέσιμα και ακριβή δεδομένα, τόσο τρέχοντα όσο και ιστορικά. Μπορούν επίσης να παρακολουθούν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως η θέση των τρακτέρ τους, τις στάθμες καυσίμου τους και άλλα βασικά δεδομένα διαχείρισης και απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να στείλετε καύσιμα σε ένα τρακτέρ, όταν χρειάζεται, να βελτιώσετε τον εφοδιασμό του μηχανήματος ή να δείτε αν έχει ολοκληρωθεί μία εργασία. Δεδομένου ότι η μεταφορά δεδομένων είναι δυνατή και προς τις δύο κατευθύνσεις, οι οδηγίες εργασίας, οι χάρτες εφαρμογών και άλλα δεδομένα μπορούν επίσης να αποσταλούν εξ αποστάσεως στο τρακτέρ από τον υπολογιστή του γραφείου, χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Αγρόκτημα» (“Farm”) στην διαδικτυακή πύλη AFS Connect.

Οι αγρότες και – με άδεια – οι αντιπρόσωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΑFS Connect Display Viewing για να δουν σε πραγματικό χρόνο ότι βλέπει ο χειριστής. Για τους γεωργούς/διαχειριστές, αυτό επιτρέπει τον έλεγχο των δεδομένων της εργασίας και, εάν απαιτείται, να κάνουν προτάσεις για διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν αν θα επιτρέψουν στον αντιπρόσωπο της Case IH να παρακολουθεί εξ αποστάσεως την οθόνη AFS Pro 1200 του τρακτέρ τους μέσω του AFS Connect, εάν το επιθυμούν. Τα πιθανά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν την ειδοποίηση από τον αντιπρόσωπο για επικίνδυνη κατάσταση και προειδοποίηση για πιθανό πρόβλημα στο τρακτέρ, την απομακρυσμένη πρόσβαση με το διαγνωστικό και την ευκαιρία παροχής συμβουλών τρόπου χειρισμού με βάση τα δεδομένα του μηχανήματος. Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου AFS Connect Support PRO, η ασύρματη διασύνδεση σημαίνει ότι ο αντιπρόσωπος μπορεί να αναβαθμίσει ασύρματα το λειτουργικό πρόγραμμα των τρακτέρ Optum AFS Connect, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές μπορούν στη συνέχεια να επωφεληθούν αμέσως από νέες δυνατότητες, λειτουργίες και βελτιώσεις.

kampina

Περισσότερη άνεση, ενισχυμένος έλεγχος

Για την βελτίωση της συντήρησης πριν από την είσοδο στη νέα καμπίνα, ο χειριστής επωφελείται από τα νέα βοηθήματα συμπεριλαμβανομένης μιας γραμμής αέρα στο πίσω μέρος. Η νέα διάταξη στα σκαλοπάτια δείχνει το δρόμο σε ένα ελαφρύτερο και φωτεινότερο εσωτερικό καμπίνας, με περισσότερο εσωτερικό χώρο και αναβαθμισμένα υλικά υψηλής ποιότητας.

Πολλά από τα βασικά χειριστήρια με τα οποία ο οδηγός έρχεται σε τακτική επαφή, έχουν επανασχεδιαστεί. Αυτό περιλαμβάνει ένα νέο υποβραχιόνιο με πλήρως επανασχεδιασμένο μοχλό πολλαπλών λειτουργιών και με διακόπτες βοηθητικών χειριστηρίων που έχουν λειτουργία απελευθέρωσης της πίεσης για ευκολότερο κούμπωμα. Μεταξύ των άλλων καινοτομιών που ενσωματώνονται στο νέο υποβραχιόνιο και τον μοχλό πολλαπλών λειτουργιών, είναι τα κουμπιά και οι διακόπτες βοηθητικών χειριστηρίων που μπορούν να προγραμματιστούν σύμφωνα με την προτίμηση του χειριστή και τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας. Μέσω της οθόνης AFS Pro 1200, κάθε οδηγός μπορεί να ρυθμίσει το τρακτέρ ακριβώς όπως επιθυμεί, προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία λειτουργίας Optum AFS Connect.

Αυτό το θέμα συνεχίζεται με την ίδια νέα οθόνη AFS Pro 1200, η οποία είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη AFS Pro 700, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε άνετη απόσταση για πρόσβαση και ορατότητα μπροστά από το υποβραχιόνιο. Η οθόνη ενσωματώνει επίσης ρυθμίσεις που προγραμματίζονται, συμπεριλαμβανομένης και αυτής για εμπρός και πίσω κάμερες, ανάλογα με τον εξοπλισμό. Πολλές λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε μέσω της οθόνης αφής είτε μέσω ενός νέου επιλογέα «γυρίζω-και-πιέζω» στο μπράτσο, για την ίδια εξατομικευμένη λειτουργία.

Από το κάθισμα του χειριστή, το νέο εξωτερικό στυλ εμπρός και πίσω – όπως χαμηλωμένα πίσω φτερά – προσφέρει οφέλη ορατότητας, ενώ ο σχεδιασμός της καμπίνας με τέσσερις κολώνες, με πόρτες σε όλο το πλάτος, βοηθά επίσης την ορατότητα. Η άνω κυρτή άκρη στο παρμπρίζ που μεγιστοποιεί τον φυσικό φωτισμό, βοηθά στην όραση και ένας νέος σχεδιασμός υαλοκαθαριστήρων τοποθετημένων χαμηλά παρέχει αύξηση 27% στην καθαρισμένη περιοχή. Η νυχτερινή ορατότητα μπορεί να ενισχυθεί από πακέτα φώτων led για τον δρόμο και το χωράφι, με έως και 14 φώτα στην οροφή, 4 στο μπροστινό μέρος της καμπίνας, 2 στα πίσω φτερά και 6 στο καπό.

anw

Διατηρώντας τον χειριστή δροσερό και ανανεωμένο

Για ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, οι χειριστές επωφελούνται από ένα νέο πακέτο κλιματισμού με πίεση, με περισσότερους αεραγωγούς για ενισχυμένη διανομή αέρα, με την βοήθεια της αυτόματης λειτουργίας των ζωνών. Η χρήση υψηλής ποιότητας μαλακών εσωτερικών υλικών σε στυλ αυτοκινήτου όχι μόνο δίνει στο εσωτερικό της καμπίνας μια αίσθηση πολυτέλειας, αλλά παίζει επίσης ρόλο στη μείωση των επιπέδων θορύβου στα εξαιρετικά χαμηλά 66 decibels.

ekswt

Ένα κάθισμα υψηλών προδιαγραφών που περιλαμβάνει πλευρική ανάρτηση διαθέτει πλήρεις δυνατότητες ψύξης και θέρμανσης καθώς επίσης και ένα περιστρεφόμενο άνω μέρος της πλάτης για εύκολη και άνετη στροφή στο κάθισμα, για την παρακολούθηση των εργαλείων πίσω ή κατά την όπισθεν. Εν τω μεταξύ, η εμπειρία χειρισμού αναβαθμίζεται περαιτέρω από ένα νέο πεντάλ κίνησης, το οποίο παρέχει βελτιωμένη ακρίβεια και έλεγχο αργής ταχύτητας, εργασίας στο χωράφι με στροφές στο κεφαλάρι και πορεία υψηλής ταχύτητας στο δρόμο.

dromo

Ο μεγαλύτερος όγκος της καμπίνας και ο εσωτερικός επανασχεδιασμός σημαίνουν ότι οι σχεδιαστές της Case IH έχουν καταφέρει να δώσουν περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Για να διατηρείται ο οδηγός ανανεωμένος τις μεγάλες ημέρες υπάρχει ένα ψυγείο ενσωματωμένο κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, με χώρο αρκετό όχι μόνο για ένα κουτί φαγητού αλλά και για δύο μπουκάλια των δύο λίτρων. Η ανάγκη κάθε σύγχρονου τρακτέρ να είναι σε θέση να δέχεται οθόνες στην καμπίνα και να παρέχει ρεύμα για κινητά τηλέφωνα και έξυπνες συσκευές καλύπτεται από μια σειρά υποδοχών USB, για να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία των παρελκομένων και η συνδεσιμότητα είναι χωρίς συμβιβασμούς.

ab

Νέο Optum AFS Connect: η επόμενη γενιά

«Η πρώτη γενιά Optum CVX οδήγησε την Case IH σε μία εντελώς νέα κατηγορία όταν ξεκίνησε το 2015», σημειώνει ο Dan Stuart, Διευθυντής Marketing για την Ευρώπη.
«Η νέα γενιά Optum AFS Connect φέρνει τις δυνατότητές της ένα ακόμη βήμα μπροστά. Δίνει στους χρήστες ένα ευέλικτο τρακτέρ 250-300hp με συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση κίνησης που προσφέρει ακόμα περισσότερα όσον αφορά την άνεση, τις δυνατότητες και την συνδεσιμότητα».

abg

25/10/2021 05:25 μμ

Τα δίχτυα ελαιοσυλλογής είναι ένα απαραίτητο εργαλείο της συγκομιδής του ελαιοκαρπού. Η ανθεκτικότητα στη φθορά εξασφαλίζεται με υλικά άριστης ποιότητας, τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση σε τρόφιμα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κρασσάς, Group product manager της εταιρείας Ηellagro μας λέει: «τα ελαιόδιχτα πρέπει να έχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευής οι οποίες εξασφαλίζουν την ποιότητα και κατ΄ επέκταση την ανθεκτικότητά τους. Η πιο σημαντική από αυτές είναι το υλικό κατασκευής το οποίο πρέπει να προέρχεται από 100% καθαρή πρώτη ύλη. Τα ανακυκλωμένα υλικά πρέπει να αποφεύγονται καθώς οι πηγές προέλευσης των πρώτων υλών είναι άγνωστες και δημιουργούνται ανομοιομορφίες ως προς την πλέξη και την ανθεκτικότητα της ίνας με αποτέλεσμα να εμφανίσουν πιο γρήγορα φθορές. Τα δικά μας δίχτυα κατασκευάζονται από 100% πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ενώ έχουν UV προστασία για ανθεκτικότητα στον ήλιο. Η ανθεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς τα δίχτυα πρέπει να αποθηκεύονται για να επαναχρησιμοποιηθούν. Εάν οι παραγωγοί είναι προσεχτικοί, τα δίχτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και 5-6 σεζόν, από εκεί και έπειτα όμως είναι μοιραίο να εμφανίσουν φθορές. Το βάρος του διχτυού είναι επίσης μία σημαντική παράμετρος που προσδιορίζει την αντοχή του διχτυού. Οι παραγωγοί προτιμούν συνήθως δίχτυα με βάρος 90gr/τμ και 100gr/τμ. Το δεύτερο είναι 5%-6% πιο ακριβό ωστόσο η πυκνότητα της ίνας είναι μεγαλύτερη όπως και μηχανική αντοχή του. Οι τιμές των διχτυών κυμαίνονται ανάλογα με τη διάστασή τους στα 40 έως και 70 ευρώ. Η διάστασή τους εξαρτάται από την πυκνότητα φύτευσης των ελαιόδεντρων και μία συνηθισμένη διάσταση είναι 6x12μ. Επιπλέον τα συγκεκριμένα δίχτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για συλλογή φιστικιών, καρυδιών και άλλων καρπών ωστόσο για την ίδια χρήση προτιμούνται συνήθως τα ελαιόπανα. Τέλος, ένας σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέχουν οι παραγωγοί είναι η χώρα προέλευσης. Τα εισαγόμενα δίχτυα από τρίτες χώρες είναι πολύ κακής ποιότητας και από ακατάλληλες πρώτες ύλες οι οποίες μπορεί να είναι και τοξικές για τα τρόφιμα».

Η κα Καλλιόπη Χριστοφοράκη από την εταιρεία Geoteco μας δίνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες. «Το υλικό κατασκευής και η πυκνότητα πλέξης είναι καθοριστικά χαρακτηριστικά για την αντοχή χρήσης. Στην εταιρεία υπάρχουν τρεις κατηγορίες διχτυών ελαιοσυλλογής από 100% πολυαιθυλένιο με τα ανθεκτικότερα δίχτυα να είναι και πιο πυκνής πλέξης. Όλα ωστόσο έχουν τον ίδιο χρόνο ζωής ο οποίος με κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10 χρόνια. Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τρόφιμα για να μην παρουσιάζεται υπολειμματικότητα στους καρπούς. Σε περίπτωση που το δίχτυ λερωθεί ενδείκνυται πλύση η οποία συνιστάται να γίνεται στο τέλος της σεζόν πριν την αποθήκευση. Τα δίχτυα ελαιοσυλλογής έχουν ενσωματωμένη UV προστασία η οποία διαρκεί μέχρι και 10 χρόνια. Η τιμή κυμαίνεται ανάλογα με το βάρος του διχτυού/τμ το οποίο εξαρτάται από την πυκνότητα πλέξης. Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις διχτυών οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης των δέντρων», καταλήγει η κα Χριστιφοράκη.

Η κα Ελευθερία Σμαραγδάκη από την εταιρεία Olivenet μας ενημερώνει ότι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ελαιόδιχτων είναι από 100% παρθένο υλικό monofilament το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη βιολογική καλλιέργεια καθώς κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα πιστοποίησης ISO στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Όλα τα δίχτυα έχουν διάρκεια ζωής πάνω από 6 χρόνια η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες αποθήκευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δίχτυα να μην έρθουν σε επαφή με τοξικές ουσίες και να μην χρησιμοποιηθούν σύρματα για το δέσιμό τους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά και τρύπες. Υπάρχουν διαστάσεις διχτυών από 4 έως 8 μέτρα και υπάρχουν 3 ποιότητες ανάλογα με τις μηχανικές αντοχές των διχτυών».

Τέλος, από την εταιρεία Viopsec μας ενημερώνουν επίσης ότι τα δίχτυα της εταιρείας Οlivenet έχουν πολύ καλή ποιότητα, δεν σκίζονται και είναι κατασκευασμένα από απολύτως ασφαλή υλικά κατάλληλα για χρήση τροφίμων. Αντίθετα τα κινέζικα δίχτυα εισαγωγής είναι τελείως ακατάλληλα για την ελαιοσυλλογή, καθώς δεν έχουν UV προστασία και ενδέχεται να αφήσουν υπολείμματα πάνω στην ελιά. Για το λόγο αυτό και ειδικά για τη βιολογική γεωργία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν αποδεικτικά ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.

11/10/2021 05:18 μμ

Ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών, ενεργοβόρων μηχανημάτων στην γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή προανήγγειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Ταγαράς.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς, απαντώντας στην με αριθμό 18/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιου Κωτσού, με θέμα: «Δυνατότητα επιχορήγησης αγροτών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για συμψηφισμό παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας», τόνισε τα ακόλουθα: Αναφορικά δε με τη διάσταση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, θα προωθηθούν μέτρα για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται τόσο στις γεωργικές όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί σε μηχανήματα και εξοπλισμό που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυστήρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές μηχανές, οι βαμβακοσυλλέκτες και σπαρτικές μηχανές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι αρμεκτικές μηχανές, οι εκκολαπτικές μηχανές, τα μηχανήματα καθαρισμού και οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Δράσεις μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης

Ο κ. Ταγαράς προανήγγειλε επίσης πως στις αρχές του 2022 προβλέπεται ήδη η προκήρυξη νέας δράσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), στην οποία μεταξύ άλλων επιλέξιμων επενδύσεων θα είναι επιλέξιμη η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της ενεργειακής εκμετάλλευσης, ώστε να συμβάλλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την κλιματική κρίση-αλλαγή, καθώς και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδοτήσεων της εκμετάλλευσης.

Αναλυτικά η συζήτηση από τα πρακτικά της βουλής:

Προχωρούμε στον επόμενο κύκλο ερωτήσεων, σε όλες τις ερωτήσεις του οποίου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Ξεκινούμε με τη συζήτηση της πρώτης με αριθμό 18/4-10-2021 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιου Κωτσού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δυνατότητα επιχορήγησης αγροτών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για συμψηφισμό παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας».

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, είμαι βέβαιος πως αναγνωρίζετε κι εσείς ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας, ένας πυλώνας που παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και πάρα πολλών Ελληνίδων και Ελλήνων. Μάλιστα, η σημαντικότητα του πρωτογενούς τομέα αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι ένας άλλος επίσης δομικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας μας, όπως είναι ο τουρισμός, είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε τυχαία γεγονότα. Βλέπετε ότι με την πανδημία ο τουρισμός μας επλήγη πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση του Ακαθάριστου Εθνικού μας Προϊόντος και εξ αυτού του λόγου επιβάλλεται να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη σημασία στον πρωτογενή τομέα, που όπως σας είπα, αποτελεί έναν σταθερό και δομικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας μας.

Ο αγροτικός τομέας, όμως, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί και κυρίως να γίνει ανταγωνιστικός. Η σύγχρονη γεωργία απαιτείται να είναι οικονομικά βιώσιμη, περιβαλλοντικά ασφαλής, όπως εξάλλου απαιτεί και η διεθνής κοινότητα, αλλά και όπως αποτυπώνεται στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής σημασίας να αξιοποιηθούν από τον πρωτογενή τομέα και από τους αγρότες μας οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Και σας το λέω αυτό διότι το μεγαλύτερο κόστος στην αγροτική παραγωγή είναι το κόστος άρδευσης, που κυρίως βασίζεται είτε στην ηλεκτρική ενέργεια, είτε στο πετρέλαιο. Εάν, μάλιστα, βασίζεται και στο πετρέλαιο, τότε το κόστος εκτοξεύεται εξαιρετικά υψηλά. Όμως και τώρα με τις αυξήσεις που έχουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα –που, δυστυχώς, έρχονται από τη διεθνή αγορά και όχι από εσωτερική διαδικασία-βλέπετε ότι το πρόβλημα αυτό θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον αγροτικό τομέα για αυτοπαραγωγή ενέργειας. Ταυτόχρονα, όμως, πέρα από την κάλυψη της αγροτικής παραγωγής, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της πλεονάζουσας ενέργειας να διατίθεται στο σύστημα και να αποτελεί ένα πρόσθετο εισόδημα για την αγρότισσα και τον αγρότη, για τον άνθρωπο της περιφέρειας. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εκτιμώ ότι προς αυτήν την κατεύθυνση επιβάλλεται να ενισχύσουμε τους αγρότες μας, προκειμένου να προχωρήσουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, στην αυτοπαραγωγή της ενέργειας που χρειάζονται και να μειώσουν κατά αυτήν την έννοια το κόστος παραγωγής, να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά κυρίαρχα να αξιοποιήσουν μία Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας επ' ωφελεία και ανάπτυξη της διαδικασίας της γεωργικής ανάπτυξης.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι το Υπουργείο μας θα πρέπει να στηρίξει τις αγρότισσες και τους αγρότες στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών με ένα ισχυρό πρόγραμμα χρηματοδότησης και θα ήθελα προς αυτήν την κατεύθυνση την άποψη του Υπουργείου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κ. Κωτσό.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την απάντησή σας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, κατ' αρχήν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ως προς τον ρόλο τον σημαντικό διαχρονικά που παίζει ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες μας. Προερχόμενος, μάλιστα, από γονείς του πρωτογενούς τομέα, σίγουρα υπάρχει, αν θέλετε και μία προσωπική ευαισθησία, πέρα από την ταύτιση στους στόχους και στις απαιτήσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και δραστηριότητας εντός του πλαισίου του ενεργειακού μετασχηματισμού που εγκαινιάζει η Κυβέρνησή μας σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες που αφορούν στον χώρο, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας σε θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, έχει ως στόχο να αποτελέσει βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα την επόμενη δεκαετία και για αυτό συμπεριελήφθηκε συγκεκριμένη θεματική ενότητα για τον αγροτικό τομέα, τη ναυτιλία και τον τουρισμό –αναφερθήκατε και εσείς στον τουρισμό προηγουμένως-με προτεραιότητες πολιτικής για την επόμενη περίοδο και τα αντίστοιχα μέτρα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα περιλαμβάνονται τρεις προτεραιότητες πολιτικής στον αγροτικό τομέα και μεταξύ αυτών η προώθηση, όπως σωστά και εσείς αναφερθήκατε, χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ειδικότερα προβλέπεται προώθηση χρήσης ΑΠΕ και δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον αγροτικό τομέα, συνδυαστικά με διαχείριση και αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων και ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και εφοδιαστικών αλυσίδων για τη χρήση τους.

Επιπλέον, η εγκατάσταση ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας πρόκειται να δρομολογηθεί λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προβλέψεις του αδειοδοτικού και χωροταξικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή ενέργειας σε τέτοιες περιοχές δεν θα είναι ανταγωνιστική σε οικονομικές δραστηριότητες του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα.

Περαιτέρω προχωρούμε την προώθηση συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας και λοιπών μορφών ΑΠΕ σε θερμοκήπια.

Αναφορικά δε με τη διάσταση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, θα προωθηθούν μέτρα για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται τόσο στις γεωργικές όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί σε μηχανήματα και εξοπλισμό που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυστήρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές μηχανές, οι βαμβακοσυλλέκτες και σπαρτικές μηχανές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι αρμεκτικές μηχανές, οι εκκολαπτικές μηχανές, τα μηχανήματα καθαρισμού και οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Έμφαση επίσης θα δοθεί στα αντλιοστάσια και στα συστήματα άρδευσης των καλλιεργειών με τον σχεδιασμό μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν ταυτόχρονα τόσο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όσο και στην εξοικονόμηση νερού.

Θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.

Ο κ. Κωτσός έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι πραγματικά προς τη θετική κατεύθυνση η άποψη που εκφράσατε ότι το Υπουργείο σας στηρίζει τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, κυρίως μέσα από την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα ήθελα εδώ να επισημάνω πως ήταν εξαιρετικά ορθή προηγούμενη τροπολογία που ήρθε στη Βουλή και ψηφίστηκε, που ανέβασε την ποσότητα παραγόμενης ενέργειας από τα 100 μεγαβάτ στα 100 κιλοβάτ, στα 500 κιλοβάτ, χωρίς να υπάρχει απώλεια της ιδιότητας του αγρότη.

Εδώ όμως θα ήθελα να εστιάσουμε όχι στην παραγωγή ενέργειας από τον αγρότη παραγωγό ενέργειας, αλλά από τον αγρότη καταναλωτή ενέργειας στο επίπεδο του αντλιοστασίου του, στο επίπεδο δηλαδή της παραγωγής της ενέργειας, της αυτοπαραγωγής της ενέργειας, η οποία απαιτείται για τις αγροτικές καλλιέργειες. Και εκεί θα πρέπει αφενός μεν να χρηματοδοτήσουμε τον αγρότη προκειμένου να εγκαταστήσει από τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και ταυτόχρονα να προβλέψουμε την πλεονάζουσα ενέργεια που θα παράγουν αυτά τα συστήματα και που δεν θα απαιτείται για την καλλιέργεια, να μπορεί να διατεθεί στο σύστημα, προκειμένου να αποκτήσει ένα επιπλέον εισόδημα ο αγρότης.

Νομίζω ότι αυτές είναι δύο σημαντικές παράμετροι στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουμε,& στη χρηματοδότηση λοιπόν των αγροτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, προκειμένου να έχουν αυτοπαραγωγή ενέργειας για τις αγροτικές τους καλλιέργειες και η πλεονάζουσα ενέργεια από τις καλλιέργειες να διατίθεται στο σύστημα, προκειμένου να αποτελέσει ένα επιπλέον εισόδημα για τους αγρότες.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εμείς ευχαριστούμε τον κ. Κωτσό.

Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός για τη δευτερολογία του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Συνεχίζω, αγαπητέ συνάδελφε, και συμφωνώντας στις παρατηρήσεις και τις προσθήκες με την δευτερολογία σας, με ποιες είναι οι παρεμβάσεις ακριβώς στην κατεύθυνση που περιγράψατε:

Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός θα προωθηθεί για τα βασικότερα συστήματα που χρησιμοποιούνται, όπως είναι ενδεικτικά οι αντλίες, τα συγκροτήματα τεχνητής βροχής, οι αυτοκινούμενοι μεγάλοι εκτοξευτήρες, τα συγκροτήματα άρδευσης με σταγόνες και τα αυτοπροωθούμενα συγκροτήματα τεχνικής βροχής.

Ειδικότερα για την παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί τόσο από μεμονωμένα όσο και από κεντρικά συστήματα ενίσχυσης. Στην κατεύθυνση αυτή θα διερευνηθεί η εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης και συστημάτων μικροσυμπαραγωγής.

Μάλιστα στις αρχές του 2022 προβλέπεται ήδη η προκήρυξη νέας δράσης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, στην οποία μεταξύ άλλων επιλέξιμων επενδύσεων θα είναι επιλέξιμη η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της ενεργειακής εκμετάλλευσης, ώστε να συμβάλλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την κλιματική κρίση-αλλαγή, καθώς και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδοτήσεων της εκμετάλλευσης.

Σημείωση ως προς την αναφορά των καταστροφών του «Ιανού» που αναφέρει η επίκαιρη ερώτησή σας:

Επειδή αναφερθήκατε στις καταστροφές που προκλήθηκαν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιοχών της χώρας από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» τον Σεπτέμβριο του 2020, όσον αφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα για τις ζημιές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΑ, υλοποιώντας την οδηγία της πολιτείας, η οποία εκφράστηκε με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του ν.4737/2020, που για πρώτη φορά εδίδοντο αποζημιώσεις στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και μάλιστα εντός τεσσάρων μηνών από την εμφάνιση του προαναφερόμενου αιτίου, κατέβαλε συνολικά στην ανωτέρω περιφερειακή ενότητα -τα γνωρίζετε βέβαια, αλλά τα επισημαίνω με αφορμή την ερώτησή σας- αποζημιώσεις ύψους 24.269.000 ευρώ στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Το θεσμικό πλαίσιο τώρα για την ενίσχυση και τα επενδυτικά κίνητρα των αγροτών ως προς τις ΑΠΕ και τον ενεργειακό συμψηφισμό θα έρθει ως επιστέγασμα σε όσα ήδη έχει πράξει η Κυβέρνησή μας και ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης στην κατεύθυνση αυτή.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Λίγο ακόμη χρόνο, κύριε Πρόεδρε.

Με την πρόσφατη υπουργική απόφασή μου, θυμίζω, του Αυγούστου του 2021, αυξάνεται το όριο ισχύος για την εγκατάσταση σταθμών -αναφερθήκατε κι εσείς- ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στην Κρήτη από 1 σε 3 μεγαβάτ.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στη βιομηχανία και σε άλλες ενεργοβόρες δραστηριότητες να καλύψουν τις ανάγκες τους με πράσινη ενέργεια, περιορίζοντας το κόστος και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επίσης, αυξάνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ρόδου τα όρια ισχύος από 500 κιλοβάτ σε 1 μεγαβάτ για σταθμούς που εγκαθίστανται από ενεργειακές κοινότητες. Αυξάνονται τα όρια ισχύος από 300 κιλοβάτ στα 500 κιλοβάτ σε σταθμούς που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Για σταθμούς ισχύος έως 10,8 κιλοβάτ για τριφασικές παροχές και μέχρι 5 κιλοβάτ για μονοφασικές παροχές, προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με ενέργειες του ενδιαφερομένου και απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή επιταχύνεται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως εκείνων που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγγελματικών κτηρίων.

Συνεπώς, ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και με αφορμή –αιτία είναι- αυτά που εξελίσσονται τελευταία και νομίζω σε όλη την έκτασή τους, είναι να μπορέσουμε να αναστρέψουμε τις αιτίες που μας οδηγούν στην κλιματική κρίση.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο κομμάτι που αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα, αλλά και γενικότερα στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, είναι στόχος της Κυβέρνησης και οτιδήποτε χρειαστεί, χρήματα εδώ διαθέτουμε και είναι προτεραιότητα να μεταβούμε από μια παλιά παραγωγή ως ενεργειακό μοντέλο σε ένα καινούργιο.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

08/10/2021 01:56 μμ

Η απόφαση μπορεί να διευκολύνει στην απορρόφηση κονδυλίων, όμως βάζει ταφόπλακα στις ελπίδες τυχόν επιλαχόντων να επωφεληθούν.

Έξι ακόμα μήνες παρέτεινε την προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής στα Σχέδια Βελτίωσης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε μια προσπάθεια να δώσει... αέρα και να βοηθήσει στην απορρόφηση των κονδυλίων.

Βέβαια, όπως σχολίαζαν στον ΑγροΤύπο, κύκλοι γεωπόνων - μελετητών, η εξέλιξη αυτή έχει και αρνητική... χροιά, από την άποψη, ότι βάζει ταφόπλακα στις ελπίδες επιλαχόντων να υλοποιήσουν την επένδυση, σε περίπτωση που οι ήδη εγκεκριμένοι, δεν κάνουν το Σχέδιο Βελτίωσης.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥπΑΑΤ έχει εξαγγείλει μια νέα προκήρυξη

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση εξέδωσε και ο ΣΕΑΜ ως ακολούθως:

Δημοσιεύτηκε η 8η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) Υπουργικής Απόφασης με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πρώτου αιτήματος πληρωμής για Σχέδιο Βελτίωσης από τους 18 μήνες στους 24.

Υπενθυμίζεται ότι η παράταση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη μια και οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις παραδόσεις μηχανημάτων, λόγω των γνωστών προβλημάτων σε ελλείψεις και ανατιμήσεις σε πολλούς συντελεστές παραγωγής, δημιούργησαν ανάλογα προβλήματα και στην έγκαιρη υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό.

Σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει έγκαιρα και ο ΣΕΑΜ μια και όλα τα μέλη του αντιμετωπίζουν πρόβλημα παραδόσεων μηχανημάτων.

Στην ίδια τροποποίηση προβλέπεται και η δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων της μιας επιτροπών παρακολούθησης ανά Περιφέρεια, για τον έλεγχο και την παραλαβή των επενδύσεων. Για το θέμα αυτό και προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες εκτέλεσης των αιτημάτων πληρωμών, επίσης είχε υποβάλλει σχετικό αίτημα ο ΣΕΑΜ προς το ΥΠΑΑΤ.

28/09/2021 09:45 πμ

Η New Holland Agriculture παρουσίασε την νέα ναυαρχίδα, το τρακτέρ T7 Heavy Duty (HD) στον Ευρωπαϊκό Τύπο σε μία εκδήλωση εικονικής πραγματικότητας. Με τον τίτλο “INTELLIGENT FARMING ALL_WAYS”, η εκδήλωση ανέδειξε το όραμα της New Holland για το πρόγραμμα Γεωργία 4.0 και την δέσμευσή της να κάνει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Ευφυούς Γεωργίας ευρέως διαθέσιμα στους αγρότες.

Το νέο T7 HD διατηρεί την ισχυρή απόδοση, την εξαιρετική ευκινησία και ευελιξία που αποτελούν σήμα κατατεθέν αυτού του τρακτέρ και προσφέρει μία ανώτερη εργασιακή εμπειρία με την ολοκαίνουργια καμπίνα Horizon Ultra και το σύστημα PLM Intelligence επόμενης γενιάς. Είναι ιδανικό για εργολάβους που έχουν την ανάγκη πολλαπλών εργασιών στο χωράφι και στις μεταφορές και αναζητούν μία αύξηση στην άνεση, την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα.

Ρωτήσαμε τους πελάτες μας τι περίμεναν από το μελλοντικό τρακτέρ τους, αναπτύξαμε την νέα γενιά T7 HD, με βάση αυτές τις απαιτήσεις τους, που προσφέρει όλα όσα ονειρεύονταν

λέει ο Sean Lennon, Αντιπρόεδρος της New Holland Agriculture για την Ευρώπη. “Σχεδιάσαμε την ολοκαίνουργια καμπίνα Horizon Ultra για να τους δώσουμε την καλύτερη εργασιακή εμπειρία με όλο τον χώρο, την άνεση, το ποιοτικό φινίρισμα που ζήτησαν και την πιο αθόρυβη καμπίνα την αγοράς. Επίσης, η επόμενη γενιά PLM Intelligence θα τους διευκολύνει να έχουν πρόσβαση στις λύσεις μιας Ευφυούς Γεωργίας, οι οποίες παρέχουν σημαντική επιπλέον αξία όσον αφορά την λήψη αποφάσεων και την εκτέλεσή τους με ακρίβεια, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την κερδοφορία τους.”

T7 HD: για πελάτες που περιμένουν περισσότερα – άνεση, χώρος, συνδεσιμότητα

Η καμπίνα Horizon Ultra έχει επανασχεδιαστεί από το μηδέν για να ανταποκριθεί στις πιο απαιτητικές προσδοκίες των πελατών: “Το T7 HD μπορεί να φαίνεται ίδιο από έξω, με την ίδια συμπαγή, κομψή εμφάνιση,” εξηγεί ο Oscar Baroncelli, Διευθυντής Παραγωγής Τρακτέρ της New Holland Agriculture, “αλλά είναι εντελώς νέο στο εσωτερικό: μόλις το  2% των εξαρτημάτων είναι ίδια με το προηγούμενο μοντέλο! Είναι πιο συνδεδεμένο από ποτέ και θέτει νέο ρεκόρ ως το πιο ήσυχο στην κατηγορία των ελκυστήρων με μόλις 66 dBA. Πιστεύουμε ότι θα μεταμορφώσει την εμπειρία των πελατών μας όταν εργάζονται στο χωράφι.”

Το T7 HD διατηρεί την “οικογενειακή αίσθηση” της σειράς T7 ενώ προσφέρει ένα ευρύχωρο περιβάλλον εργασίας όπου ο οδηγός αισθάνεται πολύ λιγότερο εγκλωβισμένος. Η καμπίνα έχει επιμηκυνθεί για να παρέχει περισσότερο χώρο για τον επιβάτη και το δάπεδο. Οι πελάτες θα εκτιμήσουν τον άφθονο διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο: ένας άνετος αποθηκευτικός χώρος 30 λίτρων πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ένα ψυγείο 12 λίτρων πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού με θύρα USB και πρίζα, θήκες στην δεξιά πλευρά της καμπίνας και μια θήκη αποθήκευσης με δίχτυ στην οροφή. Ο επανασχεδιασμός βελτίωσε περαιτέρω την ορατότητα προς τα εμπρός και προς τα κάτω  στα μπράτσα υδραυλικού και το παρελκόμενο, ενώ οι κάμερες επιτηρούν την περιοχή γύρω από το τρακτέρ. Ένα νέο πακέτο φώτων με έως 24 LED φώτα εργασίας, εξασφαλίζει ορατότητα γύρω από το τρακτέρ και το παρελκόμενο για εργασία την νύχτα.

new holland t7 φωτογραφίες

Η ευρύχωρη καμπίνα παρέχει ένα εξαιρετικά άνετο περιβάλλον εργασίας με καθαρές, λιτές επιφάνειες και εργονομική λειτουργία, με τα χειριστήρια πάνω στο νέο μπράτσο του καθίσματος SideWinder Ultra και την φιλική προς τον χρήστη, οθόνη 12 ιντσών IntelliView. Τα χειριστήρια μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή και η προσαρμογή είναι πολύ απλή και τόσο εκτεταμένη όσο επιθυμείτε. Η οθόνη CentreView  που είναι τοποθετημένη στο κέντρο του τιμονιού – μία παγκόσμια πρωτοτυπία – παρέχει μεγάλη ορατότητα. Το νέο κορυφαίο αυτόματο σύστημα ελέγχου κλίματος με ρύθμιση σε ζώνες, το οποίο έχει 35% μεγαλύτερη απόδοση από το προηγούμενο μοντέλο, διατηρεί εύκολα μία ευχάριστη θερμοκρασία σε όλες τις εποχές. Το κορυφαίο κάθισμα Auto Comfort διαθέτει πλευρική ανάρτηση και σύστημα ρύθμισης των συνθηκών που βγάζει την υγρασία τις ζεστές μέρες ή θερμαίνεται τα κρύα πρωινά. Η προηγμένη συνδεσιμότητα της καμπίνας Horizon Ultra επιτρέπει στους πελάτες να μεταφέρουν την ψηφιακή τους ζωή με μεγάλη ευκολία, καθώς το κινητό τους τηλέφωνο αυτόματα συνδέεται στην οθόνη και μπορεί να λειτουργήσει με ένα κουμπί από το μπράτσο του καθίσματος.

PLM Intelligence: προς το πρόγραμμα Γεωργία 4.0

Το T7 HD παρουσιάζει την επόμενη γενιά PLM Intelligence, η οποία αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τα εμπρός στην στρατηγική διαχείρισης γης της New Holland. Σηματοδοτεί την μετάβαση από τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές στο πρόγραμμα Γεωργία 4.0., όπου η ακρίβεια και η Διασυνδεδεμένη Γεωργία βοηθούν τους αγρότες να προγραμματίζουν όλες τις εργασίες εκ των προτέρων, να διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο την συμπεριφορά και απόδοση κάθε μηχανήματος και να επιτυγχάνουν μέγιστη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

“Αυτές οι νέες εξελίξεις είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής της New Holland να συνδέεται όλο και περισσότερο με τους πελάτες μας,” λέει ο Carlo Lambro, Πρόεδρος της New Holland. “Η εξυπηρέτηση μέσω της ψηφιοποίησης είναι η πύλη για το μέλλον. Έχουν καταστήσει δυνατό τον συνδυασμό της φυσικής παρουσίας στο τιμόνι με μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες, που σημαίνει ότι μπορούμε πάντα να είμαστε στο πλευρό των πελατών μας, βοηθώντας τους να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.”

Το PLM Intelligence επόμενης γενιάς είναι μία ηλεκτρονική αρχιτεκτονική που θα εφαρμοστεί σε όλα τα μηχανήματα επόμενης γενιάς της New Holland, έτσι ώστε οι πελάτες να βρίσκουν την ίδια λογική όταν αλλάζουν μηχανήματα και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα για να κάνουν τη δουλειά πιο αποτελεσματικά. Αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής της New Holland για να ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες για την παροχή μιας έξυπνης συνδεδεμένης γεωργίας, με εύχρηστες λύσεις που κάνουν τη γεωργία πιο βιώσιμη και παραγωγική. Περιλαμβάνουν τις παραδοσιακές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας που στοχεύουν στην διευκόλυνση του χειριστή, βελτιστοποιώντας παράλληλα την απόδοση και τα κόστη. Λύσεις που βασίζονται στην συνδεσιμότητα και την παρακολούθηση και επικεντρώνονται στη βελτίωση της παραγωγικότητας του μηχανήματος και λύσεις που βασίζονται στο cloud όπου με την ανάλυση δεδομένων και τον σχεδιασμό διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Μέσω της εφαρμογής MyNewHolland App, οι πελάτες μπορούν να εγγράψουν το μηχάνημά τους, να ανακτήσουν τις τεχνικές πληροφορίες του και να έχουν πρόσβαση στην πύλη MyPLMConnect, όπου μπορούν να διαχειρίζονται τα δεδομένα του στόλου και της εκμετάλλευσης σε ένα μόνο περιβάλλον. Το σύστημα MyPLMConnect τους επιτρέπει να λαμβάνουν δυναμικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από μεμονωμένα μηχανήματα που εργάζονται στο χωράφι και να αναλύουν τα δεδομένα για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

οθόνη

Η New Holland παρουσιάζει επίσης τον νέο δέκτη PLM Cygnus, ο οποίος είναι ο πυρήνας του συστήματος αυτόματης οδήγησης στα τρακτέρ με PLM Intelligence. Βρίσκει την θέση με αξιοπιστία, αντισταθμίζοντας τις διακυμάνσεις του εδάφους και βοηθά στην πολύ γρήγορη εκκίνηση, παρέχοντας ακριβή και αξιόπιστη καθοδήγηση. Ο δέκτης υποστηρίζει επίσης της δορυφορικές πηγές διόρθωσης της New Holland, εκτός από την εξαιρετικά ακριβή διόρθωση RTK που παρέχεται μέσω του δικτύου PLM RTK+.

Η προηγμένη συνδεσιμότητα της New Holland βοηθά επίσης τους πελάτες να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο εκτός εργασίας. Το μηχάνημα συνδέεται με τον αγρότη και τον αντιπρόσωπο, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη θέση και την κατάσταση των καταχωρημένων συνδεδεμένων μηχανημάτων. Είναι σε θέση να διεξάγουν απομακρυσμένη διάγνωση μέσω του εργαλείου απομακρυσμένης βοήθειας της New Holland, καθώς και να βοηθούν τον χειριστή στην καμπίνα με την λειτουργία IntelliView Connect, που τους επιτρέπει να βλέπουν τα στοιχεία της οθόνης. Το μηχάνημα είναι επίσης συνδεδεμένο με το Control Room της New Holland, το οποίο ειδοποιεί τον αντιπρόσωπο για κωδικούς βλάβης, προτείνει λύσεις και μπορεί ακόμη να προλάβει πιθανές βλάβες.

10/09/2021 11:22 πμ

Μια νέα εποχή με τους αξιόπιστους γεωργικούς ελκυστήρες της Σειράς MF 5S εγκαινιάζει η Massey Ferguson, παγκόσμια εμπορική επωνυμία της AGCO.

Η νέα σειρά MF 5S, που μπορεί να φοράει και φορτωτή, διατηρώντας όμως την ορατότητα του οδηγού σε πολύ υψηλά επίπεδα, πρωτοπορεί από την άποψη της μηχανικής και της απόδοσης.

Με φορτωτή αλλά και μεγάλη ορατότητα το MF 5S της Massey Ferguson ιδανικό για φάρμες

Ο συγκεκριμένος γεωργικός ελκυστήρας, όπως εξήγησε μιλώντας στον ΑγροΤύπο ο κ. Νίκος Πατσωνάκης, Marketing & Communications Executive Commercial Vehicles and Machinery της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ, διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, ενώ απευθύνεται κυρίως σε γαλακτοκομικές και κτηνοτροφικές μονάδες, που έχουν ανάγκες φορτώσεων. Όπως εξάλλου αναφέρεται σε ενημερωτικό της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ, το συγκεκριμένο τρακτέρ είναι κατασκευασμένο, για να παραβιάζει τους κανόνες του συμβατικού σχεδιασμού ενός γεωργικού ελκυστήρα, ενώ σύμφωνα με τον κ. Πατσωνάκη, στην χώρα μας έχουν αρχίσει και βρίσκουν κοινό τα εν λόγω τρακτέρ με φορεμένο φορτωτή.

Ιδανικό για γαλακτοκομικές και κτηνοτροφικές μονάδες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ, έχει εξαιρετική ορατότητα, μόλις 4 μέτρα μπροστά από το τρακτέρ πάνω από το λεπτό ταμπλό και το πιο στενό καπό με χαμηλή μύτη στον τομέα του, εξαιρετικά ευέλικτο και ευκίνητο σχεδιασμό, δύο θέσεις καμπίνας και επιλογή οροφής από τη βασική έκδοση ή την οροφή Visio, ενώ η επιλογή τριών υδραυλικών συστημάτων παρέχει εξαιρετική πίεση, παροχή και απόκριση. Διαθέτει επίσης μοχλό χειρισμού ισχύος στο αριστερό χέρι ή μοχλός σχήματος Τ στο δεξί χέρι για αλλαγή κατεύθυνσης και επιλογή του ουδέτερου σημείου, μια επιλογή από joysticks χειρίζεται τον φορτωτή και αλλάζει την κατεύθυνση και τις ταχύτητες, πέδηση στο ουδέτερο σημείο - το σύστημα πέδησης βάζει τη μετάδοση στο ουδέτερο σημείο (νεκρά) όταν πατηθεί το πεντάλ φρένου, καθιστώντας τη λειτουργία του φορτωτή ασφαλέστερη, ευκολότερη και πολύ πιο άνετη.

Με φορτωτή αλλά και μεγάλη ορατότητα το MF 5S της Massey Ferguson ιδανικό για φάρμες

Σημειωτέον ότι τα τρακτέρ μπορούν να παραγγελθούν με εργοστασιακά τοποθετημένους φορτωτές MF FL, που θεωρούνται ιδανική λύση για εργασίες που τους απαιτούν.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο μοντέλο φορτωτή, όπως μας είπαν από την εταιρεία ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ: «ο καθαρός σχεδιασμός του βραχίονα φορτιστή προσφέρει ασυναγώνιστη ορατότητα και ασφάλεια, οι έγκλειστες σωληνώσεις μειώνουν τον κίνδυνο βλάβης, το σύστημα Lock & Go, ημιαυτόματης σύνδεσης και αφαίρεσης, απλοποιεί τη συναρμολόγηση. Το Soft Drive προστατεύει τους χειριστές και το μηχάνημα από απότομα φορτία, ενώ έχει πλήρως ολοκληρωμένη λειτουργία με τα joystick της σειράς MF 5S. Τα μοντέλα φορτωτών της σειράς MF FL έχουν αυξημένη ικανότητα ανύψωσης και νέες γωνίες επαναφοράς που προσφέρουν εντυπωσιακό χειρισμό υλικών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται κάδοι ως παρελκόμενα. Η εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του φορτωτή και του παρελκομένου καθιστά όλη τη διαδικασία της τοποθέτησης γρήγορη και απλή υπόθεση. Το πλαίσιο του φορτωτή ταιριάζει απόλυτα στο σασί του τρακτέρ. Αυτή η ολοκληρωμένη δομή είναι προσεκτικά σχεδιασμένη και μελετημένη για να παρέχει μέγιστη αντοχή και σταθερότητα. Ο νέος προσεκτικός και έξυπνος σχεδιασμός παρέχει άπλετο χώρο ανάμεσα στους βραχίονες του φορτωτή και του καπό, για εξαιρετική πρόσβαση στην περιοχή του κινητήρα και στο φίλτρο αέρα. Τέλος, το λεπτό καπό με χαμηλή μύτη είναι ένα εξαιρετικό εμπορικό σήμα του τρακτέρ-φορτωτή, που παρέχει εξαιρετική ορατότητα και τέλεια γωνία θέασης του προσαρτήματος και της λειτουργίας του».

Τα χαρακτηριστικά του κινητήρα

Το συγκεκριμένο τρακτέρ είναι πετρελαιοκίνητο, με τετράχρονο κινητήρα, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ικανοποιώντας τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την εκπομπή καυσαερίων STAGE V, με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • AgcoPower
 • Χωρητικότητα 4.4 Lt - 4 κύλινδροι 
 • Τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου Common Rail 
 • Ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρα 
 • 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο 
 • Υπερτροφοδοτούμενος (turbo) με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler) 
 • Μέγιστη ροπή: 440 Nm
 • Υδρόψυκτος
 • Χειρόγκαζο
 • Μνήμη στροφών κινητήρα με μπουτόν 
 • Δεξαμενή καυσίμου 200 Lt 
 • Δεξαμενή Adblue 20 Lt 
 • Μέγιστη ισχύς κινητήρα στις 2.000 rpm 
 • Μέγιστη ροπή κινητήρα στις 1.500 rpm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το τρακτέρ διατίθεται σε τρεις εκδόσεις Essential, Efficient και Exclusive, ιπποδυνάμεις από 105Hp έως 145Hp. Έχει νέα , ανανεωμένη εμφάνιση με U-κενό (Protect-U) μεταξύ καμπίνας και κινητήρα, για καλύτερη ψύξη του κινητήρα και χαμηλότερο επίπεδο θορύβου στο εσωτερικό της καμπίνας (69 db). Επίσης, δύο επιλογές στο κιβώτιο ταχυτήτων με τα ημιαυτόματα Dyna 4 (16x16) και Dyna 6 (24x24). Και τα δύο σασμάν έρχονται πλέον με τις λειτουργίες Brake to Neutral (Πατώντας μόνο το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα ο συμπλέκτης), την λειτουργία Autodrive (αλλάζει αυτόματα σχέσης ανάλογα με το φορτίο) και την λειτουργία Speedmatching (επιλέγει αυτόματα την σωστή ταχύτητα για να ταιριάζει με την ταχύτητα προς τα εμπρός).

Διαθέτει μεγαλύτερη καμπίνα για περισσότερη άνεση και καλύτερη και μεγαλύτερη ορατότητα για τον οδηγό, μέχρι και 4 μέτρα εμπρός, υδραυλική αντλία παροχής στα 58 L/min και προαιρετικά 100 L/min και 110 L/min για εργασίες με μπροστινό φορτωτή, τέσσερις ηλεκτρουδραυλικούς πίσω ταχυσυνδέσμους και ανυψωτική ικανότητα υδραυλικών στα 6.000 κιλά, μπροστινά υδραυλικά με ανυψωτική ικανότητα 3.000 κιλά και μέχρι τέσσερα σετ μπροστινούς υδραυλικούς ταχυσυνδέσμους, μπράτσο οδηγού με Multi pad με δύο χειριστήρια Joystick, Datatronic 5, με οθόνη αφής 9 ιντσών, όπου ρυθμίζουμε όλο το τρακτέρ και το παρελκόμενο. Τέλος, παρέχεται το Novatel AutoGuide και το Fieldstar 5, για γεωργία ακριβείας.

26/08/2021 04:01 μμ

Συλλεκτική μηχανή έχει αποκτήσει πρόσφατα και το γνωστό Οινοποιείο Λαφαζάνη, από το οποίο μας μίλησαν σχετικά με την απόδοσή της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Παύλος Κοντέλλης, η New Holland δημιουργεί ένα ρεκόρ στην απόδοση της συγκομιδής σταφυλιών, καθώς 197,6 τόνοι σταφυλιών συγκομίστηκαν σε μόλις 8 ώρες, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 200.000 φιάλες κρασιού Shiraz.

Πόσα σταφύλια υψηλής ποιότητας μπορούν να συγκομισθούν σε οκτώ ώρες; Η νέα New Holland Braud 9090X απάντησε σε αυτό το ερώτημα κατά την διάρκεια δοκιμής με πιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τον οργανισμό SGS: 197,6 τόνοι σταφυλιών χωρίς μίσχους, που αντιστοιχούν σε μέση απόδοση σχεδόν 24,7 τόνους σταφυλιών ανά ώρα. Όλα με εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 1% MOG ξένων υλών, ελάχιστες απώλειες και ρεκόρ χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου μόνο 0,99 λίτρα ανά τόνο συγκομιδής. Η Braud 9090X που χρησιμοποιήθηκε στην δοκιμή, ήταν εξοπλισμένη με το νέο διαχωριστή μίσχων (destemmer) και την πλευρική μεταφορική ταινία εκφόρτωσης που επιτρέπουν την συνεχόμενη συγκομιδή σε αμπελώνες υψηλής απόδοσης. Η δοκιμή έγινε δυνατή χάρη στην υποστήριξη των αμπελώνων C&S Devito και στο οινοποιείο Riverland Vintners: ο στόλος που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της δοκιμής περιελάβανε μία Braud 9090X, πέντε τρακτέρ New Holland T4.105F και ένα φορτηγό Iveco Stralis 560hp, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2018 στο Waikerie της Νότιας Αυστραλίας, σε ένα αγροτεμάχιο επτά εκταρίων με κόκκινα σταφύλια. Ενώ οι λευκές ποικιλίες συνήθως έχουν υψηλότερες αποδόσεις, η New Holland στόχευσε σε μια ποικιλία σταφυλιών Shiraz για να επικεντρωθεί όχι μόνο στην απόδοση, αλλά και στην ποιότητα των σταφυλιών. «Αυτή η δοκιμή δείχνει πώς η κορυφαία παραγωγικότητα μπορεί να συμβαδίζει με την εξαιρετική ακρίβεια συγκομιδής και διαχωρισμού μίσχων», δήλωσε ο Thierry Le Briquer, επικεφαλής του εργοστασίου σταφυλοσυλλεκτικών και ελαιοσυλλεκτικών μηχανών της New Holland. «Η δοκιμή επιβεβαιώνει επίσης την New Holland ως τον απόλυτο ηγέτη στον τομέα της συγκομιδής σταφυλιών και την Braud 9090X ως την σταφυλοσυλλεκτική με την υψηλότερη παραγωγικότητα».

Νέα σειρά Braud 9090X: μεγαλύτερη απόδοση για τους καλλιεργητές, καλύτερη ποιότητα σταφυλιών για τους οινοποιούς

Η νέα σειρά Braud 9090X με τον διαχωριστή μίσχων (destemmer) και την πλευρική μεταφορική ταινία εκφόρτωσης είναι τεχνολογικά η πιο σύγχρονη σταφυλοσυλλεκτική μέχρι σήμερα, παρέχοντας στους αμπελουργούς εξαιρετική απόδοση και ταχύτητα εργασίας – βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του κρασιού αφαιρώντας τους μίσχους και τις ξένες ύλες από τον καρπό. Η σειρά 9090X βασίζεται στο δοκιμασμένο σύστημα της Braud, το οποίο έφερε επανάσταση στη συγκομιδή σταφυλιών και συνεχίζει να προσφέρει την πιο ήπια επαφή με το αμπέλι και τον συγκομισμένο καρπό. Χάρη στη γωνία στροφής 90ο , οι συλλεκτικές Braud 9090X έχουν την πιο μικρή ακτίνα στροφής στην αγορά. Το ενσωματωμένο σύστημα Intelligent Management System και η οθόνη αφής IntelliView™ παρέχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις βασικές λειτουργίες της συγκομιδής και αυξάνει την απόδοση και την παραγωγικότητα.

Η Braud 9090X είναι εξοπλισμένη με 6-κύλινδρο Common Rail κινητήρα 175 hp της FPT Industrial που έχει απαράμιλλη απόδοση, οικονομία καυσίμου και αξιοπιστία, μαζί με την μεγάλη διάρκεια ζωής. Το μοναδικό σύστημα δόνησης SDC της Braud επιτρέπει σε κάθε ράβδο τινάγματος να είναι ανεξάρτητη, στηριγμένη πίσω σε εύκαμπτη βάση που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο του τινάκτη για την πιο απαλή συλλογή. Τα καδάκια Noria και το σύστημα υποδοχής του καρπού επιτρέπουν τη συλλογή και τη μεταφορά χωρίς απώλειες και αλλοιώσεις. Μετά από 43 χρόνια πρωτοπορίας, αυτά τα καινοτόμα συστήματα συλλογής εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως κορυφαία στην παραγωγικότητα και παρέχουν στους οινοποιούς έναν εξαιρετικά καθαρό καρπό. Χάρη στην πρόσφατη τεχνολογία διαχωριστή μίσχων (destemmer) και την πλευρική μεταφορική ταινία εκφόρτωσης, οι μεγάλοι αμπελοκαλλιεργητές θα επωφεληθούν από την υψηλότερη παραγωγικότητα καθώς και από την καλύτερη ποιότητα καρπού. Μίσχοι, κοτσάνια και άλλα πράσινα υπολείμματα αφαιρούνται κατά τη συγκομιδή, αποφεύγοντας έτσι τη μόλυνση από ξένες ύλες κατά τη μεταφορά και την εκφόρτωση. Αυτό βελτιώνει θεαματικά την ποιότητα του κρασιού.

«Πιστεύουμε ότι η ποιότητα των καρπών, οι οποίοι έχουν διαχωριστεί από τους μίσχους πρόκειται να γίνει το επόμενο πρότυπο για τους πιο απαιτητικούς οινοποιούς. Πολύ σύντομα μερικά από τα πιο διάσημα κρασιά υψηλής ποιότητας θα μπορούν να παραχθούν από σταφύλια που συγκομίζονται και διαχωρίζονται από τους μίσχους μόνο με ένα από τα μηχανήματά μας», λέει ο Philippe Boisseau, Διευθυντής του εργοστασίου μηχανών συγκομιδής Σταφυλιών & Ελιάς. «Η Braud 9090X με τον διαχωριστή μίσχων αντιπροσωπεύει μία πραγματική αποκάλυψη στην αγορά, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση με κορυφαία ποιότητα κρασιού. Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες της αγοράς για αυτόν τον συνδυασμό, ο οποίος παρουσιάστηκε πρόσφατα στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας και του Ειρηνικού».

braud

Σταφυλοσυλλεκτική Braud: περισσότερες από 15.000 μηχανές από το 1975

Η Braud κυκλοφόρησε την πρώτη αυτοκινούμενη σταφυλοσυλλεκτική μηχανή (Braud 1020) το 1975, αντλώντας από την τεράστια τεχνογνωσία των μηχανημάτων συγκομιδής που είχε δημιουργήσει από το 1870, έτος κατά το οποίο ο Alexandre Braud ίδρυσε την εταιρεία.

Οι μηχανές κατασκευάζονται στο γαλλικό εργοστάσιο στο Coex της Γαλλίας – Κέντρο Αριστείας της New Holland για αυτοκινούμενες συλλεκτικές – όπου περισσότερες από 15.000 σταφυλοσυλλεκτικές Βraud έχουν παραχθεί έως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι ένα στα δύο μηχανήματα που λειτουργούν παγκοσμίως είναι New Holland. Οι σταφυλοσυλλεκτικές  Braud πωλούνται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.

«Οι σταφυλοσυλλεκτικές New Holland μαζί με τα ειδικά τρακτέρ, επιβεβαιώνουν την παγκόσμια ηγετική μας θέση σε αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα” δήλωσε ο Carlo Lambro, Πρόεδρος της New Holland Agriculture. «Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στους αγρότες αδιαμφισβήτητη τεχνολογική πρωτοπορία, αποτελεσματικότητα και κερδοφορία σε καλλιέργειες οπωρώνων, αμπελώνων και άλλων ειδικών εφαρμογών - και αυτό συμβάλλει σημαντικά στη φήμη και την αξία της μάρκας μας».

Ικανοποιημένοι στο Οινοποιείο Λαφαζάνη

Η οινοποιεία Λαφαζάνη διαθέτει 100 στρέμματα ιδιόκτητου αμπελώνα, ο οποίος περιβάλλει το Οινοποιείο στην Νεμέα. Τα αμπέλια απλώνονται στις πλαγιές του λόφου «Φωκάς», σε υψόμετρο 240 - 500 μέτρα. Οι αμπελώνες έχουν ως κύρια παραγωγή το Αγιωργίτικο αλλά και τις ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Ασύρτικο, Gewurztraminer, Tannat και Syrah. Η φύτευση και η ενασχόληση με την αμπελουργία αποτέλεσε ένα μεγάλο σχολείο για τον οινοποιό Σπύρο Λαφαζάνη. Σχεδιάστηκε έτσι, ούτως ώστε να παραλαμβάνει μικρές στρεμματικές αποδόσεις υπέρ της ποιότητας του κρασιού. Ο αμπελώνας στις Αρχαίες Κλεωνές, ανήκει σε μια ημιορεινή οινοποιητική περιοχή, με ποικίλα μικροκλίματα, μέγιστη απορρόφηση της ηλιοφάνειας, επικλινή εδάφη με καλή αποστράγγιση.

Ο ΑγροΤύπος επικοινώνησε με τον υπεύθυνο της εταιρείας, κ. Σπύρο Λαφαζάνη, προκειμένου να μας πει εν συντομία την άποψή του, σχετικά με την συλλεκτική μηχανή New Holland 9070L, που «δουλεύει» εδώ και μια τριετία η επιχείρησή του. Σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη, «δουλεύουμε φέτος για τρίτη χρονιά με την συγκεκριμένη ιδιόκτητη συλλεκτική μηχανή. Όλα τα προηγούμενα χρόνια την εργασία αναλάμβανε άλλη μηχανή, εκτός εταιρείας. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με την λειτουργίας της μηχανής New Holland 9070L, δεδομένου ότι οι προδιαγραφές της, ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα και δεν υπάρχει καμιά απόσταση στην πράξη, από όσα ξέραμε πριν την αγοράσουμε. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η ευελιξία της. Για μας τώρα αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η τεχνική υποστήριξη μετά την αγορά, δηλαδή το after sales service».

24/08/2021 03:57 μμ

Γραμμή για προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης που έχει προαναγγείλει το ΥπΑΑΤ, τον Οκτώβριο, έχει δώσει ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Σύμφωνα με πληρφορίες του ΑγροΤύπου, για μια προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης από το ερχόμενο φθινόπωρο και ει δυνατόν από τον Οκτώβριο, εργάζεται το ΥπΑΑΤ. Αυτό προέκυψε και σε συνάντηση που είχαν στην Κομοτηνή στο πλαίσιο διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ, εκρόσωποι του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ). Βέβαια, για να γίνει εφικτό το πλάνο Παπαγιαννίδη (Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών), υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, όπως αναφέρουν στον ΑγροΤύπο, πηγές της αγοράς, που τοποθετούν χρονικά μια προκήρυξη, κατά τις αρχές του νέου έτους.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, το ΥπΑΑΤ φέρεται να μελετά στη νέα αυτή προκήρυξη και τα μικρά, ευέλικτα Σχέδια με προϋπολογισμό έως 50.000 ευρώ, όμως είναι ακόμα νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα και αποφάσεις.

30/06/2021 05:00 μμ

Οι τετράτροχες γουρούνες - All Terrain Vehicles (ATV) είναι οχήματα παντός εδάφους προσφέροντας άνετη οδήγηση υπό αντίξοες συνθήκες.

Ανάλογα με τον προορισμό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί κατατάσσονται σε περαιτέρω κατηγορίες. Στην κατηγορία Utility συναντάμε γουρούνες για αγροτική χρήση, οι οποίες έχουν πινακίδα κυκλοφορίας και οδηγούνται με δίπλωμα αυτοκινήτου.

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μία παρουσίαση των μοντέλων που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και ενδείκνυνται για αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Αρμενάκης, Marketing Director της ΜUVUS, που αντιπροσωπεύει την εταιρεία CFMOTO, για αγροτική χρήση θα συνιστούσε το μοντέλο CFORCE 520L. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διθέσιο ATV με απίστευτη ικανότητα κίνησης σε κάθε έδαφος χάρη στα 25 εκατοστά ύψους από το έδαφος. Οι διαστάσεις του  (Μ x Π x Υ): 230 x 110 x 135cm του επιτρέπουν να περάσει ακόμα και από τα πιο στενά μονοπάτια, και μάλιστα φορτωμένο έως και με 230kg. Ο κινητήρας του CFORCE 520L είναι υδρόψυκτος, τετράχρονος μονοκύλινδρος 495cc, και με χρήση ηλεκτρονικού ψεκασμού αποδίδει 34HP. Το αυτόματο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων είναι το Trailbloc της κορυφαίας καναδέζικης CVTech, που εξασφαλίζει απαράμιλλη αντοχή στην σκληρή χρήση. Το τιμόνι έχει ηλεκτρική υποβοήθηση για ευκολία στη χρήση ακόμα και με πλήρες φορτίο ή σε δύσκολα εδάφη. Τα φρένα είναι με υδραυλική υποβοήθηση και δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, με ανεξάρτητη ενεργοποίηση ανά άξονα, και επιπλέον κλείδωμα του κεντρικού άξονα.

crforce

Η κίνηση μεταδίδεται είτε και στους τέσσερις τροχούς είτε μόνο στους πίσω, επιλογή που γίνεται από τον οδηγό απλά πατώντας το κουμπί της τετρακίνησης. Πανεύκολα επίσης, σύμφωνα με τον κ. Αρμενάκη, μπορεί ο οδηγός να επιλέξει το κλείδωμα του πίσω ή και του κεντρικού διαφορικού από τα αντίστοιχα κουμπιά, αλλά και το αργό/γρήγορο/όπισθεν/νεκρό/κλείδωμα της μετάδοσης από τον αντίστοιχο επιλογέα. Οι αναρτήσεις του είναι διπλά ψαλίδια τύπου Α σε όλους τους τροχούς, με αμορτισέρ λαδιού και συνδυάζονται με τους τροχούς των 25", φάρδους 8" εμπρός και 10" πίσω, σε αλουμινένιες ζάντες των 12". Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένας στιβαρός εργάτης 2500lbs, κοτσαδόρος, σιδερένια σχάρα φόρτωσης πίσω.

Το CFORCE 520 L ταξινομείται ως αγροτικό μηχάνημα με πινακίδες ΑΜ (αναγραφή σε πινακίδες αγροτικών μηχανημάτων), οπότε ο ΦΠΑ (που περιλαμβάνεται στην τιμή) είτε εκπίπτει, είτε απαλλάσσεται. Σημαντικό είναι επίσης ότι καλύπτεται από τρία χρόνια εγγύηση. Για το CFORCE 520L είναι διαθέσιμα πολλά αξεσουάρ που είναι χρήσιμα σε ένα πλήθος αγροτικών και κτηνοτροφικών εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται: καταστροφέας, ειδικό off road trailer, ραντιστικό, δισκοβάρνα και τρείλερ μεταφοράς με ανατροπή. Η τιμή του CFORCE 520L είναι 6.690€, ενώ στην γκάμα της CFMOTO υπάρχουν επίσης τα CFORCE 450L με 6.190€ που αποτελεί το απόλυτο Best Seller της ελληνικής αγοράς και CFORCE 450S με 5.490€ που αποτελεί και το πιο προσιτό ATV της ελληνικής αγοράς. Αναλυτικότερα όλα τα διαθέσιμα αγροτικά ATV της CFMOTO, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Ασημακόπουλο, Product Manager της Motodynamics που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Yamaha, το μοντέλο που προτείνει για αγροτική χρήση είναι το Kodiak 700 EPS (Electrically Power Steering σύστημα με ηλεκτρική υποβοήθηση). Το φιλικό προς το χρήστη Kodiak 700 είναι σχεδιασμένο για αγρότες που χρειάζονται ένα ανθεκτικό όχημα εργασίας για σκληρή δουλειά υπό ακραίες συνθήκες καθώς παρέχει ανώτερες επιδόσεις με εξαιρετική αξία. Καθώς διαθέτει το νέο κινητήρα υψηλής ροπής MK II 686 κ.εκ. - και compact πλαίσιο με πολυτελές κάθισμα για άνεση ακόμα και σε περίπτωση ολοήμερης χρήσης. Αυτό το εξαιρετικό όχημα εργασίας μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 140 kg συν το βάρος του οδηγού και να ρυμουλκήσει φορτία έως 600 kg. Το κιβώτιο ταχυτήτων Ultramatic® CVT λειτουργεί με εξαιρετικά ομαλό τρόπο και, σε συνδυασμό με το μηχανικό σύστημα 2WD/4WD, κάνει αυτό το ATV ιδανικό για ρυμούλκηση και εργασία όλη την ημέρα. Τα ATV της Yamaha κατασκευάζονται για έναν συγκεκριμένο σκοπό: να διευκολύνουν όσους εργάζονται σε εξωτερικά περιβάλλοντα υπό δύσκολες συνθήκες. Το συγκεκριμένο έχει αγροτική έγκριση τύπου και βγαίνει σε διαφορετικές εκδόσεις.

kodiak

Πιο συγκεκριμένα, βγαίνει:

 • Kodiak 700 EPS SE (Special Edition) à Λιανική τιμή με ΦΠΑ: 12.700€
 • Kodiak 700 EPS à Λιανική τιμή με ΦΠΑ: 11.950€
 • Kodiak 700 à Λιανική τιμή με ΦΠΑ: 11.250€

Με μια ματιά: 

Όχημα Utility ATV με την καλύτερη αναλογία αξίας- κόστους 

Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας υψηλής ροπής 686 κ.εκ. με 1ΕΕΚ

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT Yamaha Ultramatic®

Τετρακίνηση κατ' επιλογή (On-Command® 2WD/4WD)

Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης της Yamaha (μοντέλα EPS)

Συνολική χωρητικότητα φορτίου 140 kg στην μπροστινή και πίσω σχάρα

Ικανότητα ρυμούλκησης 600 kg με τοποθέτηση του βαρούλκου στο μπροστινό μέρος

Δισκόφρενα μπροστά και στεγανοποιημένο πίσω φρένο εμβαπτισμένο σε λάδι

Ανεξάρτητη ανάρτηση μεγάλης διαδρομής

Ελαστικά Maxxis 25", 25 x 8 x 12 μπροστά, 25 x 10 x 12 πίσω

Ψηφιακός πίνακας οργάνων

Κεντρικό φως αλογόνου για εργασία (μοντέλα EPS)

Γνήσια Αξεσουάρ 

Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ YAMAHA για να εξοπλίσετε το ATV σας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά (πατήστε εδώ)

Η εταιρεία Γκοργκόλης αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Daytona και της Segway, προτείνει τα μοντέλα DAYTONA AKITA II 450 και SEGWAY SNARLER 600 για αγροτική χρήση. Όπως μας αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας, τα οχήματα εκδίδουν άδεια κυκλοφορίας και επομένως δεν περιορίζονται μόνο σε εκτός δρόμου χρήση, αλλά δύναται να κυκλοφορούν ελεύθερα και στο οδικό δίκτυο.  Έχουν επιλογή αργό/γρήγορο, 2XD - 4XD, μπλοκέ διαφορικό ή μη τα οποία επιλέγονται από τον χρήστη μέσω των χειριστηρίων.

day

Τέλος, η εταιρεία Teomoto S.A. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Kawasaki και το προτεινόμενο μοντέλο είναι το Brute Force 750 4x4i EPS το οποίο βγαίνει και στην έκδοση Brute Force 750 4x4i EPS Camo. Είναι σχεδιασμένο για υψηλές αποδόσεις εκτός δρόμου, διαθέτει κορυφαία στον κλάδο της βιομηχανίας χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένης της μεταβλητής ρύθμισης ισχύος Electronic Power Steering (EPS) συν μία περαιτέρω αύξηση της ροπής και όλων των ημερήσιων επιδόσεων λειτουργίας του κινητήρα χάρης την 750 cm3 V - twin μηχανή. Η μέγιστη ισχύς είναι 37,3 kW {51PS} / 6,750 rpm.

Το BRUTE FORCE 750 4x4i είναι ένα πραγματικό άλογο εργασίας, προσφέροντας συνδυασμένη ικανότητα 120 κιλών και, χάρη στο ανθεκτικό πλαίσιο και το χαμηλό γόνατο, ενώ διαθέτει εξίσου εντυπωσιακή ικανότητα ρυμούλκησης 567 κιλών. Το μοναδικό, πλήρως κλειστό, υγρό σύστημα πέδησης πολλαπλών πλακών, διατηρεί τη λάσπη έξω, είναι εξαιρετικά συμπαγές και προστατεύεται καλά από βράχια και κούτσουρα.

14/04/2021 10:50 πμ

Μόνο στην επικείμενη πρόσκληση για τα Σχέδια τους επόμενους μήνες αναφέρεται οι Οικονόμου σε απάντησή του στην βουλή, αποφεύγοντας να πάρει θέση.

Διαχρονικό είναι το αίτημα όλου του κλάδου, αλλά και των αγροτών, για τους οποίους το τρακτέρ αποτελεί εργαλείο δουλειάς, ένα πρόγραμμα απόσυρσης των ελκυστήρων με κίνητρα, όμως, όπως προκύπτει από την απάντηση του καθ’ ύλην αρμόδιου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Οικονόμου, μάλλον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα.

Σημειωτέον ότι και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) περιλαμβάνει διαχρονικά, σε όλα τα υπομνήματά του προς το ΥπΑΑΤ, το συγκεκριμένο αίτημα, πλην όμως αυτό δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα. Όπως μάλιστα δήλωσε μιλώντας στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σάββας Μπαλουκτσής, ο ΣΕΑΜ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα και στο νέο υπουργό Σπήλιο Λιβανό, έχοντας συμπεριλάβει και την πρόταση για ένα εθνικό πρόγραμμα απόσυρσης. Σύμφωνα εξάλλου με τον κ. Μπαλουκτσή, το 2020 πωλήθηκαν στην Ελλάδα λίγο πάνω από 2.800 τρακτέρ, όταν το 2019 ήταν μόλις 1.200, κάτι που αποδίδεται στην υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης.

Δεν απαντά ξεκάθαρα για το αίτημα ο Οικονόμου στη βουλή και αναφέρεται στα Σχέδια

Στο αίτηµα απόσυρσης των παλιών γεωργικών ελκυστήρων αναφέρεται ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Οικονόμου, χωρίς όμως να δίνει σαφείς απαντήσεις. Έτσι, τονίζει πριν λίγες ημέρες στη βουλή εγγράφως ότι: «Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014- 2020, η εφαρµογή του υπο-µέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» και ειδικότερα της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» παρείχε στήριξη σε συλλογικά σχήµατα αγροτών και σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων για επενδύσεις στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Ειδικότερα, η δράση 4.1.1 συνέβαλε και στον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων αφού µεταξύ των επιλέξιµων επενδύσεων ήταν αυτοκινούµενα µηχανήµατα φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως ελκυστήρες, φορτωτές, συλλεκτικές µηχανές, αγροτικά ρυµουλκούµενα κ.ο.κ. Σήµερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων βρίσκεται σε διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού της ΚΑΠ 2021-2027.

Οι ενισχύσεις σε εξοπλισµό και ιδιαιτέρως σε συστήµατα χρήσης καινοτοµίας και σύγχρονων τεχνολογιών θα αποτελέσουν µέρος του νέου προγράµµατος στήριξης που σχεδιάζεται».

Αίτημα και από κυβερνητικό βουλευτή

Σε ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ Θέμης Χειμάρας είχε θέσει παλιότερα το ζήτημα. Όπως είχε υποστηρίξει, πρέπει να δοθούν κίνητρα για τον σκοπό αυτό, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν τα τρακτέρ τους, μειώνοντας έτσι και το κόστος παραγωγής.

12/04/2021 12:18 μμ

Tην έγκριση όλων των επιλαχόντων του προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης, της προκήρυξης του 2018, ζητούν οι εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής αγροτών Κεντρικής Ελλάδας.

Όπως επισημαίνουν, η προηγούμενη προκήρυξη είχε να βγει από το 2011 για αυτό υπήρχαν τόσοι πολλοί αγρότες που θέλησαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πραγματικά και να μείνουν στο τόπο τους. Οι επιλαχόντες αποτελούνται από διάφορες κατηγορίες αγροτών, όπως βοοτρόφοι, γεωργοί φυτών μεγάλης καλλιέργειας, αλλά και πολλοί Νέοι Αγρότες (ποσοστό που εκτιμάται στο 25%).

Ζητάνε να μεταφερθούν όλα τα κονδύλια από τα τρία εναπομείναντα προγράμματα από το απερχόμενο ΠΑΑ, τα οποία φτάνουν να καλύψουν τους επιλαχόντες όλης της Ελλάδας. Συγκεκριμένα αφορούν: το μέτρο 4,1.2 Αρδευτικά με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ, το μέτρο 16 Συνεργασία με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, το μέτρο 2,1 Γεωργικών Συμβούλων με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Τα τρία προγράμματα, από τα οποία θα πάρουν τα κονδύλια, μπορούν να τρέξουν με το νέο ΠΑΑ.

Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο κ. Βάιος Κυριτσάκας, από το νομό Λάρισας, που είναι επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής, «είναι εύκολο να γίνει αυτή η μεταφορά κονδυλίων. Μιλάνε για σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας και γεωργία ακριβείας αλλά μένουν μόνο στα λόγια. Εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα τρακτέρ. Πως μπορεί να εξελιχθεί η γεωργία όταν υπάρχουν επενδυτικά προγράμματα που από το 2017 δεν έχουν πραγματοποιηθεί. 

Καλά τα λόγια αλλά πρέπει να γίνουν και έργα τα οποία θα εκσυγχρονίσουν την αγροτική παραγωγή της χώρας μας. Αγόρασα ένα τρακτέρ και δεν μπορώ να αγοράσω τα παρελκόμενα. Αυτό σημαίνει ότι για να κάνω αυτή την επένδυση θα πρέπει να περιμένω δέκα χρόνια (για την επόμενη προκήρυξη) και όλα αυτά τα χρόνια να έχω ακινητοποιημένο το τρακτέρ μου».

06/04/2021 01:07 μμ

Η παράταση ισχύει για όσες λήγουν από 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Ιουνίου 2021.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ2/397/86292/29-3-2021 και θέμα «Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων και λοιπές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των κατ’ εξακολούθηση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της νόσου COVID-19»:

Α. Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες η ισχύς των Αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών αγροτικών μηχανημάτων με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται έως την 15η Οκτωβρίου 2021.

Β. Παρατείνονται εκ νέου, για έξι (6) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, οι άδειες οδήγησης και τα πτυχία χειριστών αγροτικών μηχανημάτων των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την εφαρμοζόμενη 7μηνη παράταση, που είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (δηλαδή για άδειες οδήγησης με καταληκτική ημερομηνία ισχύος που ήταν εντός του διαστήματος από 1-9-20 έως 31-3-2021) βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος που 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 όπως ορίζει ο νέος Κανονισμός.

Παράδειγμα 1: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Απριλίου 2020 που είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται εκ νέου έως την 1η Ιουλίου 2021.

Παράδειγμα 2: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η Ιουλίου 2020 που είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται εκ νέου για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τη 18η Αυγούστου 2021.

06/04/2021 09:29 πμ

Το ΥπΑΑΤ ετοιμάζει προκήρυξη για τη μεταβατική περίοδο 2021 - 2022 για Σχέδια Βελτίωσης, με ύψος προϋπολογισμού τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρών.

Θυμίζουμε ότι όπως έχουμε αναφέρει στον ΑγροΤύπο αναμένεται επίσης προκήρυξη για Εγκατάσταση Νέων Γεωργών, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία και Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων για τη μεταβατική περίοδο 2021 - 2022.

«Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ουσιαστικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Σε αυτά και στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών οφείλουμε να επενδύσουμε περισσότερο, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, αν θέλουμε να έχει ουσιαστικό μέλλον ο πρωτογενής τομέας». Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα βγει καινούργια προκήρυξη στη μεταβατική περίοδο 2021 - 2022 για Σχέδια Βελτίωσης, με ύψος προϋπολογισμού τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρών. 

Ο Θεσσαλός πολιτικός έθεσε εκ νέου το ζήτημα των επιλαχόντων με αροτραίες καλλιέργειες που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη μοριοδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης. Ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας εξήγησε ότι κατατέθηκαν περί τις 15 χιλιάδες αιτήσεις εκ των οποίων εντάσσονται περί τις 10 χιλιάδες. Προτεραιότητα δόθηκε κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες, θερμοκήπια και γενικότερα καλλιέργειες που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα. Η αρχική πρόσκληση το 2017 ήταν 316 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε με την υπερδέσμευση τον Σεπτέμβριο του 2019 στα 615 εκατομμύρια ευρώ. Για να καλυφτούν και οι επιλαχόντες χρειάζονται άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το ΠΑΑ 2014-‘20 έχει κλείσει και πλέον δεν υπάρχουν άλλοι πόροι. 

Οι μόνες εκκρεμότητες του ΠΑΑ είναι τρεις (3) προσκλήσεις: 
α) για τους Γεωργικούς Σύμβουλους, 
β) για τα Σχέδια Βελτίωσης για άρδευση και 
γ) για τη 2η δόση του Μέτρου της Συνεργασίας (Μέτρο 16 για νέες καινοτόμες δράσεις).

Ο βουλευτής της ΝΔ μετέφερε το αίτημα επιλαχόντων για «γέφυρα» με τη μεταφορά χρημάτων από τη νέα προγραμματική περίοδο στην προηγούμενη. Ωστόσο, όπως ειπώθηκε, κανονιστικά δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. «Γέφυρα» γίνεται μόνο όταν ένα έργο έχει εγκριθεί, έχει ξεκινήσει και δεν έχει ολοκληρωθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.  

26/02/2021 01:54 μμ

Όχι εισέπραξαν οι Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Οικονοµίας από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Οικονόμου, για ένταξη των επιλαχόντων της περασμένης προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης.

Ο κ. Οικονόµου ανέφερε πως αν και έγιναν συζητήσεις µε τις ευρωπαϊκές αρχές σχετικά µε τους επιλαχόντες, τελικά δεν επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς η χρηµατοδότησή τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, αρνητική ήταν και η διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ για αυτό το θέμα.  

Όσον αφορά ειδικότερα την πρώτη πληρωµή των Σχεδίων Βελτίωσης, έγινε γνωστό στους αντιπεριφερειάρχες πως ετοιµάζεται κάποια παράταση, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση οι διαχειριστικές αρχές να δώσουν σαφή ηµεροµηνία.

Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, «ο υφυπουργός μας τόνισε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για ένταξη των επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης. Επίσης δεν μπορεί να «κουμπώσει» το συγκεκριμένο προγραμμα με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όπως είναι η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, ζήτησαν από τον υφυπουργό να μην προχωρήσει τώρα στην προκήρυξη των αρδευτικών Σχεδίων Βελτίωσης, ώστε τα χρήματα να πάνε στους επιλαχόντες. Όμως ούτε αυτό δέχτηκε το ΥπΑΑΤ.

Μόνο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε 273 επιλαχόντες στα Σχέδια Βελτίωσης και χρειαζόμαστε ένα κονδύλι περίπου 13,3 εκατ. ευρώ. Όσοι δεν κάνουν αποδοχή προχωρούν σε αποποίηση ώστε να καταφέρει να πάρει την θέση ο επόμενος αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες. Οι επιλαχόντες είναι πολλοί και είναι αγανακτισμένοι».
 

19/02/2021 06:01 μμ

Σήμερα, οι αγρότες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις: μείωση στα κόστη, μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών και ελαχιστοποίηση της συμπίεσης του εδάφους. Ωστόσο, η χρήση ισχυρότερων και βαρύτερων μηχανημάτων προκαλεί ακριβώς τα ίδια προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει.

Η τεχνολογία MICHELIN Ultraflex είναι μια επαναστατική λύση για αυτή τη διπλή πρόκληση της υποστήριξης της ανάπτυξης των γεωργικών μηχανημάτων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους: το έδαφος.

Τεχνολογία Ultraflex της Michelin σε φάρμα 30.000 στρεμμάτων

Τα ελαστικά MICHELIN Ultraflex λειτουργούν με πολύ χαμηλή πίεση, έχοντας ως αποτέλεσμα μείωση στην κατανάλωση καυσίμου, καλύτερη πρόσφυση και άριστη αντοχή. Επιπλέον, το χαμηλό επίπεδο συμπίεσης του εδάφους συμβάλλει στην αυξημένη παραγωγικότητα.

Η τεχνολογία Ultraflex επιτρέπει στα ελαστικά να φέρουν το ίδιο φορτίο, σε χαμηλότερη πίεση σε σχέση με την τυπική τεχνολογία ακτινωτών ελαστικών. Ο σκελετός είναι ανθεκτικός, αλλά ταυτόχρονα εύκαμπτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φαρδύτερο αποτύπωμα και καλύτερη επαφή με το έδαφος.

Η μείωση στην κατανάλωση καυσίμου με έως και 15% μικρότερη συμπίεση του εδάφους, οι αυξημένες αποδόσεις κατά 4% και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής είναι τα σημαντικότερα ζητήματα για τους αγρότες, όταν μιλούν για τα οφέλη της χρήσης των ελαστικών MICHELIN Ultraflex, μαζί με τον επαγγελματισμό της ομάδας Michelin.

Δείτε γνώμες αγροτών και ανακαλύψτε τις παρατηρήσεις που κάνουν μετά τη χρήση των ελαστικών MICHELIN Ultraflex στα μηχανήματά τους!

Φάρμα Oltpiess στη Ρουμανία: 25 χρόνια ιστορία, 30.000 στρέμματα έκταση

Με ιστορία 25 ετών, η φάρμα Oltpiess στη Ρουμανία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με 3.000 στρέμματα και αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται επιφάνεια περίπου 30.000 στρεμμάτων, διαχωρισμένων σε περίπου 15.000 στρέμματα σιταριού, 5.000 στρέμματα ελαιοκράμβης, 4.000-5.000 στρέμματα καλαμποκιού και περίπου 5.000 στρέμματα ηλίανθου. Η φάρμα έχει στην ιδιοκτησία της 3 τρακτέρ 200 HP, 3 τρακτέρ 300 HP και 2 τρακτέρ 600 HP.

Το 2019 οι ιδιοκτήτες της φάρμας ξεκίνησαν να εξοπλίζουν τα τρακτέρ τους με ελαστικά MICHELIN Ultraflex:

«Με τη χρήση των ελαστικών Michelin Ultraflex, διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο προστασίας του εδάφους, εξαιτίας της χαμηλής συμπίεσης του εδάφους και έχουμε καταγράψει αύξηση στην παραγωγικότητα κατά 4%.

Επιπλέον, η κατανάλωση καυσίμου ήταν μειωμένη κατά περίπου 10% χάρη στη χρήση αυτών των ελαστικών.

Η κατανάλωση καυσίμου του τρακτέρ είχε προηγουμένως αυξηθεί σε περίπου 30 λίτρα/10 στρέμματα κατά το όργωμα, σε σύγκριση με τώρα, όπου παρατηρούμε μείωση της κατανάλωσης σε περίπου 27,5 λίτρα/10 στρέμματα.

Εκτιμούμε ότι θα χρησιμοποιούμε αυτά τα ελαστικά για περίπου 5.000 ώρες λειτουργίας, που σημαίνει έως 7 χρόνια», ανέφερε ο Andrei Popescu - Διαχειριστής της Oltpiess Farm, στη Ρουμανία.

Τεχνολογία Ultraflex της Michelin σε φάρμα 30.000 στρεμμάτων

11/02/2021 12:12 μμ

Από 300 έως 5.000 ευρώ τα πρόστιμα σε όποιον διαθέτει τέτοια μηχανήματα χωρίς να έχουν πιστοποιηθεί.

Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση του υφυπoυργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Οικονόμου, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθ. Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης» (Β΄ 671).

Παράλληλα στην απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγεται ο πάσης φύσεως εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργική και δασική παραγωγή, τη γεωργία και τη δασοκομία για επαγγελματική χρήση, είτε είναι αυτοκινούμενος, είτε δυναμοδοτούμενος από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα, είτε έχει ανεξάρτητη - αυτόνομη πηγή δυναμοδότησης.

2. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4α, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι επινώτιοι ψεκαστήρες.».

«7. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ πρέπει να είναι παρών κατά την επιθεώρηση, ώστε να γνωρίζει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την αποκατάστασή τους.»

«1. Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως (5.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012, σε όποιον διαθέτει στην αγορά ΕΕΓΦ που δεν είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker), σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4.».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση πατώντας εδώ

09/02/2021 04:49 μμ

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι 31-12-2021 η καταληκτική ημερομηνία για την τοποθέτηση εγκεκριμένου τύπου Διατάξεων Προστασίας Έναντι Ανατροπής (ΔΠΕΑ) στους παλιούς γεωργικούς ελκυστήρες, μετά από τροποποίηση της σχετικής απόφασης (οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-5-09, Β΄1146) που υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Οικονόμου.

Η παράταση αφορά γεωργικούς ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή έχουν άδεια κυκλοφορίας που εκδόθηκε πριν τις 21-5-1998.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστά όπως οι κάτοχοι των γεωργικών ελκυστήρων λάβουν σοβαρά υπόψιν την απόφαση και προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση των εμπόρων αγροτικών μηχανημάτων αλλά και των αγροτών που έχουν στην κατοχή τους μηχανήματα χωρίς ΔΠΕΑ, να εναρμονιστούν με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικού πλαισίου που απαιτεί την ύπαρξη επί των γεωργικών ελκυστήρων εγκεκριμένου τύπου ΔΠΕΑ ως προϋπόθεση για την έγκριση και την ταξινόμηση και απογραφή τους.

Η απόφαση προβλέπει ότι είναι δυνατόν να κατασκευαστούν και να εγκριθούν νέου τύπου ΔΠΕΑ από ενδιαφερόμενους (μεμονωμένους/ ανεξάρτητους κατασκευαστές, μηχανουργεία, ειδικούς μηχανικούς κ.λπ.) οι οποίοι αναλαμβάνουν τις απαιτούμενες από τον νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις του κατασκευαστή. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις προστασίας που έχουν εγκριθεί και διατεθεί στην αγορά, ήδη από την ημερομηνία παραγωγής ενός γεωργικού ελκυστήρα και από τον ίδιο τον κατασκευαστή του.

Για να εγκριθούν οι νέου τύπου ΔΠΕΑ απαιτείται δοκιμή που γίνεται από πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό φορείς. Ήδη στη χώρα μας έχουν λάβει έγκριση ΔΠΕΑ ελληνικής κατασκευής που καλύπτουν σημαντικό αριθμό παλαιών μοντέλων ελκυστήρων.

Ο υφυπουργός κ. Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή την υπογραφή της παράτασης είπε: «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της νομιμότητας και έχοντας επίγνωση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, δίνει παράταση μέχρι 31-12-2021 διευκολύνοντας τους κατόχους παλαιών ελκυστήρων και παράλληλα ετοιμάζοντας τον αγροτικό κόσμο για τη μετάβαση στη νέα εποχή. Πρέπει, όμως, να γίνει σαφές ότι κύκλος των συνεχών παρατάσεων κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρωθεί, αφού πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά παράταση που δίδεται από το 1998. Είναι επιτακτική ανάγκη, οι αγρότες μας να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές, καθώς η έλλειψη διάταξης προστασίας έναντι ανατροπής, αποτελεί την κύρια αιτία δεκάδων ατυχημάτων, συχνά θανατηφόρων, που συμβαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα μας».

Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για την δοκιμή και έγκριση τύπου αναφέρονται λεπτομερώς:

Στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 167/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Φεβρουαρίου 2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων και ειδικότερα,

Στον ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 (RVCR) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατασκευή οχημάτων και τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων.

Εναλλακτικές προδιαγραφές τις οποίες αποδέχεται και ο κανονισμός RVCR με το Παράρτημα II είναι οι κώδικες του ΟΟΣΑ (OECD). Στον σύνδεσμο (πατήστε εδώ) μπορεί κανείς να αναζητήσει του κώδικες που αφορούν στις δοκιμές των ΔΠΕΑ (codes 3, 4, 6, 7, 8 ανάλογα με τον τύπο της διάταξης και τον τύπο γεωργικού ελκυστήρα που μπορεί η εν λόγω ΔΠΕΑ να τοποθετείται).

05/02/2021 03:26 μμ

Σε ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ θέτει ένα πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι ιδιοκτήτες γεωργικών ελκυστήρων ταξινομημένων πριν τις 21.5.1998, έπρεπε να εφοδιαστούν με διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου μέχρι τις 31.12.2020.

Η προθεσμία παρήλθε με αποτέλεσμα οι αγρότες - κάτοχοι παλαιών κυρίως τρακτέρ χωρίς καμπίνα στην πλειοψηφία τους, να αδυνατούν να προχωρήσουν στη μεταβίβασή τους.

Σε περίοδο που οι αγρότες πλήττονται σημαντικά από την πανδημία, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα.

Για το λόγο αυτό, ο βουλευτής ζητά την ολιγόμηνη παράταση της προθεσμίας για τον εφοδιασμό της απαραίτητης διάταξης προστασίας και την προκήρυξη ειδικού προγράμματος που θα προωθεί την απόσυρση των παλιών τρακτέρ και την αντικατάστασή τους με τρακτέρ νέας τεχνολογίας.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζει, πρέπει να δοθούν κίνητρα για τον σκοπό αυτό, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν τα τρακτέρ τους, μειώνοντας έτσι και το κόστος παραγωγής.

Σε δήλωσή του ο Θέμης Χειμάρας αναφέρει:

Η μεταβίβαση των παλιών τρακτέρ, κυρίως αυτών χωρίς κλειστή καμπίνα, είναι πρόβλημα που απασχολεί τους αγρότες μας εδώ και χρόνια.

Σε ερώτησή μου προς τον ΥπΑΑΤ κ. Σπήλιο Λιβανό ζητώ την οριστική επίλυσή του σε δύο σκέλη:

 • να δοθεί παράταση λίγων μηνών για τον εφοδιασμό διάταξης προστασίας σε παλιά τρακτέρ,
 • να προκηρυχθεί, παράλληλα, ειδικό μέτρο για την απόσυρσή τους με παροχή ισχυρών κινήτρων (φορολογικά κίνητρα, ενημέρωση για τα οφέλη κ.α.), ώστε οι Έλληνες αγρότες να αντικαταστήσουν τα παλιά, επικίνδυνα τρακτέρ με νέα και σύγχρονα.

Θα αυξήσουν με αυτόν τον τρόπο την αποδοτικότητα της καλλιέργειας και θα μειώσουν το κόστος παραγωγής προστατεύοντας τους ίδιους και το περιβάλλον.

29/01/2021 11:41 πμ

Σήμερα, οι αγρότες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις: μείωση στα κόστη, μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών και ελαχιστοποίηση της συμπίεσης του εδάφους. Ωστόσο, η χρήση ισχυρότερων και βαρύτερων μηχανημάτων προκαλεί ακριβώς τα ίδια προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει.

Η τεχνολογία MICHELIN Ultraflex είναι μια επαναστατική λύση για αυτή τη διπλή πρόκληση της υποστήριξης της ανάπτυξης των γεωργικών μηχανημάτων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους: το έδαφος.

Τεχνολογία Ultraflex της Michelin σε πρότυπη φάρμα στη Ρουμανία

Τα ελαστικά MICHELIN Ultraflex λειτουργούν με πολύ χαμηλή πίεση, έχοντας ως αποτέλεσμα μείωση στην κατανάλωση καυσίμου, καλύτερη πρόσφυση και άριστη αντοχή. Επιπλέον, το χαμηλό επίπεδο συμπίεσης του εδάφους συμβάλλει στην αυξημένη παραγωγικότητα.

Η τεχνολογία Ultraflex επιτρέπει στα ελαστικά να φέρουν το ίδιο φορτίο, σε χαμηλότερη πίεση σε σχέση με την τυπική τεχνολογία ακτινωτών ελαστικών. Ο σκελετός είναι ανθεκτικός, αλλά ταυτόχρονα εύκαμπτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φαρδύτερο αποτύπωμα και καλύτερη επαφή με το έδαφος.

Η μείωση στην κατανάλωση καυσίμου με έως και 15% μικρότερη συμπίεση του εδάφους, οι αυξημένες αποδόσεις κατά 4% και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής είναι τα σημαντικότερα ζητήματα για τους αγρότες, όταν μιλούν για τα οφέλη της χρήσης των ελαστικών MICHELIN Ultraflex, μαζί με τον επαγγελματισμό της ομάδας Michelin.

Δείτε γνώμες αγροτών και ανακαλύψτε τις παρατηρήσεις που κάνουν μετά τη χρήση των ελαστικών MICHELIN Ultraflex στα μηχανήματά τους!

Agricom Borcea, μια πρότυπη φάρμα στη Ρουμανία

Με πάνω από 70.000 στρέμματα, οι διαχειριστές της Agricom Borcea έχουν έναν καθορισμένο στόχο: αειφόρο γεωργία με υψηλές αποδόσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια αξιόπιστων συνεργατών.
 «Η χρήση των ελαστικών MICHELIN Ultraflex μας βοήθησε να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμου της φάρμας μας κατά 15%» αναφέρει ο Arnaud Charmetant, ο Γάλλος που ερωτεύτηκε τη Ρουμανία και τώρα είναι ιδιοκτήτης της φάρμας Agricom Borcea.
Η χρήση της σωστής πίεσης με τα ελαστικά Ultraflex είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γι’ αυτό, οι ειδικοί της Michelin συνεργάζονται με την Agricom Borcea με στόχο τη βέλτιστη πίεση, τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους και, συνεπώς, αύξηση στην παραγωγικότητα της φάρμας.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οδήγησαν την Agricom Borcea σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα: όλα τα μηχανήματά της θα εξοπλιστούν με MICHELIN Ultraflex, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού εξοπλισμού.

Τεχνολογία Ultraflex της Michelin σε πρότυπη φάρμα στη Ρουμανία